ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
80 PRİMER AKCİĞER KANSERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 59-63

80 PRİMER AKCİĞER KANSERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Uğur GÖNLÜGÜR1, İbrahim AKKURT1, Melih KAPTANOĞLU1, Tanseli EFEOĞLU1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Sivas

75 erkek ve 5 kadının yaş ortalaması 59.4 ± 11.2 idi. En sık görülen histolojik tip skuamöz hücreli karsinom idi (%56). Adenokarsinoma olguları daha az paket yılı sigara yüküne sahiptiler. İlk tanı anında, küçük hücreli-dışı akciğer karsinomlarının %45'inde uzak metastazlar vardı. Histolojik subtipler arasında sağkalım açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Hastaların %36'sının kronik obstrüktif akciğer hastalığı vardı. Olguların %10'dan azına torakotomi yapıldı. Halk sağlığı çalışmaları hastaların daha erkenden başvurmaları ve prognozlarının iyileşmesi açısından faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, sağkalım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 80 PRIMARY LUNG CANCERS

Uğur GÖNLÜGÜR1, İbrahim AKKURT1, Melih KAPTANOĞLU1, Tanseli EFEOĞLU1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Sivas

The median age of 75 men and 5 women was 59.4 ± 11.2. The most common histological type was squamous cell carcinoma (56%). The patients with adenocarcinoma had lower pack-year of smoking. In the first presentation, 45% of the patients with non-small cell carcinoma (NSCLC) had distant metastases. There was no significant difference in survival among histological subtypes. 36% of the patients had chronic obstructive pulmonary disease. Less than 10% of the patients underwent thoracotomy. Public health studies can be helpful for earlier presentation and better prognosis of the patients.

Keywords: Lung cancer, survival, chronic obstructive pulmonary disease

Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Melih KAPTANOĞLU, Tanseli EFEOĞLU. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 80 PRIMARY LUNG CANCERS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 59-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale