ISSN: 1300-4115
AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN KEMOTERAPİYE BAĞLI TOKSİSİTE [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 165-171

AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN KEMOTERAPİYE BAĞLI TOKSİSİTE

Melike KAZANCI1, Cenk KIRAKLI1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Bu çalışmanın amacı, 2004-2010 yılları arasında akciğer kanseri nedeniyle birinci hat kemoterapi alan olgularda tercih edilen kemoterapi kombinasyonlarını ve gelişebilecek kısa dönem yan etkileri ortaya koymaktır. Hastalar retrospektif olarak çalışmaya alındı. Yaş, cinsiyet, hastalık evresi, performans düzeyi (ECOG skoru), tümör hücre tipi, planlanan kemoterapi uygulaması, birinci kür sonrası oluşan toksisiteleri kaydedildi. Toksisite değerlendirmeleri CTCAE kriterlerine göre yapıldı. Çalışmaya toplam 803 hasta alındı. En sık rastlanan tümör hücre tipleri, küçük hücreli dışı, skuam öz, adenokarsinom ve küçük hücreli karsinomdu. En fazla tercih edilen kemoterapi kombinasyon rejimleri olarak da Cisplatin+Gemsitabine, Cisplatin+Etoposide ve Cisplatin+Dosetaksel göze çarpmaktaydı. Bütün rejimler göz önüne alındığında en sık rastlanan toksisiteler anemi ve nötropeni gibi hematolojik toksisitelerdi. Cisplatin bazlı rejim alanların %40'ında, Carboplatin bazlı rejim alanların da %39'unda yan etki gözlenmedi. Akciğer kanserli hastalarda kemoterapi uygulamaları sırasında, özellikle kısa dönem toksisiteler açısından anemi, nötropeni ve bulantı-kusma akılda tutulmalıdır. Kemoterapi uygulanacak hastaların seçimi sırasında bu yan etki profillerine göre fayda risk analizi yapılmalı ve ilaç kombinasyonları buna göre oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kemoterapi, toksisite

TOXICITIES DUE TO CHEMOTHERAPY IN LUNG CANCER

Melike KAZANCI1, Cenk KIRAKLI1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

The aim of this study was to evaluate the chemotherapy combination choices and short term toxicities in lung cancer patients who had first line chemotherapy between 2004 and 2010. Patients were enrolled retrospectively. Age, gender, disease stage, performance status (ECOG score), histologic type of the tumour, chemotherapy choice and toxicities were recorded. Evaluation of the toxicites were done according to the CTCAE criteria. A total number of 803 patients were included in the study. The most common tumour types were nonsmall cell, squamous, adenocarcinoma and small cell carcinoma. The most common choice of chemotherapy combinations were Cisplatin+Gemsitabine, Cisplatin+Etoposide and Cisplatin+ Docetaxel respectively. When all the chemotherapy regimes were evaluated, the most common toxicites were hematologic ones such as anemia and neutropenia. No side effects were observed in 40% of patients who had Cisplatin based combinations and 39% of patients who had Carboplatin based combinations. Short term toxicites such as anemia, neutropenia and nausea must be kept in mind in lung cancer patients who will have chemotherapy. Benefit and risks should be analysed carefully and selection of chemotherapy combinations and patients should be done according to these toxiciy profiles.

Keywords: Lung cancer, chemotherapy, toxicity

Melike KAZANCI, Cenk KIRAKLI, Ahmet Emin ERBAYCU, Salih Zeki GÜÇLÜ. TOXICITIES DUE TO CHEMOTHERAPY IN LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 165-171
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale