ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
PRİMER SPONTAN PNÖMOTORAKS NÜKSÜNE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ ETKİLİ MİDİR [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 33-39

PRİMER SPONTAN PNÖMOTORAKS NÜKSÜNE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ ETKİLİ MİDİR

H.Volkan KARA1, Ezel ERŞEN1, Burcu KILIÇ1, Beyza GENÇ1, Mehlika İŞCAN1, Akif TURNA1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, İSTANBUL, Türkiye

Giriş: Primer Spontan Pnömotoraks (PSP), altta yatan bir akciğer hastalığı olmaksızın plevral boşlukta serbest hava birikmesidir. PSP de başarılı tedaviye rağmen %60’lara ulaşan nüks oranları bildirilmiştir. Vücut kitle indeksi (VKİ) skorlamasına göre 18,5 den düşük değerler zayıf vücud yapısı olarak tanımlanmıştır ve bunun PSP nüksünü arttırdığı düşünülmektedir. Bu çalışmamızda VKİ’nin 18,5 den düşük olmasının PSP hastalık nüksüne etkisi incelenmiştir. Hastalar-Metod: Ocak 2002- Aralık 2015 yılları arasında PSP tanısı almış, hastaların kayıtları incelendi. Nüks olan ve olmayan hastaların verileri kıyaslandı VKİ, 18,5’ den küçük ve büyük olma durumu ile ilişkisi değerlendirildi. Sonuçlar: Yüzondört hastanın %88,6’sı (n=101) erkekti. Ortalama yaş 24,7 ±4,3 yıl (18-30), boy 176,8 ± 6,5 cm (160-193), ağırlık 66,4 ± 6,6 kg (43-90) ve VKİ 21,2 ± 3,7 (14,4-25) olarak hesaplandı. Nüks hasta sayısı 42 ( %36,8) nüks olmayan hasta sayısı 72 (73,2%) idi. Her iki grubun yaş ve ağırlık ortalamaları, sigara kullanım durumları kıyaslandığında sonuçları istastiksel olarak anlamlı bulundu (tüm değişkenler için p=0,001). Bu grupların VKİ ortalamaları (nüks 20,8 ± 3,1, nüks olmayan 21,5 ± 3,7) arasında istatiksel olarak fark bulunmadı (p=1). VKİ ne gruplamada (<18,5 ve >18,5) ortalama yaş, boy, ağırlık ortalama değerleri istatistiksel olarak anlamlı olarak hesaplandı. Toplam dren kalış süresi (4,2±2,1gün vs 4,3±1,9 gün) ve hastanede yatış süreleri (5,1±1,2 gün vs 5,3±1,6 gün) arasında fark saptanmadı (p= 1 ve p= 1). Tartışma: Çalışmamız, düşük VKİ’ nin PSP nüksüne ve tedavi sonuçlarına etkisi olmadığını göstermiştir. Eşlik eden diğer faktörler (örn.sigara içimi) nükse etki edebilir. Bu nedenle hastalara taburculuk esnasında bu veriler ışığında bilgilendirme yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Primer Spontan Pnömotoraks (PSP), Vücut kitle indeksi (VKİ), nüks

DOES BODY MASS INDEX HAVE IMPACT ON PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX RECURRENCE

H.Volkan KARA1, Ezel ERŞEN1, Burcu KILIÇ1, Beyza GENÇ1, Mehlika İŞCAN1, Akif TURNA1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, İSTANBUL, Türkiye

Introduction: Primary Spontaneous Pneumothorax (PSP) is presence of free air in the pleural cavity without any underlying lung disease. Despite successful treatment the recurrence may rise to 60%. Being underweight according to Body Mass Index (BMI <18,5) is thought to increase the recurrence. The aim of this study is to asses the risk for patients with BMI <18,5 on the recurrence of PSP. Patients-Method: We retrospectively reviewed the records of patients with the diagnosis of PSP between January 2002 to December 2015. We compared the patients’ recurrence rates and questioned the relation with BMI scores of <18,5 and >18,5. Results: There were 114 patients, 88,6% (n=101) of them were male. Mean age was 24,7 ±4,3 years (18-30), height 176,8 ± 6,5 cm (160-193), weight 66,4 ± 6,6 kg (43-90) and BMI was 21,2 ± 3,7(14,4-25). Fortytwo had recurrence (36,8%), 72 did not (73,2%). According to age, body weight, and smoking the difference between groups were significant (p=0,001). There were no significance between BMI scores. (recurrence 20,8 ± 3,1, without recurrence 21,5 ± 3,7) (p=1). According to BMI scores (<18,5 and >18,5) patients’ mean values for age, height and weight were statistically significant. Chest tube (4,2±2,1day vs 4,3±1,9 day) and overall hospital stay was similar (5,1±1,2 day vs 5,3±1,6 day) (p=1). Discussion:/b> Our study revealed that having BMI <18,5 has no impact on PSP treatment results and recurrence. But there may be factors (eg. smoking) which would influence the recurrence. Patients should be informed about recurrence of the disease covering this possibilities.

Keywords: Primary Spontaneous Pneumothorax (PSP), Body Mass İndex (BMI), recurrence

H.Volkan KARA, Ezel ERŞEN, Burcu KILIÇ, Beyza GENÇ, Mehlika İŞCAN, Akif TURNA. DOES BODY MASS INDEX HAVE IMPACT ON PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX RECURRENCE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 33-39
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale