ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Ekstratorasik ve Akciğer Malignitelerinde Mediastinal Lenfadenopatide PET/BT’de Radyomik Doku Analizinin Rolü [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(3): 141-147 | DOI: 10.14744/IGH.2022.75047

Ekstratorasik ve Akciğer Malignitelerinde Mediastinal Lenfadenopatide PET/BT’de Radyomik Doku Analizinin Rolü

Nurşin Agüloğlu1, Ayşegül Aksu2, Damla Serçe Unat3, Onur Fevzi Erer4, Tuğçe Çiftçi Doksöz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Nükleer Tıp Kliniği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
3Kemalpaşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
4Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Galen Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı, akciğer ve ekstratorasik malignitesi olan hastalarda, flor-18-florodeoksi glukoz pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (18F-FDG PET/BT) tarafından saptanan mediastinal ve hiler lenf nodlarının PET radyomik analizi ile noninvaziv olarak metastaz durumunu belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2015-Temmuz 2022 tarihleri arasında akciğer veya ekstra-torasik malignitesi tespit edilen mediastinal lenfadenopatisi olan, 18F-FDG PET/BT görüntülemesi yapılan 79 hastalanın görüntüleri LIFEx yazılımı kullanılarak değerlendirildi. Lenf nodlarının ilgi hacmi (VOI) oluşturuldu ve bu VOI’dan hacimsel ve dokusal özellikler elde edildi. Bu parametreler ile lenf nodlarının malign-benign tahmin analizi yapıldı.

Bulgular: Benign ve malign gruplar arasında tüm standart alım değeri (SUV) para-metrelerinde, metabolik tümör hacmi (MTV)’de, iki şekil, 28 doku özelliği parametresinde anlamlı farklılıklar elde edildi. SHAPEsphericity, GLCMenergy ve MTV, çok değişkenli analizle değerlendirildiğinde, SHAPEsphericity ve GLCMenergy, benign ve malign grupları ayırmada en iyi özellikler olarak elde edildi (p<0,001, OR: 1920,061, 43,425–84895,821, %95 CI ve p=0,009, OR: 0,001, 0,000–0,188, %95 CI). Bu iki özellikle oluşturulan modelin benign grubu ayırt etmedeki duyarlılık ve özgüllük değerleri sırasıyla %90,1 ve %56,8 olarak hesaplandı (AUC: 0,742). Akciğer dışı malignite metastazı olan ve benign saptanan gruplar arasında iki şekil, bir doku analizi özelliğinde anlamlı farklılık saptandı.

Sonuç: PET radyomik verilerin kullanımının, ekstratorasik ve/veya akciğer kanserinde mediastinal ve hiler lenf nodu evrelemesi için katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Flor-18-florodeoksi glukoz, ekstratorasik malignite, akciğer kanseri, doku analizi.

Role of Radiomic Tissue Analysis in PET/CT in Mediastinal Lymphadenopathy in Extrathoracic and Lung Malignancies

Nurşin Agüloğlu1, Ayşegül Aksu2, Damla Serçe Unat3, Onur Fevzi Erer4, Tuğçe Çiftçi Doksöz1
1Department of Nuclear Medicine, University of Health Sciences, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Nuclear Medicine, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
3Department of Chest Diseases, Kemalpasa State Hospital, İzmir, Türkiye
4Department of Chest Diseases, Tınaztepe University Faculty of Medicine, Galen Hospital Chest Diseases, İzmir, Türkiye

Objective: The objective of this study was to determine the metastasis status noninvasively by PET radiomic analysis of mediastinal and hilar lymph nodes (LN) detected by Fluor-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (18F-FDG PET/CT) in patients with lung and extrathoracic malignancies.

Material and Methods: Images of 79 patients with mediastinal lymphadenopathy with lung and/or extrathoracic malignancy, who had undergone 18F-FDG PET/CT imaging between January 2015 and July 2022, were evaluated using LIFEx software. The volume of interest (VOI) of the LNs was generated and volumetric and textural features were obtained from this VOI. Predictive analysis of benign and malign LNs was performed with these parameters.

Results: Significant differences were obtained between benign and malignant groups in all standard uptake value parameters, metabolic tumor volume (MTV), 2 shapes, and 28 tissue feature parameters. When SHAPEsphericity, GLCMenergy, and MTV were evaluated by multivariate analysis, SHAPEsphericity and GLCMenergy were obtained as the best features to distinguish benign and malignant groups (p<0.001, OR: 1920.061, 43.425–84895.821, 95% CI and p=0.009, OR: 0.001, 0.000–0.188, 95% CI). The sensitivity and specificity values of the model created with these two features in distinguishing the benign group were calculated as 90.1% and 56.8%, respectively (AUC: 0.742). There was a significant difference between the groups with extrapulmonary malignancy metastasis and benign ones in two shapes and one tissue analysis.

Conclusion: We think that the use of PET radiomic data will contribute to mediastinal and hilar LN staging in extrathoracic and/or lung cancer.

Keywords: 18F-FDG PET/CT, extrathoracic malignancy, lung cancer, texture analysis.

Nurşin Agüloğlu, Ayşegül Aksu, Damla Serçe Unat, Onur Fevzi Erer, Tuğçe Çiftçi Doksöz. Role of Radiomic Tissue Analysis in PET/CT in Mediastinal Lymphadenopathy in Extrathoracic and Lung Malignancies. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(3): 141-147

Sorumlu Yazar: Nurşin Agüloğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale