ISSN: 1300-4115
YAŞLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK VE SAĞ KALIM ÖZELLİKLERİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 33-40

YAŞLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK VE SAĞ KALIM ÖZELLİKLERİ

Güntülü AK1, Selma METİNTAŞ2, Şenay YILMAZ1, Filiz BOĞAR3, Muzaffer METİNTAŞ1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir, Türkiye

Giriş: Çalışmanın amacı, yaşlı akciğer kanserli olguların epidemiyolojik, klinik ve sağkalım özelliklerinin genç olgularla karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2637 akciğer kanserli hasta değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Yaşı 65’den küçük olanlar genç, yaşı 65 ve üzerinde olanlar yaşlı olarak tanımlandı. Grupların epidemiyolojik, klinik ve sağ kalım özellikleri karşılaştırıldı. Verilerin analizinde ki-kare testi, ttesti ve çoklu lojistik regresyon analizi uygulandı. Bulgular: Hastaların 998'i (%37.8) yaşlı grupta, 1,639'u (%62.2) genç gruptaydı. Öğrenim düzeyleri düşük (p<0.001), aktif sigara içicileri (p<0.001), çevresel asbest temasları (p=0.005), KOAH (p<0.001) ve ko-morbiditeleri (p<0.001) bulunanların orantısı yaşlı grupta genç gruba göre yüksekken, mesleksel riski olma (p=0.005) orantısı genç grupta daha yüksekti. Gruplar arasında histopatolojik tiplere (p=0.078) ve evre düzeylerine (p=0.254) dağılımda fark bulunmadı. Yaşlı hastalarda Karnofsky performans skoru (79.3), genç gruptan (82.2) daha düşüktü (p<0.001). Yaşlı hastaların üniversite mezunu olanlar, sigarayı içipbırakanlar ve mesleksel risk öyküsü bulunanlar arasında görülme riski, gençlere göre daha azken, KOAH’lı olanlarda risk daha fazla idi. Yaşlı grupta ortanca sağ kalım (%95 güven aralığı) 8.0 ay (7.3–8.7) olup, genç gruptan (9.0 ay; (8.5–9.5)) daha kısaydı (p=0.033). Her iki grupta da çok değişkenli analizde sağ kalımı etkileyen faktörler, erken evrede tanı almak, performans skoru yüksekliği ve tedavi almak olarak belirlendi. Tartışma: Akciğer kanserli hastalarda anti tümöral tedavi planı yapılırken yaştan öte hastanın fonksiyonel açıdan zinde olması, performans durumu ve hastalığın evresi dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, yaşlı hasta, akciğer kanserinin epidemiyolojisi

EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND SURVIVAL CHARACTERISTICS OF ELDERLY LUNG CANCER PATIENTS

Güntülü AK1, Selma METİNTAŞ2, Şenay YILMAZ1, Filiz BOĞAR3, Muzaffer METİNTAŞ1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir, Türkiye

Introduction: The aim of the study is to compare the epidemiological, clinical and survival characteristics of elderly lung cancer cases with younger ones. Material and Methods: Total of 2,637 patients with lung cancer were evaluated in the study. Patients were divided into two groups: <65 are younger;< 65 are elderly. The epidemiological, clinical and survival characteristics of the groups were compared. To analysis the data, chi-square test, t-test and multivariate logistic regression analysis were applied. Results: 998 (37.8%) of the patients were in elderly group and 1,639 (62.2%) were in younger group. While the proportion of those with low education levels (p<0.001), current smokers (p<0.001), environmental asbestos exposure (p=0.005), COPD (p<0.001) and co-morbidities (p<0.001) was higher in elderly group than in younger group, the proportion of occupational risk (p=0.005) was higher in younger group. Histopathologic subtypes (p=0.078) and stages (p=0.254) were not different between the groups. Karnofsky performance score (79.3) in elderly group was lower than younger group (82.2) (p<0.001). Elderly patients had a lower risk of having university graduates, ex-smokers and occupational risk than younger group, while those with COPD had a higher risk. The median survival (95% confidence interval) in elderly group was 8.0 months (7.3-8.7) and shorter than younger group (9.0 months; 8.5-9.5) (p=0.033). In both groups, factors affecting survival in multivariate analysis were early stage, high performance score and treatment. Discussion: When antitumoral therapy is planned in patients with lung cancer, the functional status of the patient, performance status and disease stage should be taken into account instead of age.

Keywords: Lung cancer, elderly patient, epidemiology of lung cancer

Güntülü AK, Selma METİNTAŞ, Şenay YILMAZ, Filiz BOĞAR, Muzaffer METİNTAŞ. EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND SURVIVAL CHARACTERISTICS OF ELDERLY LUNG CANCER PATIENTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(1): 33-40
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale