ISSN: 1300-4115
KARACİĞER METASTAZI İLE SEYREDEN PRİMER AKCİĞER ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU; ASTIM İLE İZLENEN OLGU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 61-66

KARACİĞER METASTAZI İLE SEYREDEN PRİMER AKCİĞER ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU; ASTIM İLE İZLENEN OLGU

Gülru POLAT1, Gülistan KARADENİZ1, Aysu AYRANCI1, Filiz GÜLDAVAL1, Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR1, Enver YALNIZ1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SUAM, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Adenoid kistik karsinom (AKK) adenokanserlerin bir varyantı olarak kabul edilir ve farklı histopatolojik ve klinik özelliklere sahiptir. AKK çoğunlukla tükrük bezlerinden kaynaklanır. Daha nadir olarak da meme, deri, serviks, üst sindirim sistemi ve akciğerden de köken aldığı görülmüştür. Akciğerin primer AKK’sı nadir görülür ve tüm akciğer kanserlerinin %0.04- 0.2’sidir. Klinikte pulmoner AKK’nın nadir bildirilmesinin yanında uzak metastazı olanlar daha da nadir olarak bildirilmiştir. 63 yaşında bayan hasta 3 yıldır astım tanısı olup son bir aydır nefes darlığı, öksürük, balgam yakınmalarında artış olmuş. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ ana bronşu dıştan bası ile daraltan yumuşak doku dansitesi, sağ alt lobda konsolidasyon-obstrüktif pnömoni ve sağ plevral sıvı bulguları izlenmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi için hastanemize yönlendirilmiş. Bronkoskopi yapılan olgunun transbronşiyal ince iğne aspirasyon biyopsi (TBİİAB) sitolojisi malign olup endobronşiyal biyopsi AKK olarak geldi. Karaciğer parankiminde en büyüğü yaklaşık 7cm çaplı birbiri ile birleşme eğilimindeki hipodens lezyonlarda artmış florodeoksi glukoz (FDG) tutulumu (SUVmax: 10.3) mevcuttu. Evre 4 olması nedeniyle hastaya cerrahi düşünülemedi, kemoterapi başlandı. AKK genellikle yavaş büyüyen bir tümör olarak bilinmekle birlikte hızla yayılabilir. Olguyu astım tanısı koymadan önce detaylı incelemenin yapılması gerekliliğine ve AKK tanısındaki gecikmenin hastalığın ilerlemesinde ve ileri evrelere geçmesine neden olabileceğine dikkat çekmek için sunmaya uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Adenoid Kistik Karsinom, Akciğer, Metastaz

PRIMARY PULMONARY ADENOID CYSTIC CARCINOMA WITH LIVER METASTASIS: FOLLOWED BY DIAGNOSIS OF ASTHMA

Gülru POLAT1, Gülistan KARADENİZ1, Aysu AYRANCI1, Filiz GÜLDAVAL1, Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR1, Enver YALNIZ1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SUAM, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Adenoid cystic carcinoma (ACC) is considered as a variant of adenocarcinomas and has different histopathological and clinical features. ACC is mostly originated from salivary glands. It can be originated from rarely, breast, skin, cervix, upper gastrointestinal system and lung. Primary ACC of the lung is rare and 0.04-0.2% of all lung cancers. In addition to the rare presentation of pulmonary ACC, patients w ith distant metastases have been reported rarely. A 63-year-old female patient has been followed with the diagnosis of asthma for 3 years. She had dyspnea, cough, and increased sputum complaints for the last one month. On the chest computed tomography (CT), soft tissue density narrowing the right main bronchus, consolidation –obstructive pneumonia on the right low er lobe and right pleural fluid findings w ere monitored and the patient was referred to our hospital for further examination and treatment. Fiberoptic bronchoscopy (FOB) was performed and transbronchial needle aspiration biopsy (TBNAB) was malign and endobronchial biopsy revealed ACC. Increased Fluoro Deoxy Glucose (FDG) uptake (SUVmax: 10.3) was present in hypodense lesion that tended to merge with 7 cm diameter in the liver on PET-CT. Patient staged as T3N2M1- Stage 4. Chemotherapy was initiated, surgery could not be considered. ACC is generally known as a slow-growing tumor, but it may spread rapidly. We presented the case to draw attention to the necessity of adequate examination of the patient before the diagnosis of asthma and delay in the diagnosis of ACC cause the disease to progress to advanced stages.

Keywords: Adenoid Cystic Carcinoma, Lung, Metastasis

Gülru POLAT, Gülistan KARADENİZ, Aysu AYRANCI, Filiz GÜLDAVAL, Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Enver YALNIZ. PRIMARY PULMONARY ADENOID CYSTIC CARCINOMA WITH LIVER METASTASIS: FOLLOWED BY DIAGNOSIS OF ASTHMA. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2019; 33(1): 61-66
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale