ISSN: 1300-4115
KİST HİDATİĞİN BİLATERAL PULMONER ARTER VE KARDİYAK TUTULUMU: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 41-44

KİST HİDATİĞİN BİLATERAL PULMONER ARTER VE KARDİYAK TUTULUMU: OLGU SUNUMU

Melike YÜKSEL YAVUZ1, Akın ÇİNKOOĞLU2, Ceyda ANAR1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

Ekinokokkoz, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde hala yaygın bir sağlık sorunu oluşturan önemli bir paraziter enfestasyondur. En yaygın tutulum karaciğer tutulumudur, bunu akciğer tutulumu izler. Hidatid kist hastalığı sıklıkla asemptomatiktir. Pulmoner emboli oldukça nadir görülür. Kardiyak hidatid kist, genellikle karaciğer hidatid kistinde hepatik ven veya vena kava inferiorun invazyonu ile olur. Tanıda radyolojik yöntemler oldukça faydalıdır. Tedavinin temelini cerrahi tedavi oluşturur, medikal tedavi buna alternatiftir. Biz burada masif pulmoner emboliye sebep olan sağ ventrikül tutulumlu hidatid kist olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Hidatid kist, pulmoner arter

BILATERAL PULMONARY ARTERY AND CARDIAC INVOLVEMENT IN HYDATID CYST: A CASE REPORT

Melike YÜKSEL YAVUZ1, Akın ÇİNKOOĞLU2, Ceyda ANAR1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

Echinococcosis is an important parasitic infestation that is still a common health problem in undeveloped and developing countries. The liver is the most common site of involvement, followed by the lung. Hydatid disease is often asymptomatic. Pulmonary embolism of hydatid cysts is extremely rare. It is usually seen in cardiac hydatid cyst but it can be also due to inferior vena cava (IVC) or hepatic vein invasion in liver hydatidosis. Radiological methods are very useful in the diagnosis. Surgical treatment creates the basic of treatment. Medical treatment, an alternative to surgery. Here, we present of a case of with right ventricular hydatidosis causing massive pulmonary emboli.

Keywords: Hydatid cyst, pulmonary artery

Melike YÜKSEL YAVUZ, Akın ÇİNKOOĞLU, Ceyda ANAR, Hüseyin HALİLÇOLAR. BILATERAL PULMONARY ARTERY AND CARDIAC INVOLVEMENT IN HYDATID CYST: A CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 41-44
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale