ISSN: 1300-4115
Tedavi rehberlerine uygun olarak hastaneye yatırılan ve tedavi edilen toplumda gelişen pnömonili yaşlı bireylerin klinik seyir ve tedavi başarısının değerlendirilmesi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 12-19 | DOI: 10.5222/IGH.2020.1847

Tedavi rehberlerine uygun olarak hastaneye yatırılan ve tedavi edilen toplumda gelişen pnömonili yaşlı bireylerin klinik seyir ve tedavi başarısının değerlendirilmesi

Özge Oral Tapan, Utku Tapan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Muğla - Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Pnömoniler, 60 yaş üstü popülasyonda, en sık ölüme neden olan enfeksiyon hastalıkları arasındadır. Çalışmamızda, ulusal tanı ve tedavi rehberine uygun olarak hastaneye yatırılan ve tedavi başlanan yaşlı pnömonili hastaların klinik seyir ve tedavi başarısını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem ve Gereç: Ocak 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında kliniğimize pnömoni tanısı ile yatırılarak, servis koşullarında tedavi edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Demografik bulgular, semptomlar, laboratuar ve radyolojik veriler, CURB-65 skorları, uygulanan antibiyotik tedavileri, hastanede yatış süreleri ve servis izlemlerinin sonlanış biçimleri değerlendirildi.
BULGULAR: Bulgular: 71’i 65 yaş ve üstü yaşlı hasta, 34’ü genç hastaydı. Ortalama yaş; yaşlı grupta 79.49±7.92, genç grupta 49.00±12.92’ydi. Semptomlar genç ve yaşlılarda benzer, ek hastalıklar, multilober infiltrasyonlar ve parapnömonik plörezi yaşlılarda daha fazlaydı. Klinik olarak anlamlı patojen bakteri üremesi oranları genç hastalarda %41.93, yaşlı hastalarda %20’ydi. Ortalama hastanede yatış süresi yaşlı grupta 11.35±5.49, genç grupta ise 7.58±4.48 gün saptandı (p=0.000). Akut böbrek yetmezliğinin ve plevral sıvının tedavi başarısını olumsuz etkilediği saptandı. Hastanede yatış süresi ile CURB-65 skoru, yaş, sigara paket yılı, multilober tutulum, eşlik eden KOAH, üre ve albumin değerleri arasında anlamlı ilişki bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Tedavi rehberlerine uygun olarak hastaneye yatırılan ve tedavi edilen pnömonili yaşlı bireylerin klinik bulguları genç hastalara göre daha şiddetli olsa da, bu durumun hospitalizasyon süresi uzun tutulduğunda tedavi başarısını etkilemediği gözlenmiştir. Yaşlı pnömonililerde altta yatan hastalığın araya giren enfeksiyon nedeniyle kötüleşmesi gibi faktörlere bağlı yatış süreleri uzamaktadır. Altta yatan medikal hastalıkların kontrolü, uygun beslenme ve sigara kullanımının önlenmesi ile hastanede yatış süreleri kısalacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, yaşlı, tedavi başarısı, hastanede yatış süresi

Evaluation of clinical course and treatment success of elderly patients with community-acquired pneumonia hospitalized and treated in accordance with the treatment guidelines

Özge Oral Tapan, Utku Tapan
Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Chest Diseases Sub-Department Muğla - Turkey

INTRODUCTION: Aim: Pneumonias are the most frequent infectious diseases that cause death at the age of 60 and over. In our study, we aimed to evaluate the clinical course and treatment success of elderly patients with pneumonia who were hospitalized and treated according to national guidelines.
METHODS: Material and Methods: Between January 2017 and June 2018, the files of the patients with pneumonia were reviewed retrospectively. Demographic findings, symptoms, laboratory and radiological data, antibiotics, CURB-65 scores, duration of hospitalization and the ending type of stay were evaluated.
RESULTS: Results: Of 105 patients; 71 were old (79.49±7.92 years), 34 were young (49.00±12.92 years). Symptoms were similar in both; comorbidities, multilober infiltrations and parapneumonic pleurisy were more common in the elderly. Clinically significant pathogen bacterial growth rates were 41.93% in young and 20% in the elderly. The mean duration of hospitalization was longer in the elderly (11.35±5.49 days). Acute renal failure and pleural fluid negatively affected the success of the treatment. There was a significant relationship between duration of hospitalization and CURB-65, age, smoking year, multilobar involvement, accompanying COPD, urea and albumin values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Although clinical findings of elderly patients with pneumonia who were hospitalized and treated in accordance with treatment guidelines were more severe than youngs, it was observed that this condition did not affect the success of treatment when hospitalization period was long. Duration of hospitalization in the elderly is prolonged due to various factors such as the worsening of underlying disease. Control of underlying diseases, appropriate nutrition and prevention of smoking will decrease the duration of hospitalization and treatment success will increase.

Keywords: Pneumonia, elderly, treatment success, duration of hospitalization

Özge Oral Tapan, Utku Tapan. Evaluation of clinical course and treatment success of elderly patients with community-acquired pneumonia hospitalized and treated in accordance with the treatment guidelines. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(1): 12-19

Sorumlu Yazar: Özge Oral Tapan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale