ISSN: 1300-4115
KARDİYAK KO-MORBİDİTESİ OLMAYAN OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 25-32

KARDİYAK KO-MORBİDİTESİ OLMAYAN OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Burcu Oktay ARSLAN1, Hikmet FIRAT2, Ramazan AKDEMİR3, Sadık ARDIÇ4
1SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, İzmir, Türkiye
2SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, Ankara, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
4İzmir Özel Can Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, İzmir, Türkiye

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromunun (OUAS) belirgin kardiyak hastalık ve hipertansiyon olmaksızın myokardiyal fonksiyonları etkileyebileceği öne sürülmektedir. Bu çalışmada hipertansiyon ve kardiyak ko-morbiditeleri dışlanan OSAS’lı hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereç: OUAS ön tanısı ile hastanemiz uyku laboratuarına başvuran, koroner arter hastalığı myokard perfüzyon sintigrafisi ile dışlanan ve polisomnografik (PSG) tetkik ile OUAS tanısı alan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Kardiyak hastalık öyküsü ve risk faktörü bulunmayan, OUAS tanısı PSG tetkiki ile dışlanan 16 olgu ise kontrol grubunu oluşturdu. Tüm hastalara 2 boyutlu transtorasik ekokardiyografik tetkik uygulandı. Hasta ve kontrol grubu arasında ekokardiyografik parametreler açısından farklılıklar ve ekokardiyografik bulguların PSG sonuçları ile olan ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 56 vaka (16 kadın, 40 erkek) dahil edildi. Hasta ve kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, sigara içimi, beden kitle indeksi yönünden anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Ekokardiyografik parametreler değerlendirildiğinde; diyastol sonu sol ventrikül çapı (LVIDD) (p=0.01), sol atrium çapı (LAD) (p=0.008), aort çapı (AD) (p=0.006), stroke volüm (SV) (p=0.03) OSAS’lu hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek tespit edildi. Yapılan korelasyon analizinde AHI ile LVIDD, LAD, SV ve AD arasında ilişki tespit edilmedi (p>0.05). Bununla birlikte uykuda %90’ın altında geçirilen desaturasyon süresi ile LVIDD (p:0.02, r.0.347) ve SV (p:0.01, r:0.376) arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon tespit edildi. Sonuç: OUAS’lu hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğu, uykuda hipoksik geçirilen süre ile ilişkili görünmektedir. Ekokardiyografik tetkik ile diyastolik fonksiyon bozukluğu tespit edilen ancak kardiyak yönden ek sorunu bulunmayan olgular OUAS açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: OUAS, Diyastolik disfonksiyon, kardiak ko-morbidite

ASSESSMENT OF THE LEFT VENTRICULAR FUNCTIONS IN OSAS PATIENTS WITHOUT CARDIAC CO-MORBIDITY

Burcu Oktay ARSLAN1, Hikmet FIRAT2, Ramazan AKDEMİR3, Sadık ARDIÇ4
1SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, İzmir, Türkiye
2SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, Ankara, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
4İzmir Özel Can Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, İzmir, Türkiye

Aim: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) could have an influence on myocardial functions even before the development of hypertension and the other cardiovascular diseases. The purpose of this study was to evaluate the left ventricular functions of the patients with OSAS excluded from the diagnosis of HT and other cardiovascular diseases. Material and Methods: Forthy patients diagnosed as OSAS with polysomnographic (PSG) analysis and in whom coronary artery disease was ruled out with myocardium perfusion scintigraphy were included in the study. Control group consisted of 16 volunteers in whom OSAS was excluded with PSG analysis. All patients underwent two dimensional trans-thoracic echocardiographic examinations. Differences between patient and control group with regard to echocardiograhic parameters and relation with PSG finding and echocardiographic parameters were evaluated. Results: A total of 56 participants enrolled the study. There were no significant differences between patient and control group with regard to age, sex, smoking habits and body mass index. When the echocardiographic parameters were evaluated; left ventricular internal dimension at the end of diastole (LVIDD), left atrial diameter (LAD), aortic dimension (AD) and stroke volume (SV) were significantly higher in patient group compare to control group (p=0.01, p=0.008, p=0.006, p=0.03 respectively). Additionaly, there was a significant positive correlation between the desaturation period spent under 90% and LVIDD (p:0.02, r=0.347) and SV (p=0.01, r=0.376). Conclusion: Left ventricular diastolic dysfunction seems to be associated with the desaturation time spent under %90 in patients with OSAS. Patients in whom diastolic dysfunction was detected by echocardiographic examination without any other cardiac disease should be evaluated for OSAS. s not useful to predict PE patients in this study

Keywords: OSAS, diastolic dysfunction, cardiac co-morbidity

Burcu Oktay ARSLAN, Hikmet FIRAT, Ramazan AKDEMİR, Sadık ARDIÇ. ASSESSMENT OF THE LEFT VENTRICULAR FUNCTIONS IN OSAS PATIENTS WITHOUT CARDIAC CO-MORBIDITY . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 25-32
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale