ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
STABİL KOAH'LI HASTALARDA SAİNT GEORGE SOLUNUM ANKETİ (SGRQ) SKORLARININ HASTALIĞIN AĞIRLIĞI VE AMFİZEM VARLIĞI İLE İLİŞKİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 7-15

STABİL KOAH'LI HASTALARDA SAİNT GEORGE SOLUNUM ANKETİ (SGRQ) SKORLARININ HASTALIĞIN AĞIRLIĞI VE AMFİZEM VARLIĞI İLE İLİŞKİSİ

Hayrettin GÖÇMEN1, Dane EDİGER2, Esra UZASLAN2, Ercüment EGE2
1İnegöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa

KOAH sistemik inflamasyon ve ataklarla seyreden bir hastalıktır. Bu progresif süreç ve ataklar kişinin yaşam kalitesinde bozukluğa yol açar. KOAH'ta yaşam kalite testlerinin hastalığın ağırlığı ve amfizem yapısını gösteren parametrelerle korele olması beklenir. KOAH'ta hastalığın ağırlığını ve amfizem paternini gösteren parametrelerle yaşam kalitesini gösteren Saint George Solunum Anketi (SGRQ) skoru arasında ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Polikliniğimizde takip edilen ve sigara içmiş stabil KOAH'lı hastalar çalışmaya alındı. SGRQ skorunu etkileyebilecek ek hastalığı olan olgular çalışmadan dışlandılar. Olgulardan SGRQ Türkçe versiyonunu doldurması istendi. Akciğer grafisinde amfizem bulgularına yönelik ölçümler yapıldı. Olguların spirometrik, demografik verileri, hastalık süresi ve atakla ilgili bulguları kaydedilerek prospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya yaş ortalaması 65.1±4.3 yıl olan toplam 100 olgu dahil edildi (81 erkek, 19 kadın). Olguların ortalama SGRQ skoru 53.9±12.2 idi. SGRQ skoru ile %FEV1 (r=-0.739 p<0.001), FEV1/FVC (r=-0.577 p<0.001), %PEF (r=-0.585 p<0.001) ve %FEF2575 (r=-0.646 p<0.001) değerleri arasında negatif korelasyon mevcuttu. SGRQ skorunun akciğer grafisinde amfizem varlığını gösteren bulgulardan retrosternal mesafe ile pozitif(r=0.601 p<0.001), kostodiyafragmatik ve kardiyofrenik sinüs uçlarını birleştiren çizginin diyafragma en uç noktasına uzaklığı ile negatif (r=- 0.614 p<0.001) korelasyon gösterdi ği saptandı. Hastalık süresi uzun (r= 0.242 p=0.015), yıllık atak (r=0.519 p<0.001), hastanede toplam yatış (r=0.450 p<0.001) ve toplam yatış günü sayısı fazla (r=0.423 p<0.001) hastaların SGRQ skorlarının yüksek olduğu belirlendi. KOAH'ta hastalığın evresi arttıkça SGRQ skorunun da anlamlı derecede arttığı görüldü (p<0.05). KOAH progressif olması nedeniyle kalıcı ve ilerleyen yaşam kalitesi bozukluklarına neden olmaktadır. SGRQ skorları hastalığın ağırlığını gösteren parametreler ile korelasyon göstermektedir. Amfizem yapısı belirgin olan KOAH'lılarda bu ilişki daha belirgindir

Anahtar Kelimeler: KOAH, amfizem SGRQ anketi

THE RELATIONSHIP OF SAINT GEORGE RESPIRATORY QUESTIONNIARE SCORES WITH SEVERITY OF DISEASES AND EMPHYSEMA PATTERN IN PATIENTS WITH STABLE COPD

Hayrettin GÖÇMEN1, Dane EDİGER2, Esra UZASLAN2, Ercüment EGE2
1İnegöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa

COPD char acterizes progressive systemic inflammation and acute exacerbations. This progressive process worsen quality of life. It is expected that quality of life questionnaire scores correlates with severity of disease and emphysematous pattern in COPD. We aimed to investigate if there is any relationship between severity of disease and emphysematous pattern with Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ) scores in patients with COPD. The exsmoker patients with stable COPD who were controlled in our outpatient clinic were evaluated. Cases who had any additional clinical problem that may affect SGRQ scores were excluded. SGRQ Turkish Version were filled by the patients. Spirometric and demographic characteristics of cases were evaluated prospectively. Total 100 cases (81 males 19 females) were enrolled to study with the mean age 65.1±4.3 years. Mean SGRQ scores was 53.9±12.2. Were found that SGRQ scores correlated negatively with %FEV1 (r=-0.739 p<0.001), FEV1/FVC (r=-0.577 p<0.001), %PEF (r=-0.585 p<0.001) and %FEF2575 (r=-0.646 p<0.001) values. Were determinated that SGRQ scores correlated with retrosternal distances(r=0.601 p<0.001) positively and with distances of intersinusal line to dome of diaphragm (r=-0.614 p<0.001) negatively. In patients who had long duration of disease(r= 0.242 p=0.015), more total numbers of yearly exacerbations(r=0.519 p<0.001), hospitalization (r=0.450 p<0.001) and hospitalization days (r=0.423 p<0.001), SGRQ scores were significantly higher. Were found positively relationship between stages of COPD and SGRQ scores too(p<0.05). COPD may cause worsen the quality of life in patients due to progression. SGRQ scores correlate with parameters that predict severity of disease. This relationship is more clear in emphysema pattern.

Keywords: COPD, emphysema, SGRQ questionnaire

Hayrettin GÖÇMEN, Dane EDİGER, Esra UZASLAN, Ercüment EGE. THE RELATIONSHIP OF SAINT GEORGE RESPIRATORY QUESTIONNIARE SCORES WITH SEVERITY OF DISEASES AND EMPHYSEMA PATTERN IN PATIENTS WITH STABLE COPD . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 7-15
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale