ISSN: 1300-4115
PULMONER VENÖZ TROMBOEMBOLİLİ HASTALARDA TANI SÜRESİ VE MALİYET ANALİZİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 17-23

PULMONER VENÖZ TROMBOEMBOLİLİ HASTALARDA TANI SÜRESİ VE MALİYET ANALİZİ

Pelin DURU ÇETİNKAYA1, Serir AKTOĞU1, Enver YALNIZ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Tanı konulmamış pulmoner venöz tromboembolide (VTE), mortalite %30'a ulaşmakta ancak doğru tanı ve uygun tedavi ile bu oran %3'e kadar düşmektedir. VTE'nin akla getirilip en kısa sürede tanı konulması çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı VTE'li olguların tanı süresini ve bunu etkileyen faktörleri, hastanede yatış sürelerini araştırmak, bu olguların maliyet analizlerini yapmaktır. Mayıs 2005-Aralık 2007 tarihleri arasında, VTE tanısı alan 51 olgu retrospektif olarak çalışmaya alındı. Ortalama tanı süresi 3.6 ± 2.7 (1-14) gün ve ortalama hastanede yatış süresi 15.5 ± 6.7 (6-40) gündür. Tanı konup, tedavileri başlanan hastaların toplam maliyeti ortalama 1730.2 ± 1188.6 Türk Lirasıdır (TL) Olguların toplam maliyeti incelendiğinde %47.05'inin tetkik, %36.56'sının tedavi, %14.14'ünün yatak ücreti ve %2.24'ünün ise muayene ücreti olduğu saptanmıştır. Olguların %49'unda lökositoz, %21.6'sında ateş vardır. Ortalama lökosit değeri 16.100 ± 8353'dür. Lökositozu olan hastaların maliyeti anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0.041). Pulmoner VTE'li hastalarda maliyetin önemli bir bölümünü özellikle görüntüleme yöntemleri oluşturmaktadır. Lökositozun saptanması hastalarda maliyetin artmasına neden olmaktadır. Ateş ve lökositoz, hekimi pulmoner VTE tanısından uzaklaştırmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Venöz tromboembolizm, tanı süresi, lökositoz, maliyet analizi

THE FACTORS EFFECTING DIAGNOSIS TIME AND THE COST ANALYSIS IN PATIENTS WITH PULMONARY VENOUS THROMBOEMBOLISM

Pelin DURU ÇETİNKAYA1, Serir AKTOĞU1, Enver YALNIZ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

In veno us thromboembolism (VTE), the mortality rate in undiagnosed patients extends up to 30%, however this rate can be reduced to 3% with a correct diagnose and an appropriate treatment. The consideration and early diagnosis of VTE are very important issues. The aim of this study is to investigate the diagnosis time, the factors affecting the diagnosis time and the length of hospital stay and to perform a cost analysis of patients with VTE. Fifty one cases with VTE were admitted to study retrospectively between May 2005 and December 2007. The mean of diagnosis time was 3.6 ± 2.7 (1-14) day and the length of hospital stay was 15.5 ± 6.7 (6-40) day. The mean total cost of patients who were diagnosed and started to treat was 1730.2 ± 1188.6 Turkish Lira (TL). When the cost of patients was examined, it was detected that 47.05% for diagnostic procedures, 36.56% for treatment, 14.14% for bed cost and 2.24% for examination fee of doctor. The patients had leucocytosis (49%) and fever (21.6%). The mean of le ucocytes value was 16.100 ± 8353. A significantly higher cost was observed in patients with leucocytosis (p=0.041). The important part of the cost in patients with VTE is especially scaning methods. The detection of leucocytosis caused to increase of the cost in patients. The presence of fever and leucocytosis in a patient should not exclude the diagnosis of VTE.

Keywords: Venous thromboembolism, diagnosis time, leukocytosis, cost analysis

Pelin DURU ÇETİNKAYA, Serir AKTOĞU, Enver YALNIZ. THE FACTORS EFFECTING DIAGNOSIS TIME AND THE COST ANALYSIS IN PATIENTS WITH PULMONARY VENOUS THROMBOEMBOLISM . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 17-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale