ISSN: 1300-4115
TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE ANINDA SİTOPATOPLOJİK DEĞERLENDİRME YAPILAN TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ SONUÇLARIMIZ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(3): 101-106

TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE ANINDA SİTOPATOPLOJİK DEĞERLENDİRME YAPILAN TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ SONUÇLARIMIZ

Aydan ÇAKAN1, Mithat GASSALOĞLU1, Işıl KARASU1, Ayşe ÖZSÖZ1, Ömer SOY2, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ3
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Birimi, İzmir
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Birimi, İzmir

Bu çalışmanın amacı; akciğer hastalıklarının tanısında sık kullanılan komplikasyon oranı düşük, basit ve etkin bir tanı yöntemi olan “Toraks Bilgisayarlı Tomografisi (BT) klavuzluğunda transtorasik ince iğne aspirasyon biopsisi”nin (TTİİAB) tanısal verimliliğini ortaya koymaktır. 4 yıllık periotta kliniğimizde 110 olguya BT kılavuzluğunda TTİİAB yapıldı. İşlem 22 Gauge iğne kullanılarak ve premedikasyon uygulanmaksızın gerçekleştirildi. İşlemin tekrarına anında sitopatoljik değerlendirme ile karar verildi. Alınan materyal Hemotoksilen-Eozin ile boyanarak ışık mikroskopisinde incelendi. BT'de periferik lezyon oranı %56.4, santral lezyon oranı %43.6 idi. Olguların %67.3'ünde tanı elde edildi. Benign olguların %12.2'sinde kesin tanı koyuldu. Malign sitoloji tesbit edilen olguların %7.24'ünde tip tayini yapılamadı. Lezyon boyutu ve yapısı (nodül, kitle, infiltrasyon) ile tanı koyma oranı arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.25, p=0.31). BT'de lezyonun periferik ya da santral olması tanı koyma oranını önemli ölçüde etkilemedi (p=0.35). Malign olgularda tanı koyma oranı anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p=0.00). Sekiz olguda (%7.2) pnomotoraks gelişti. BT'de santral lezyonu olan olgularda komplikasyon gelişme oranı daha yüksek bulundu (p=0.07). TTİİAB sayısı ile komplikasyon gelişimi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.73). Tecrübelerimiz bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisinin güvenilir ve iyi tolere edilebilen tanı değeri yüksek bir işlem olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Transtorasik İnce İğne Aspirasyon Biopsisi, Toraks BT Klavuzluğu

RESULTS OF COMPUTED TOMOGRAPHY – GUIDED TRANSTHORACIC FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY ACCOMPANIED WITH RAPID ONSITE EVALUATION

Aydan ÇAKAN1, Mithat GASSALOĞLU1, Işıl KARASU1, Ayşe ÖZSÖZ1, Ömer SOY2, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ3
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Birimi, İzmir
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Birimi, İzmir

The aim of this study is to determine the diagnostic value of thorax computed tomography guided transthoracic fine needle aspiration biopsy (FNAB), a simple and effective method with a low complication risk, commonly used in diagnosis of pulmonary diseases In four year duration 110 cases were performed CT-guided FNAB. The procedure was performed by using 22 Gauge needle without premedication. Repeating of the procedure was decided by rapid onsite evaluation. Obtained materials were examined by light microscopy after being coloured with Haemotoxilen-Eosine. Frequency of peripheral lesion was 56.4% and central lesion was 43.6% on CT. Diagnosis could be obtained in 67.3% of cases. 12.2% of benign cases were specific diagnosed. In 7.24% of cases diagnosed as malign, type was unidentified. There was no significant relationship between the dimensions and structure of lesions (nodule, mass, infiltration) and rate of diagnosis (p=0.25, p=0.31). Peripheral or central localization of the lesion did not alter the rate of diagnosis significantly (p=0.35). Rate of diagnosis was significantly high in malign cases (p=0.00). Pneumothorax occurred in 8 cases (7.2%). Complication rate was high in cases having central lesion on CT (p=0.07). No relation was found between FNAB number and complication rate (p=0.73). Our experiences had shown that CT-guided FNAB is a reliable and well tolerated method having a high diagnostic value.

Keywords: Thorax computed tomography guided, transthoracic fine needle aspiration biopsy

Aydan ÇAKAN, Mithat GASSALOĞLU, Işıl KARASU, Ayşe ÖZSÖZ, Ömer SOY, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ. RESULTS OF COMPUTED TOMOGRAPHY – GUIDED TRANSTHORACIC FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY ACCOMPANIED WITH RAPID ONSITE EVALUATION. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(3): 101-106
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale