ISSN: 1300-4115
GEÇ BAŞVURULU KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİLİ BİR OLGU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 43-46

GEÇ BAŞVURULU KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİLİ BİR OLGU

Hasan AĞIN1, Hurşit APA1, Suna ASİLSOY2, Ertan KAYSERİLİ1, Murat HIZARCIOĞLU1, Pamir GÜLEZ1, Safiye AKTAŞ3
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İzmir
2Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Solunum-Allerji Bölümü, Adana
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Konjenital diy afragma hernileri özellikle doğumdan sonra ilk saatler ya da ilk bir ay içinde tanı alır. Yenidoğanda dönemi dışında tanı alan konjenital diyafragma hernileri geç başvurulu konjenital diyafragma hernisi olarak adlandırılır ve nadir görülen bir durumdur. Beş yaşında erkek olgu, hastanemiz acil servisine 3-4 gündür süren karın ağrısı, halsizlik, ateş, öksürük, son 24 saat içinde artan nefes almada zorluk, kusma ve genel durumunun kötüleşmesi nedeniyle getirildi. Yoğun bakımda izlenen hasta yatışının 3. saatinde eksitus oldu. Postmortem otopsi yapılan hastada konjenital diyafragma hernisi ve intestinal perforasyon saptandı. İnfant ve çocuklarda ani başlayan solunum sıkıntısı ayırıcı tanısında geç başvurulu konjenital diyafragma hernisinin düşünülmesinin gerektiğini vurgulamak amacıyla ile olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Geç başvurulu konjenital diyafragma hernisi, respiratuar distres

LATE PRESENTING CONGENITAL DIAPHRAMATIC HERNIA: CASE REPORT

Hasan AĞIN1, Hurşit APA1, Suna ASİLSOY2, Ertan KAYSERİLİ1, Murat HIZARCIOĞLU1, Pamir GÜLEZ1, Safiye AKTAŞ3
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İzmir
2Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Solunum-Allerji Bölümü, Adana
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Congenital diaphragmatic hernias are especially diagnosed in the first hours after birth or within the first month. When they are diagnosed after neonatal period, which is a rare condition, they are called late-presenting congenital diaphragmatic hernia. A five years old boy with abdominal pain, fever, fatigue and cough lasting for 3-4 days, presented with sudden respiratory distress, vomiting and deterioration of his general situation. The patient died at the third hour of his admission to pediatric intensive care unit. Postmortem autopsy revealed congenital diaphragmatic hernia and intestinal perforation. This case is represented in order to emphasize that late-presenting congenital diaphragmatic hernia should be taken into consideration in the differential diagnosis of infants and children with sudden onset respiratory distress.

Keywords: Late-presenting congenital diaphragmatic hernia, respiratory distress

Hasan AĞIN, Hurşit APA, Suna ASİLSOY, Ertan KAYSERİLİ, Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ, Safiye AKTAŞ. LATE PRESENTING CONGENITAL DIAPHRAMATIC HERNIA: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 43-46
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale