ISSN: 1300-4115
NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: PULMONER HYALİNİZE GRANÜLOM [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 51-53

NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: PULMONER HYALİNİZE GRANÜLOM

Ferdane Melike DURAN1, Hıdır ESME1
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Konya, Türkiye

Altmış iki yaşındaki bayan hasta, tesadüfen çekilen akciğer grafisinde patoloji tespit edilmesi üzerine ileri inceleme ve tanı amaçlı yatırıldı. Toraks Bilgisayarlı Tomografisinde (BT) yaygın metastatik nodüler görünümden bahsedilmesi nedeniyle yaptırılan transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi (TTİİAB) ile pulmoner hyalinize granülom (PHG) tanısı konuldu. PHG pulmoner nodüllerin ayırıcı tanısına giren, akciğerin fibrotik bir lezyonudur. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte infeksiyon ve otoimmün bir olaya karşı gelişmiş abartılı bir immün yanıt üzerinde durulmaktadır. Genellikle orta yaşta tesadüfen tespit edilebildiği gibi hastalar respiratuvar semptomlarla da başvurabilir. Histopatolojisinde hyalinize kollajen ve kollajenin dağılım paterni tanısal bir öneme sahiptir. Hastaların çoğu benign klinik seyirli olmasına rağmen ilerleyici hastalığa sahip semptomatik hastalarda glikokortikoid uygulaması faydalı olmaktadır. PHG olgusu ender görülen bir patoloji olması, malignite dahil pulmoner nodüllerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken bir antite olması nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Hyalinize Granülom

A RARE CASE: PULMONARY HYALINIZE GRANULOMA

Ferdane Melike DURAN1, Hıdır ESME1
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Konya, Türkiye

A 62-year-old female patient was hospitalized for further examination and diagnosis after pathologic finding of incidental chest X-ray. A diagnosis of pulmonary hyalinized granuloma (PHG) was made with transtoracic fine needle aspiration biopsy (TFNAB) performed because of the common metastatic nodular appearance in thorax CT. PHG is a fibrotic lesion of the lung that enters the differential diagnosis of pulmonary nodules. Although the etiology is not fully understood, an exaggerated immune response against infectious and autoimmune disease is emphasized. It can be detected by chance in middle age, and patients may also have respiratory symptoms. The hyalinized collagen and collagen distribution pattern in the histopathology has a diagnostic prognosis. Although most patients have benign clinical course, administration of glucocorticoids in symptomatic patients with progressive disease is beneficial. A rare case of PHG is presented because it is an entity that should be kept in mind in the differential diagnosis of pulmonary nodules including malignancy.

Keywords: Pulmonary hyalinizing granuloma

Ferdane Melike DURAN, Hıdır ESME. A RARE CASE: PULMONARY HYALINIZE GRANULOMA. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 51-53
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale