ISSN: 1300-4115
AĞIR KLİNİK TABLO İLE SEYREDEN LEGIONELLA PNÖMONİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(2): 125-128

AĞIR KLİNİK TABLO İLE SEYREDEN LEGIONELLA PNÖMONİSİ

Özlem YILDIZ1, Ebru ÇAKIR EDİS1, Erhan TABAKOĞLU1
Trakya İniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Legionella pneumophila ağır klinik tablo ile seyredebilen mortalitesi yüksek bir atipik pnömoni etkenidir. 41 yaşında bayan hasta, üç gündür devam eden halsizlik, ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı ile acil servise başvurdu. İki aydır primer pulmoner hipertansiyon nedeniyle takip edilen hastanın vasoreaktivite testi için bir hafta önce koroner yoğun bakımda yatış öyküsü mevcuttu. Fizik bakıda; ateş (39ºC), takipne (30/dakika), hipotansiyon (90/60 mHg) ve siyanoz mevcuttu. Akciğer grafisinde solda daha belirgin bilateral konsolidasyon ve toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral yamalı konsolidasyon ve buzlu cam görünümü izlendi. Solunum yetmezliği ile yoğun bakıma alınan hastaya piperasilin-tazobaktam ve klaritromisin başlandı. Balgamda direkt floresan antikor (DFA) ile L. pneumophila saptanmas ı üzerine tedaviye rifampisin eklendi. Mekanik ventilasyon desteğine rağmen hasta tedavisinin ikinci gününde kaybedildi. Bu olguyu uygun antibiyoterapiye ve yoğun bakım koşullarında beklenenden farklı olarak, invaziv mekanik ventilasyon desteğine rağmen L. pneumophila'nın mortal seyredebileceğini vurgulamak amacıyla sunduk.

Anahtar Kelimeler: Legionella pnömonisi, mortalite, direkt floresan antikor testi

A CASE OF LEGIONELLA PNEUMONIA WITH SERIOUS CLINICAL PROCESS

Özlem YILDIZ1, Ebru ÇAKIR EDİS1, Erhan TABAKOĞLU1
Trakya İniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Legionella pneumophila is a cause of atypical pneumonia which has a serious clinic process and high mortality. Forty?one years old female patient attempted to emergency department with these symtomps; weakness continued 3 days, fever, cough, sputum and dyspnea. The patient who had been followed because of pulmonary hypertension had a coronary intensive care unit stay history for vasoreactivity test. In physical examination; fever (39ºC), tachypnea (30/min), hypotension (90/60 mHg) and syanosis were present. In chest X-ray bilateral consolidation that is more mareable on left side was found and in thorax CT (thomography) bilateral patched consolidation and frosted glass scene were observed. Piperacillin-tazobactam and claritromisin were applied to the patient who was interned to intensive care unit for respiratory failiure. After L. pneumophila was found in sputum by DFA examination, rifampycine is added to therapy. Although treated with mechanical ventilation patient died on second day of therapy. We aim to emphasize L. pneumophila (as distinct from expected) has a high mortality in spite of appropriate antibiotherapy and treatment with invasive mechanical ventilation in intesive care unit.

Keywords: Legionella pneumonia, mortality, direct flourescent antibody test

Özlem YILDIZ, Ebru ÇAKIR EDİS, Erhan TABAKOĞLU. A CASE OF LEGIONELLA PNEUMONIA WITH SERIOUS CLINICAL PROCESS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2010; 24(2): 125-128
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale