ISSN: 1300-4115
OKSİJEN TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN OKSİJEN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 149-155

OKSİJEN TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN OKSİJEN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Esengül GEDİKTAŞ1, Dursun TATAR1, Ceyda ANAR1, Bahire BOLIŞIK2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir

Bu çalışmada, oksijen tedavisi alan hastaların oksijen kullanımı ile ilgili bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. 25 Nisan-30 Mayıs 2005 tarihleri arasında İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gören ve oksijen kullanan 110 gönüllü olgu çalışmaya alındı. Olgulara sosyo-demografik özelliklerini ve oksijen kullanımıyla ilgili bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik iki bölümden oluşan anket formu uygulandı. Verilerin analizi ki-kare ve Fisher's Exact test ile yapıldı. Çalışmaya alınan 110 olgunun tanısı; 29'unda akciğer kanseri, 81'inde KOAH idi. Olguların 34 (%30.9)'ü kadın, 76 (%69.1)'sı erkek olup yaş ortalaması 61.45-+12.27 yıldı. Olguların %18.2'si hiç sigara kullanmamıştı, %27.3'ü ise hala sigara içmekteydi. Olguların %69.1'i 6 aydan uzun süredir oksijen tedavisi almaktaydı. Oksijen tedavisi konusunda bilgilendirme yalnızca 28 (%22.7) olguya yapılmıştı. Olguların 72'si 6 saatten fazla oksijen kullanmaktaydı, %52.7'sinin oksijen kullanma süresi ile ilgili bilgisi yoktu. Olguların bilgi düzeyleri ile gelir durumu arasında istatistiksel anlamlı (p<0.05), yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyleri arasında ise anlamsız (p>0.05) bir ilişki vardı. Hastaların oksijen kullanımı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bu nedenle düzensiz ve etkisiz oksijen tedavisi aldığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, KOAH, oksijen tedavisi, tedavi uyumu

EVALUATION OF ACKNOWLEDGEMENT OF CASES HAVING OXYGEN THERAPY

Esengül GEDİKTAŞ1, Dursun TATAR1, Ceyda ANAR1, Bahire BOLIŞIK2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir

It was aimed to determine the acknowledge level of patients who took oxygen (O2) therapy. Study population was consisted of 110 volunteers hospitalized patients who have given O2 therapy during 25 April-30 May 2005, in Izmir Chest Diseases and Surgery Training Research Hospital. Forms consisted of two parts were filled for socio-demographic features and acknowledgements about O2 therapy. Data was analysed by Chisquare and Fisher's Exact test. Diagnossis was lung cacer in 29 cases and was COPD in 81 cases. Cases were consisted of 34 (30.9%) female and 79 (69.1%) and mean age of cases was 61.45±12.27. 18.2% of cases were non-smoker, 27.3% were smokers. Proportion of cases who were taken O2 therapy more than 6 months was 69.1%. Twenty-eight patients (22.7%) were informed about O2 therapy. Seventy-two (%65.4%) patients were having O2 therapy more than 6 hours and 58(52.7%) patients have got no information about duration of O2 therapy. Relationship between information level and economical conditions of patients were found statistically significant (p<0.05). It is concluded that the patients has'nt got enough information about O2 therapy, so that, they were taken irreguler and insufficient O2 therapy.

Keywords: COPD, Oxygen therapy, lung cancer, therapy compliance

Esengül GEDİKTAŞ, Dursun TATAR, Ceyda ANAR, Bahire BOLIŞIK. EVALUATION OF ACKNOWLEDGEMENT OF CASES HAVING OXYGEN THERAPY . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 149-155
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale