ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
SPONTAN PNÖMOTORAKSTA OPERATİF TEDAVİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 31-35

SPONTAN PNÖMOTORAKSTA OPERATİF TEDAVİ

Cemil KUL1, Ahmet ÜÇVET1, Soner GÜRSOY1, Halil TÖZÜM1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Spontan pnömotora ks, Göğüs Cerrahisi'nin sık karşılaşılan ve hayati tehlike yaratan bir hastalık grubudur. Tüp torakostomi cerrahi tedavinin ilk basamağını oluşturur. Uzamış hava kaçağı ve nüks, operatif tedavinin ana endikasyonunu oluşturmaktadır. Spontan pnömotoraks nedeni ile operasyon uygulanan hastaların değerlendirilmesi amaçlandı. Kliniğimizde, 2006-2008 yılları arasında spontan pnömotoraks tanısı ile operatif girişim uygulanan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar yaş, cinsiyet, pnömotoraksın lokalizasyonu ve etyolojisi, operatif işlem ve endikasyonları, postoperatif hastane yatış süresi ve komplikasyonları açısından değerlendirildi. Yaş ortalaması 31.7 (15-64) yıl olan 68 hastaya 70 operasyon yapıldı. Erkek/kadın oranı 6/1 idi. Hastaların 65'ine aksiler torakotomi, dördüne video yardımlı torakoskopik cerrahi, birine sınırlı posterolateral torakotomi uygulandı. Peroperatif ve postoperatif erken mortalite izlenmedi. Oniki hastada (%17.6) komplikasyon saptandı. Ortalama hastanede kalış süresi 6.0 gündü. Ortalama 18.3 ay takip süresinde nüks izlenmedi. Sonuç olarak tüp torakostominin yetersiz kaldığı hallerde, operatif girişimler düşük nüks oranı ile etkin bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, spontan, cerrahi tedavi

OPERATIVE MANAGEMENT OF THE SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX

Cemil KUL1, Ahmet ÜÇVET1, Soner GÜRSOY1, Halil TÖZÜM1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Spontaneous pneumothorax is a frequently seen disease that cause fatal results. Tube thoracostomy is the first step of the surgical therapy. Prolonged air leakage and recurrence are the main indications. It was aimed to assess patients those had been undergone to surgery for spontaneous pneumothorax. Patients those had been operated in our clinic for spontaneous pneumothorax between 2006-2008, were reviewed. Patients were evaluated with their age, gender, localization and etiology of pneumothorax, surgical procedure and indications, posoperative period and complications. Seventy operations were performed in 68 patients with a mean age of 31.7 (15-64) years. Male / female ratio was 6/1. The surgical procedure was axillary thoracotomy in 65, video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) in 4, limited posterolateral thoracotomy in one patient. We had no perioperative and postoperative early mortality. Complications occurred in 12 patients (17.6%). Average hospital stay was 6 days. No recurrence was noted in follow-up period of 18.3 months. Consequently, when tube thoracostomy is inefficient, operative interventions are effective treatment methods with lower recurrence.

Keywords: Pneumothorax, spontaneous, surgical treatment

Cemil KUL, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Halil TÖZÜM. OPERATIVE MANAGEMENT OF THE SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 31-35
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale