ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
AKCİĞER KANSERİNDE ENDOBRONŞİYAL GÖRÜNÜM İLE HİSTOPATOLOJİK ALTTİP ARASINDAKİ İLİŞKİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 1-5

AKCİĞER KANSERİNDE ENDOBRONŞİYAL GÖRÜNÜM İLE HİSTOPATOLOJİK ALTTİP ARASINDAKİ İLİŞKİ

Özgür USLU1, Eser GÜNAÇTI1, Fevziye TUKSAVUL1, Mehmet GÜLPEK1, Tuncay VATANSEVER1, Salih GÜÇLÜ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Bu çalışmada tanısı bronkoskopik biopsi ile konmuş akciğer kanseri olgularında endobronşiyal görünüm ile histopatolojik subtip arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmaya 273 olgu alındı. Çalışmada skuamöz hücreli karsinom olgularının %78.1'de, küçük hücreli akciğer karsinomu olgularının %67.2'de direk tümör bulguları saptanırken adenokarsinom olgularının %57.8'de indirek tümör bulguları saptandı. Bulgular istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Ancak akciğer kanseri olgularının tanı ve tedavisinde en önemli faktörlerden birinin olgunun küçük hücreli akciğer kanseri mi yoksa küçük hücreli dışı akciğer kanseri mi olduğu düşünülecek olursa endobronşiyal görünümün histopatolojik alttip hakkında pratik bir fikir vermediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, bronkoskopi, endobronşiyal görünüm, histopatolojik alttip

THE RELATIONSHIP OF ENDOBRONCHIAL APPEARANCE WITH HISTOPATHOLOGICAL SUB-TYPE IN LUNG CANCER

Özgür USLU1, Eser GÜNAÇTI1, Fevziye TUKSAVUL1, Mehmet GÜLPEK1, Tuncay VATANSEVER1, Salih GÜÇLÜ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

The aim of the present study was to investigate the relationship of endobronchial appearence with histopathological sub-type in subjects with lung cancer diagnosed by bronchoscopic biopsy. Two hundred seventy three subjects with lung cancer were included in the present study. Direct tumoral findings were found in 78.1% of subjects with squamous cell lung cancer. Subjects with small cell lung cancer had direct tumoral findings at a rate of 67.2%. Indirect tumoral findings were found in 57.8% of subjects with adenocarcinoma. The findings were statistically significant (both, p<0.05); however, the most important factor in the diagnosis and treatment of the lung cancers is whether the subjects have small cell lung cancer or non-small cell lung cancer; thus, it can be suggested that endobronchial appearance is not a practical approach in determining of histopathological sub-type of lung cancer.

Keywords: Lung cancer, bronchoscopy, endobronchial appearance, histopathological subtype

Özgür USLU, Eser GÜNAÇTI, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPEK, Tuncay VATANSEVER, Salih GÜÇLÜ. THE RELATIONSHIP OF ENDOBRONCHIAL APPEARANCE WITH HISTOPATHOLOGICAL SUB-TYPE IN LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 1-5
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale