ISSN: 1300-4115
DİYARBAKIR YÖRESİNDE ALLERJİK SOLUNUM YOLU ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURAN HASTALARDA UYGULANAN DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 61-66

DİYARBAKIR YÖRESİNDE ALLERJİK SOLUNUM YOLU ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURAN HASTALARDA UYGULANAN DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Melike DEMİR1, Halide KAYA1, Hadice SELİMOĞLU ŞEN1, Mahsuk TAYLAN1, Süreyya YILMAZ1, Ayşe DALLI2, Beyhan YILMAZ3, Özlem ABAKAY1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Diyarbakir, Türkiye

Amaç: Atopik hastalıklarda deri prick testi (DPT), allerjenlerin saptanmasında oldukça hızlı, kolay ve ucuz bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada DPT ile tespit edilen allerjenler ile total serum IgE (T.IgE) düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve bölgemizdeki allerjenlerin sıklığının incelenmesi planlandı. Gereç ve Yöntem: Ocak 2009 ile Aralık 2013 arasında Dicle Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne allerjik astım ve/veya rinit tanısı ile başvurup DPT yapılan 1791 hastanın klinik özellikleri, deri prick testi sonuçları ve T.IgE düzeyleri geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1791 hastanın 1077'si (%60.1) kadın, 714'ü (%39.9) erkekti. Bu hastalardan 722'ünde (%40.3) en az bir ya da daha fazla allerjene karşı pozitif yanıt saptandı. Erkeklerde (% 44.5) allerji testi pozitifliği kadınlara (%37.5) kıyasla daha yüksekti (p=0,002). DPT'nde en sık saptanan allerjenler sırasıyla çayır polenleri (%70.3), buğday poleni (%46.5) ve ağaç polenleri (%46.1) idi. Kadınlarda erkeklere göre kedi ve köpek epiteline duyarlılık daha fazla idi (p=0.023, p=0.036). Total serum IgE seviyesi yüksek olan hastalarda DPT pozitifliği, T.IgE seviyesi normal olanlardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazlaydı (p < 0.001). Tartışma: Diyarbakır ilinde çayır ve buğday polenlerinin en sık karşılaşılan allerjenler olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Deri prick testi, allerjik astım, allerjik rinit

EVALUATION OF PRICK TEST RESULTS IN PATIENTS WITH RESPIRATORY TRACT ALLERGIC SYMPTOMS IN DIYARBAKIR DISTRICT

Melike DEMİR1, Halide KAYA1, Hadice SELİMOĞLU ŞEN1, Mahsuk TAYLAN1, Süreyya YILMAZ1, Ayşe DALLI2, Beyhan YILMAZ3, Özlem ABAKAY1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Diyarbakir, Türkiye

Introduction: Skin-prick test (SPT) is used as a quite fast, easy and cheap method in detecting allergens for atopic diseases. In this study, it was planned to evaluate the relationship between allergens determined by the SPT and total serum IgE (T.IgE) levels and to examine the frequency of allergens in our region. Material and Methods: One thousand seven hundred and ninety one patient with allergic asthma and/or rhinits applied Dicle University Medical Faculty Department of Chest Diseases policlinic between January 2009 and December 2013 who had been made SPT were evaluated retrospectively in terms of the clinical features,the result of skin prick test and the level of T.IgE. Results: One thousand seven hundred and seventy seven (%60.1) of 1791 patients who were included study were female and 714 (39.9%) of them were male. At least one or more positive response to the allergen was established in 722 (40.3%) of these patients. The positivity of allergy test was higher than in the men (44.5%) compared with women (37.5%) (p = 0.002). The most frequent allergens determined in SPT respectively were grass pollens, (70.3%), wheat pollens (46.5%) and tree pollens (46.1%). Women were more sensitive than men to the cat and dog epithelium (p = 0.023, p = 0.036) The positivity of SPT in patients with high levels of total serum IgE was seen statistically significantly more frequent than patients with normal levels of total serum IgE (p <0.001). Discussion: Findings showed that meadow and wheat pollens were the most common allergens in Diyarbakir region.

Keywords: Skin prick test, allergic asthma, allergic rhinitis

Melike DEMİR, Halide KAYA, Hadice SELİMOĞLU ŞEN, Mahsuk TAYLAN, Süreyya YILMAZ, Ayşe DALLI, Beyhan YILMAZ, Özlem ABAKAY. EVALUATION OF PRICK TEST RESULTS IN PATIENTS WITH RESPIRATORY TRACT ALLERGIC SYMPTOMS IN DIYARBAKIR DISTRICT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 61-66
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale