ISSN: 1300-4115
KOAH'LI OLGULARDA BİYOKİMYASAL BESLENME PARAMETRELERİ İLE HASTALIĞIN ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 157-163

KOAH'LI OLGULARDA BİYOKİMYASAL BESLENME PARAMETRELERİ İLE HASTALIĞIN ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Özlem EGEMEN TÜZEL1, Zeynep ZEREN UÇAR1, Emel TELLİOĞLU1, Can BİÇMEN2, Ali Rıza MERAL1, Gültekin TİBET1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji laboratuarı, İzmir

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) sıklıkla gelişen beslenme bozukluğu, morbidite ve mortaliteyi olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Hastanede yatan KOAH'lı olgularda solunum fonksiyonları ile beslenme parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı planladık. KOAH tanısı ile hastaneye yatan 40 olgu ve 12 kişi kontrol grubu çalışmaya alındı. KOAH'lı olgular, Ulusal Tanı ve Tedavi Rehberi'ne göre hafiforta, ileri ve çok ileri olmak üzere üç gruba ayrıldı. Olgularda vücut kitle indeksi (VKİ) ve ideal vücut ağırlığı yüzdesi hesaplandı. Biyokimyasal beslenme parametresi olarak hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), lenfosit sayısı, serum total protein, albümin, prealbümin, demir, total demir bağlama kapasitesi (TDBK), ferritin, transferrin, total kolesterol, trigliserid ve VLDL, LDL, HDL kolesterol düzeyi incelendi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında KOAH'lı olgularda Hct (p=0.002), TDBK (p=0.001) ve HDL kolesterol (p=0.001) anlamlı olarak yüksekk en; total protein (p=0.0001), albümin (p=0.0001), prealbümin (p=0.0001), transferrin (p=0.0001) anlamlı olarak düşük bulundu. Olguların ideal vücut ağırlık yüzdesi hesaplandığında, 26 olguda (%65) beslenme yetersizliği saptandı. Prealbümin (p=0.02), transferrin (p=0.002) ve VLDL kolesterolun (p=0.04) hafif-orta, ileri ve çok ileri KOAH'lı olgular arasında istatistiksel fark gösterdiği saptandı. KOAH'lı olgularda beslenme parametreleri sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde bozulmaktadır. Beslenme parametreleri, özellikle çok ileri KOAH olgularında, ileri ve hafiforta olgulara göre anlamlı derecede bozulmuştur. KOAH'lı hastalarda prealbümin, transferrin gibi parametreler beslenme desteği gerekliliğini ve hastalık şiddetini değerlendirmede yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, beslenme, biyokimyasal parametreler

ASSOCIATION OF BIOCHEMICAL NUTRITIONAL PARAMETERS AND THE SEVERITY OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH COPD

Özlem EGEMEN TÜZEL1, Zeynep ZEREN UÇAR1, Emel TELLİOĞLU1, Can BİÇMEN2, Ali Rıza MERAL1, Gültekin TİBET1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji laboratuarı, İzmir

Nutritional impairment, a factor that adversely effects the morbidity and mortality of patients, is frequently detected in patients with COPD. The aim of this study is to determine the relationship between pulmonary functions and nutritional parameters in hospitalized patients with COPD. Forty patients with COPD and 12 healthy subjects who served as controls were evaluated. Patients with COPD were subclassified as mild-moderate, advanced and severe according to National Diagnosis and Treatment guidelines. Body mass index (BMI) of this patients were calculated. Hemoglobin (Hb), hematocrit (Hct) levels, lymphocyte counts, total protein, serum albumin, iron, total iron binding capacity, ferritin, transferrin, total cholesterol, triglyceride, VLDL, LDL, HDL cholesterol levels were evaluated as biochemical nutritional parameters. Total iron binding capacity (p=0.001), Hct (p=0.002), HDL cholesterol levels were significantly higher in the study group. Total protein (p=0.0001), albumin (p=0.0001), prealbumin (p=0.0001) and transferrin levels were significantly higher in the control group. Ideal body weight percentage calculations revealed that 26 patients (65%) had malnutrition. Moreover, prealbumin (p=0.02), transferrin (p=0.002) and VLDL cholesterol (p=0.04) levels were significantly different between 3 patient groups. Nutritional parameters were significantly impaired in patients with COPD when compared with healthy controls. These biochemical nutritional parameters were significantly impaired in patients with advanced and severe COPD patients when compared with mild-moderate groups, Prealbumin and transferrin could be helpful in determining severity of the disease and need of nutritional support in patients with COPD.

Keywords: COPD, nutrition, biochemical parameters

Özlem EGEMEN TÜZEL, Zeynep ZEREN UÇAR, Emel TELLİOĞLU, Can BİÇMEN, Ali Rıza MERAL, Gültekin TİBET. ASSOCIATION OF BIOCHEMICAL NUTRITIONAL PARAMETERS AND THE SEVERITY OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH COPD . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 157-163
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale