ISSN: 1300-4115
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM ASKORBİK ASİT DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 1-2

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM ASKORBİK ASİT DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI

Ayşenur ATAY1, Gülhan BARSAL1, Semra KILIÇ2, Füsun ERCİYAS1, Gürkan ERTUĞRUL2, Hüseyin HALİLÇOLAR2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kliniği
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Araştırma Hastanesi

Akciğer kanserleri dünyada en sık görülen kanser türüdür. Kanser konusunda antioksidan aktivite gösteren vitaminler dikkat çekicidir. Bazı prospektif epidemiyolojik çalışmalar, diyette bulunan C vitamini ile akciğer kanseri arasında ters bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada serum askorbik asit düzeyleri ve çeşitli kanser tipleri arasındaki olası ilişki araştırıldı. Serum askorbik asit düzeyleri akciğer kanserli hastalarda (n= 53) ve sigara içmeyen sağlıklı kontrollerde (n= 25) ölçüldü. Histopatolojik tiplerine göre olguların dağılımı şöyleydi: Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (n=6), küçük hücreli akciğer kanseri (n=11), adenokarsinom (n=14), skuamöz hücreli karsinom (n=15) ve diğerleri (n=7). 45-60 yaş grubundaki hastalar Grup I (n=16), ve 60-80 yaş grubundaki hastalar Grup II (n=37) olarak ayrıldı. Kontrol grubunun yaş ortalaması 57.7±7 idi. Vitamin desteği alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Serum askorbik asit düzeyleri dinitrofenilhidrazin yöntemi ile ölçüldü. Serum askorbik asit düzeyleri hasta grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Yine askorbik asit düzeyleri Grup I'de, Grup II'ye göre numerik olarak düşük, fakat istatistik olarak anlamlı değildi. Sonuç olarak: 1) Serum askorbik asit düzeyleri akciğer kanserli hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. 2) Serum askorbik asit düzeyleri hastanın yaşına ve akciğer kanserinin patolojisine bağımlı değildir. 3) Akciğer kanserli olgularda serum askorbik asit düzeyini yükseltecek vitamin C destekleri antioksidan savunma mekanizmalarını güçlendirerek tedaviye katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Askorbik asit, Akciğer kanseri

(SERUM ASCORBIC ACID LEVELS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER)

Ayşenur ATAY1, Gülhan BARSAL1, Semra KILIÇ2, Füsun ERCİYAS1, Gürkan ERTUĞRUL2, Hüseyin HALİLÇOLAR2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kliniği
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Araştırma Hastanesi

Lung cancer is the most common cancer in the world. Vitamins with antioxidant activity have received much attention in the subject of lung cancer. Some prospective epidemiological studies suggest an inverse relationship between dietary vitamin C and the risk of lung cancer. In this study, the possible relationship between serum ascorbic acid levels and various types of lung cancer were investigated. Serum ascorbic acid levels were measured in lung cancer patients (n=53) and non-smoker healthy controls (n=25). The patients according to their pathologies are as follow: Nonsmall cell carcinoma (n=6), small-cell carcinoma (n=11), adenocarcinoma (n=14), skuamöz-cell carcinoma (n=15) and others (n=7). The patients whose ages 45-60 years old are named as Group I (n=16), and 60-80 years old as Group II (n=37). The mean age of control group was 57.7±7. The patients who have taken the any kind of vitamin supplements are excluded from the study. Serum ascorbic acid levels are detected with the dinitrophenil-hydrazine method. The levels of serum ascorbic acid was significantly lower in patients with lung cancer compare to the control group (p<0.05). The ascorbic acid levels were also lower in Group I patients compare to Group II, but this was not statistically significant. As results: 1) Serum ascorbic acid levels are found very low in patients with lung cancer compare to healthy controls. 2) The decrease in the serum ascorbic acid levels is not depended to the patient age or the pathology of the lung cancer. 3) Increasing the serum ascorbic acid levels with using vitamin supplements may help the antioxidant defense mechanism of the patients with lung cancer.

Keywords: Ascorbic acid, lung cancer

Ayşenur ATAY, Gülhan BARSAL, Semra KILIÇ, Füsun ERCİYAS, Gürkan ERTUĞRUL, Hüseyin HALİLÇOLAR. (SERUM ASCORBIC ACID LEVELS IN PATIENTS WITH LUNG CANCER) . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 1-2
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale