ISSN: 1300-4115
UZUN ETKİLİ ?2-AGONİSTLERİN ASTIM KONTROLÜNDEKİ YERİ: ETKİNLİK VE EMNİYETİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(2): 41-47

UZUN ETKİLİ ?2-AGONİSTLERİN ASTIM KONTROLÜNDEKİ YERİ: ETKİNLİK VE EMNİYETİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Ali Kadri ÇIRAK1, Pınar ÇİMEN2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir

Astım her yaştaki insanları etkileyebilen küresel bir sağlık problemidir. Etkin olarak kontrol edilemediğinde, bu kronik inflamatuvar havayolu hastalığı günlük yaşamı kısıtlayabilir ve hatta fatal seyredebilir. Astım sınıflaması ve tedavisi, hastalığın kontrol seviyesine göre yapılmalı; ilaç dozları ve çeşitleri, kontrol düzeyine göre basamak şeklinde azaltılarak veya artırılarak ayarlanmalıdır. Astım tedavisinde kontrol edici olarak kullanılmakta olan uzun etkili ?2-agonistler hiçbir zaman tek başına kullanılmamalı, mutlaka yeterli dozda inhale kortikosteroidler ile kombine edilerek kullanılmalıdır çünkü astım temelde inflamatuar bir hastalıktır ve uzun etkili ?2-agonistlerin antiinflamatuar etkileri oldukça sınırlıdır. Aksi bir yaklaşım, SMART Çalışması'nda gösterildiği ve GINA 2006 Güncellemesi'nde vurgulandığı gibi, astımla ilişkili morbidite ve mortaliteyi artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Astım, uzun etkili ?2-agonist, tedavi, kontrol

PLACE OF LONG ACTING ?2-AGONIST IN ASTHMA CONTROL: AN OVERVIEW OF EFFICACY AND SAFETY

Ali Kadri ÇIRAK1, Pınar ÇİMEN2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir

Asthma is a serious global health problem that can affect people of all ages. When cannot be controlled effectively, this chronic inflammatory airway disorder can limit daily life and can even be fatal. Classification and treatment of asthma should be done by the control level of the disease; doses and types of drugs should be adjusted by decreasing or increasing in a stepwise fashion by the control level. Long acting ?2- agonists being used as controllers in asthma treatment should never be used as monotherapy but should absolutely be combined with adequate doses of inhaled corticosteroids because asthma is mainly an inflammatory disease and long acting ?2-agonists have rather limited antiinflammatory effects. A contrary approach will increase the asthma-related morbidity and mortality as shown in the SMART Trial and as emphasized in GINA 2006 Update.

Keywords: Asthma, long acting ?2-agonist, treatment, control

Ali Kadri ÇIRAK, Pınar ÇİMEN. PLACE OF LONG ACTING ?2-AGONIST IN ASTHMA CONTROL: AN OVERVIEW OF EFFICACY AND SAFETY. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2006; 20(2): 41-47
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale