ISSN: 1300-4115
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA FARKLI BRONKODİLATÖRLERİN REVERSİBİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 51-57

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA FARKLI BRONKODİLATÖRLERİN REVERSİBİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

Gülay DAŞDEMİR1, Gülru POLAT1, Sabri KALENCİ1, Gülay UTKANER1, Selçuk ACAR1, Ali KÖMÜRCÜOĞLU1, Gültekin TİBET1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Bu çalışmanın amacı, stabil KOAH'lı hastalarda inhale salbutamol ve ipratropium bromürün (IB) tek başlarına ve kombine uygulamasının 15. ve 120. dakikalarda solunum fonksiyon testleri üzerine etkilerini görmek ve karşılaştırmaktır. Çalışma; Ocak 2002-Eylül 2002 tarihleri arasında kliniğimizde KOAH tanısı ile yatan 40 yaş üzeri, FEV1 değeri beklenenin %70'inden düşük, FEV1/FVC <%75 olan, 200 mcg salbutamol inhalasyonu ile FEV1'de en az %12'lik artış görülen 45 kadın olguyu kapsayan prospektif bir çalışmadır. Olgulara 1. gün 200 mcg salbutamol, 2. gün 40 mcg IB, 3. gün 200 mcg salbutamol+40 mcg IB uygulandı. İnhalasyon öncesi ve sonrası 15 ve 120. dakikalarda SFT ölçümleri yapıldı. 15. dakikadaki FEV1 değişimi üç ilaç arasında karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Ancak IB ile IB+salbutamol arasındaki fark, Bonferroni testine göre IB+salbutamol lehine istatistiksel olarak anlamlıydı. 120. dakikada üç ilaç arasında FEV1 değişimi istatistiksel olarak anlamlıydı, en fazla FEV1 değişimi IB+salbutamol ile daha sonra IB ile en az salbutamol ile saptandı. 15. dakikada FEF25-75 değişimi açısından üç ilaç arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ancak en fazla değişim IB+salbutamol kombinasyonu ile görüldü. 120. dakikada üç ilaç arasında FEF25-75 değişimi istatistiksel olarak anlamlıydı. En fazla FEF25-75 değişimi IB+salbutamol ile görüldü, IB ve salbutamol ile alınan sonuçlar birbirine oldukça yakındı. Sonuç olarak; KOAH'da reversibilite testi yapılırken IB+salbutamol kombinasyonunun en iyi erken revesibiliteyi sağladığını, etkisinin daha uzun sürdüğünü ve KOAH'da reversibilite incelemesi yapılırken, IB ve IB+salbutamol kombinasyonun kullanılabileceği ve değerlendirmenin salbutamol ile olduğu gibi 15. dakikada yapılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: KOAH, reversibilite

THE EFFECT OF BRONCHODILATORS ON THE REVERSIBILITY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE PATIENTS

Gülay DAŞDEMİR1, Gülru POLAT1, Sabri KALENCİ1, Gülay UTKANER1, Selçuk ACAR1, Ali KÖMÜRCÜOĞLU1, Gültekin TİBET1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

The aim of this study is to see and compare the effect of inhaled salbutamol and ipratropium bromure (IB) alone and together on the respiratory function tests of COPD patients at 15th and 120th minutes. This study was performed on 45 female COPD patients which were above 40 years, FEV1 below 70% of predicted value, FEV1/FVC <%75 and who showed 12% improvement with 200mcg salbutamol inhalation between january 2002-september 2002 prospectively. 200 mcg salbutamol at first day, 40 mcg IB at 2nd day, 200 mcg salbutamol and 40 mcg IB at 3rd day performed to the cases. Respiratory function tests made before inhalation, 15 and 120 minutes after inhalation. When the change in FEV1 at 15th minute for three drugs compared, there was no statistical difference. But, the difference between IB and IB+salbutamol was statistically significant in favor of IB+salbutamol according to Bonferroni test. The change in FEV1 at 120th minute for three drugs was statistically significant, maximum change in FEV1 obtained with IB+salbutamol, secondly with IB and the least with salbutamol. The change in FEF25-75 at 15th minute for three drugs was not statistically significant. But the maximum change observed with IB+salbutamol. The change in FEF25-75 at 120th minute for three drugs was statistically significant. The maximum change in FEF25-75 at 120th minute obtained with IB+ salbutamol, the change for IB and salbutamol was similar to each other. In conclusion; the best revesibility obtained with IB+salbutamol combination in COPD patients, it lasts longer, IB and IB+salbutamol combination can be used in the reversibility tests of COPD patients and evaluation can be made at 15th minute like salbutamol.

Keywords: COPD, reversibility

Gülay DAŞDEMİR, Gülru POLAT, Sabri KALENCİ, Gülay UTKANER, Selçuk ACAR, Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gültekin TİBET. THE EFFECT OF BRONCHODILATORS ON THE REVERSIBILITY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE PATIENTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 51-57
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale