ISSN: 1300-4115
BRONŞEKTAZİLİ HASTALARDA EKSHALE EDİLEN NİTRİK OKSİT ÖLÇÜMÜ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 5-6

BRONŞEKTAZİLİ HASTALARDA EKSHALE EDİLEN NİTRİK OKSİT ÖLÇÜMÜ

Dr. Sami ŞAHAN1, Dr. Arzu ERTÜRK1, Doç. Dr. Nermin ÇAPAN1, Doç. Dr Meral GÜLHAN1, Dr. Cihangir ÇAYAN2, Prof. Dr. Deniz ERBAŞ3
1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
2Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı

Ekshale edilen nitrik oksit (eNO) çeşitli akciğer hastalıklarında aktivite belirteci olarak kullanılabilir .Ekshale edilen NO astmada, KOAH’ta,bronşektazide ve interstisyel akciğer hastalıkların da yüksek bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı bronşektazili hastalarda eNO değerini ölçmek ve kontrol grubu ile kıyaslamak ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT),solunum fonksiyon testi (SFT) ve arterial oksijen saturasyonu ile belirlenen bronşektazi yaygınlığı ile ölçülene NO konsantrasyonunun ilişkisi olup olmadığını araştırmaktı. Ocak 2000 ile Nisan 2001 tarihleri arasında, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran stabil bronşektazili yirmi hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya almama kriterleri allerji-atopi anamnezi, astma öyküsü, diğer akciğer ve sistemik hastalıklar ve oral veya sistemik steroid kullanma idi. Hastalar da eNO düzeyleri chemiluminescence (kimyasal geçirgenlik) NO analizörü kullanılarak ölçüldü. Her test öncesi ortam NO (oNO) konsantrasyonları kaydedildi. Hasta grubunun değerleri on sağlıklı kişinin eNO değerleri ile kıyaslandı.Hem hasta grubunda hem de kontrol grubunda eNO ile oNO arasında belirgin korelasyon saptandı (hasta grubu eNO:24,7±18,9 ppb oNO:36,1±42,4ppbp=0,001r=0,70; kontrol grubu eNO:88,9±85,8ppb oNO:148,8±131,5ppbp<0,0001r=0,97).Hasta grubunda eNO değerleri kontrol grubundan belirgin düşüktü (p<0.03).Bu sonuç oNO değerlerinin hasta grubunda kontrol grubundan daha düşük olmasına (p<0.01)bağlandı.Ayrıca hastaların yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT)’deki bronşektazi yaygınlığı, FEV1değerleri ve SaO2 değerleri ile eNO değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu. Sonuç olarak, oNO değerlerinin eNO değerlerini etkilemesi nedeniyle, bu çalışmada eNO’nun pulmoner NO üretimini yansıtmayacağı sonucuna vardık.Bu durumda stabil bronşektazide inflamasyon göstergesi olarak değeri hakkında mevcut sonuçlarla net yorum yapılamayacağı kanaatine varıldı. Çalışmamız eNO ölçüm tekniklerinde standardizasyonun önemini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, nitrik oksit, ekshale nitrik oksit, ortam nitrik oksit

MEASUREMENT OF EXHALED NİTRİC OXİDE İN BRONCHİECTASİS PATİENTS

Dr. Sami ŞAHAN1, Dr. Arzu ERTÜRK1, Doç. Dr. Nermin ÇAPAN1, Doç. Dr Meral GÜLHAN1, Dr. Cihangir ÇAYAN2, Prof. Dr. Deniz ERBAŞ3
1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
2Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı

Exhaled nitric oxide (NO) may be a marker of disease activity in a variety of lung diseases. Exhaled NO has been found to be high in patients with asthma, chronic obstructive pulmonary disease, bronchiectasis and interstitial lung diseases. The aim of this study was to examine the levels of exhaled NO in stable bronchiectasis patients and compare to control subjects, and investigate whether the concentration of exhaled NO is related to the extent of disease as defined by HRCT(high resolution computed tomography), lung function tests and blood oxygen saturation. Twenty patients with presenting stable bronchiectasis in the Ataturk Chest Disease and Chest Surgery Center between January 2000 and April 2001 were included in this study. Exclusion criteria were history of atopy or allergy, history of asthma or other pulmonary and systemic disease, treatment with oral or inhaled glucocorticoids. The levels of exhaled NO was measured using a chemiluminescence NO analyser. The concentration of NO in ambient air was recorded before each test. The patients' exhaled NO levels were compared with those of ten healthy control subjects. There was a significant correlation between exhaled NO levels (eNO) and ambient NO (aNO) levels in the patients and control group (patients eNO:24,7±18,9ppb aNO:36,1±42,4ppb p=0,001 r=0,70; control group eNO:88,9±85,8ppb aNO:148,8±131,5ppb p<0,0001 r=0,97). The exhaled NO levels in the patients were significantly lower (p<0.03) than those of the control group. This result was explained that ambient NO levels in the patients were significantly lower (p<0.01) than control group . On the other hand, there was no statistically significant correlation between HRCT score, FEV1 , oxygen saturation levels and eNO levels in the patients (p>0.05). In summary, the ambient NO influenced the exhaled NO levels, and we believe that exhaled NO levels did not reflect pulmonary NO production in this study. Therefore, interpretation about the levels of exhaled NO in bronchiectasis can not be made clearly with the present results. This study suggests that the standardization of techniques for measurement exhaled NO is very important.

Keywords: Bronchiectasis, nitric oxide, exhaled nitric oxide, ambient nitric oxide

Dr. Sami ŞAHAN, Dr. Arzu ERTÜRK, Doç. Dr. Nermin ÇAPAN, Doç. Dr Meral GÜLHAN, Dr. Cihangir ÇAYAN, Prof. Dr. Deniz ERBAŞ. MEASUREMENT OF EXHALED NİTRİC OXİDE İN BRONCHİECTASİS PATİENTS. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 5-6
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale