ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA METABOLİK SENDROM VE KRONİK HASTALIKLAR [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 75-84

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA METABOLİK SENDROM VE KRONİK HASTALIKLAR

Emel BULCUN1, Aydanur EKİCİ1, Mehmet EKİCİ1
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), metabolik sendrom (MS) ve komorbidite arasındaki ilişki üzerine yapılan önceki çalışmalarda bulunan sonuçlar tartışmalıdır. Bu nedenle biz bu çalışmada, KOAH'lı hastalarda eşlik eden metabolik sendrom ve komorbiditeleri ayrı ayrı olacak şekilde inceledik. Yöntem: Bu çalışma periyodu sırasında, 66 KOAH ve kontrol grubu olarak da 40 kişi dahil edildi. Solunum fonksiyon testleri (SFT) flow sensitif spirometri ile ATS kriterlerine göre yapıldı. BODE indeksleri hesaplandı. Kronik hastalıklar şiddet indeksi Modifiye kümülatif hastalıklar değerlendirme ölçeği (MKHDÖ) kullanılarak değerlendirildi. MS, National Cholesterol Education Program (NCEP)'a göre tanımlandı. Total metabolik bozukluk skoru da ayrıca hesaplandı. Bulgular: MKHDÖ skoru KOAH'lı hastalarda kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti fakat total metabolik skor KOAH ve kontrol grubu arasında farklı değildi. MS KOAH'lı hastalarda 18 kişide (%27.3), kontrol grubunda 8 kişide (%20) görüldü. MS görülme oranı evre II KOAH'lı hastalarda evre IV KOAH'lı hastalardan daha yüksekti (p:0.04). Lineer regresyon analizinde, MKHDÖ skoru BODE indeksi ile pozitif ilişki gösterirken, FEV1%, FVC%, FEV1/FVC% ile anlamlı negatif ilişki gösterdi. Ancak, MKHDÖ PO2 ile anlamlı ilişki göstermedi. Sonuç: Komorbiditeler ve MS KOAH'ın farklı evrelerinde görülür. Bu nedenle eşlik eden bu hastalıklar birbirinden ayrı ayrı olarak incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik Sendrom, Kronik Hastalıklar, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

METABOLIC SYNDROME AND CHRONIC DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Emel BULCUN1, Aydanur EKİCİ1, Mehmet EKİCİ1
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Aim: Results of the previous studies on the relationship amongst the comorbidity, metabolic syndrome (MS) and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) are controversial. Therefore, these accompanying comorbidities and MS were assessed on an individual basis in patients with COPD in the present study. Method: During the study period, 66 consecutive patients with COPD and 40 subjects as a control group were enrolled. Pulmonary Function Tests (PFT) were performed with flow sensitive spirometer according to ATS guidelines. The Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea, and Exercise Capacity (BODE) index was calculated. The index severity of chronic diseases was evaluated using the Modified Cumulative Illness Rating Scale (MCIRS). MS was defined according to National Cholesterol Education Program. Total score of metabolic disorders was also calculated. Results: MCIRS score was significantly greater in patients with COPD than in control group but the total score of metabolic disorders was the same for the patients with COPD and the control group. MS was detected in 18 subjects (27.3%) in patients with COPD as compared to 8 of subjects in control group (20%). The rate of MS in patients with stage II COPD was higher than the patients with stage IV COPD (p: 0.04). In linear regression model, the MCIRS score exhibited significant inverse associations with FEV1%, FVC% and FEV1/FVC% while exhibiting significant positive association with BODE index. However, the MCIRS did not exhibit significant association with PO2. Conclusion: Comorbidities and MS were seen in different stages of COPD. Thus these accompanying diseases should be assessed on an individual basis.

Keywords: Metabolic Syndrome, Chronic Diseases, Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ. METABOLIC SYNDROME AND CHRONIC DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 75-84
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale