ISSN: 1300-4115
SAĞ ÜST LOB ATELEKTAZİSİ İLE BAŞVURAN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 51-55

SAĞ ÜST LOB ATELEKTAZİSİ İLE BAŞVURAN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU

Nigar DİRİCAN1, Zekiye KULA1, Bilim KEHYA1, Münire ÇAKIR1
Süleyman Demirel Üniveristesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA, Türkiye

Tüberküloz (TB) özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunudur. Özellikle TB insidansının yüksek olduğu bölgelerde çok farklı klinik ve radyolojik bulgularla ortaya çıkabilmektedir. Endobronşiyal tüberküloz (EBTB), trakeobronşiyal ağacın mikrobiyolojik ve histopatolojik bulgularla kanıtlanmış tüberküloz infeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. 82 yaşında kadın hasta, kilo kaybı, gece terlemesi ve nefes darlığı yakınmasıyla başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ üst lob bronşunda daralma ve üst lob atelektazisi görüldü. Hastaya yapılan bronkoskopide sağ akciğer üst lob girişinde mukozal infiltrasyon görüldü, buradan forceps biyopsi ve lavaj yapıldı. Lavaj sıvısında ARB müsbet bulundu, biyopsi sonucu kazeifikasyon içeren granülomatöz proçes olarak değerlendirildi. Hastaya altı aylık standart anti-tüberküloz tedavi başlandı. Tedavinin ikinci ayında atelektatik alan tama yakın geriledi. Radyolojik bulgularla malignite düşünülen her yaştaki olguda, ülkemiz gibi endemik bölgelerde tüberküloz akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal tüberküloz, bronkoskopi, tanı

ENDOBRONCHIAL TUBERCULOSIS ADMITTED WITH THE RIGHT UPPER LOBE ATELECTASIS

Nigar DİRİCAN1, Zekiye KULA1, Bilim KEHYA1, Münire ÇAKIR1
Süleyman Demirel Üniveristesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA, Türkiye

Tuberculosis, including in particular the least developed and developing countries is a serious health problem all over the world. Especially in areas with a high incidence of TB can occur in many different clinical and radiological findings. Endobronchial tuberculosis (EBTB) is defined as tuberculosis infection of the tracheobronchial tree proven by microbiologically and histopathologically findings. 82 year-old woman, admitted with complaint of weight loss, night sweats and shortness of breath . Computed tomography of the thorax was observed contraction in the right upper lobe bronchus and atelectasis upper lobe. In bronchoscopy, mucosal infiltration and hemorrhagic lesions on the entrance of right upper lobe were seen, biopsy and lavage were performed here. ARB had been found positive in lavage fluid, biopsy was assessed as a granulomatous processes with caseation. The patient started six-month standard antituberculosis treatment. Atelectasis areas regressed the second month of treatment. In patients of all ages with radiological findings suggestive of malignancy, tuberculosis should be considered in endemic areas like our country.

Keywords: Endobronchial tuberculosis, bronchoscopy, diagnosis

Nigar DİRİCAN, Zekiye KULA, Bilim KEHYA, Münire ÇAKIR. ENDOBRONCHIAL TUBERCULOSIS ADMITTED WITH THE RIGHT UPPER LOBE ATELECTASIS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 51-55
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale