ISSN: 1300-4115
KOAH AKUT ATAKTA SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ VE ÜRİK ASİT/KREATİNİN ORANININ ATAĞIN AĞIRLIĞI VE ARTERYEL KAN GAZLARI İLE İLİŞKİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(2): 93-100

KOAH AKUT ATAKTA SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ VE ÜRİK ASİT/KREATİNİN ORANININ ATAĞIN AĞIRLIĞI VE ARTERYEL KAN GAZLARI İLE İLİŞKİSİ

İbrahim OCAK1, Hayrettin GÖÇMEN2, Ahmet URSAVAŞ1, Duygu KÖPRÜCÜOĞLU1, Dilek ÇETİNER BAHÇETEPE1, Esin TAŞBAŞ1, Ercüment EGE1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Bursa
2İnegöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İnegöl, Bursa

Ürik asit, pürin yıkımında son ürün olup doku hipoksisinde düzeyi artar. Serum ürik asit seviyesi, oksidatif metabolizmadaki bozukluğun belirteci olarak kullanılabilir. Çalışmada 70 KOAH'lı olgunun 74 akut alevlenme nedenli yatışı değerlendirildi. Çalışmamızda KOAH akut atağı (AA) olan hastalarda serum ürik asit düzeyi ve serum ürik asit/kreatinin oranının hipoksemiyi göstermedeki başarısı, spirometri ve arter kan gazı ile ilişkisi araştırılmıştır KOAH AA'lı olguların tedavi öncesi ve sonrası serum ürik asit düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). KOAH AA'lı olgularda tedavi öncesi serum ürik asit düzeyi (p<0.001) ve serum ürik asit/kreatinin oranı (p<0.01) tedavi sonrasına göre anlamlı derecede yüksekti. Yatış serum ürik asit değeri ile CRP değerleri arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu (p=0.049). Yatış serum ürik asit/kreatinin oranı ile PaCO2 arasında anlamlı pozitif (p<0.01) ve PaO2 değeri arasında anlamlı negatif korelasyon (p<0.05) saptandı. Uygulanan O2 ve BiPAP tedavileri sonucunda arteryel kan gazları ile paralel olarak serum ürik asit değerlerinde de anlamlı düzelme mevcuttu. Sonuç olarak, KOAH olgularında serum ürik asit ve ürik asit/kreatinin oranı değerlerinin hipoksemi belirteci olarak kullanılabileceği, uygulanan tedavilerin etkinliğini değerlendirmede yardımcı olabileceği saptandı.

Anahtar Kelimeler: KOAH akut atak, ürik asit, ürik asit / kreatinin oranı, arter kan gazı

THE RELATIONSHIP OF SERUM URIC ACID AND URIC ACID TO CREATININE RATIO WITH SEVERITY OF EXACERBATIONS AND ARTERIAL BLOOD GASES IN COPD ACUTE EXACERBATION

İbrahim OCAK1, Hayrettin GÖÇMEN2, Ahmet URSAVAŞ1, Duygu KÖPRÜCÜOĞLU1, Dilek ÇETİNER BAHÇETEPE1, Esin TAŞBAŞ1, Ercüment EGE1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Bursa
2İnegöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İnegöl, Bursa

Serum uric acid (UA) is the final product of purine degradation, its level increases in tissue hypoxemia. Serum UA level may be indicator in evaluation of impaired oxidation. The success in indicating hypoxemia, of serum UA and serum UA/creatinine ratio, in COPD with acute exacerbations and the relationship with spirometry and arterial blood gases were investigated in our study Seventy four hospitalizations due to acute exacerbation of seventy patients with COPD were evaluated. In patients with COPD, pretreatment mean serum UA levels (p<0.001) and serum UA/ creatinine ratios (p<0.01) were higher than postreatment values. There was significantly correlation between serum UA and CRP levels (p= 0.049). Basale UA/creatinine ratio values spirowere significantly correlated with PaCO2 levels positively (p<0.01) and PaO2 negatively (p<0.05). Related to treatments of oxygenization and BiPAP, there were meanly improvement serum UA levels in paralel arterial blood gases Finally, were determinated the values of serum UA and serum UA/creatinine ratio may be used an indicator of hypoxemia and may help to evaluate the efficacy of applied treatments in COPD.

Keywords: COPD acute exacerbation, uric acid, uric acid/creatinine ratio, arterial blood gas

İbrahim OCAK, Hayrettin GÖÇMEN, Ahmet URSAVAŞ, Duygu KÖPRÜCÜOĞLU, Dilek ÇETİNER BAHÇETEPE, Esin TAŞBAŞ, Ercüment EGE. THE RELATIONSHIP OF SERUM URIC ACID AND URIC ACID TO CREATININE RATIO WITH SEVERITY OF EXACERBATIONS AND ARTERIAL BLOOD GASES IN COPD ACUTE EXACERBATION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(2): 93-100
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale