ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
COVİD-19 hastalığında toraks BT bulgularının “Radiological Society of North America” raporlama önerisine göre sınıflandırılması; RT-PCR testi ile uyumu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-74946 | DOI: 10.14744/IGH.2022.74946

COVİD-19 hastalığında toraks BT bulgularının “Radiological Society of North America” raporlama önerisine göre sınıflandırılması; RT-PCR testi ile uyumu

Seher Susam1, Berna Eren Kömürcüoğlu2, Gülru Polat2, Özgür Batum2, Sena Ataman2, Pelin Gülcü2, Filiz Güldaval2, Mine Gayaf2, Fatma Demirci Üçsular2, Emel Cireli Tellioğlu2, Günseli Balcı2
1SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
2SBÜ Dr Suat Seren Göğüs Hast. ve Cerr. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü

Amaç: COVİD-19 hastalığında toraks BT bulgularını Radiological Society of North America (RSNA) tarafından Mart 2020’de yayınlanan konsensüs raporu kriterlerine göre sınıflandırmak ve RT-PCR test sonuçları ile karşılaştırmaktır.
Yöntem: Araştırma Mart 2020 ve Haziran 2020 tarihleri arasında tek merkezde retrospektif olarak yapılmıştır. COVID-19 hastalığı şüphesi ile başvuran, en az bir kez RT-PCR testi, test ile en fazla 3 gün ara ile BT tetkiki yapılan, klinik, radyolojik ve RT-PCR test sonucuna göre kesin tanı alan 426 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. BT görüntüleri toraks radyolojisi konusunda deneyimli 2 radyolog tarafından, RSNA kriterlerine göre “tipik”, “belirsiz”, “atipik” ve “negatif” olarak 4 gruba ayrılmış, her grupta RT-PCR test sonuçları ile uyuma bakılmıştır. İstatistik analiz için SPSS 26.0 (IBM Corporation) programı kullanılmıştır.
Bulgular: BT bulguları %44.4 tipik, %22.3 belirsiz, %11.7 atipik ve %21.6 negatif grupta yer almaktadır. RT-PCR testi pozitif çıkma oranı sırası ile %63.5, %43.2, %42 ve %79.3’dür (p <0.001). Sınıflama yapılmadan bakıldığında BT’nin duyarlılığı %71.8, özgüllük %10.5, PPD %54.5, NPD %20’dir (p<0.001). Tipik olan grup için duyarlılık %47.3, özgüllük %59.6, PPD %63.5, NPD %43’dür(p<0.001). 2 radyolog arasında uyumda kappa katsayısı 0.956’dır.
Sonuç: RSNA sınıflamasında okuyucular arasındaki uyum yüksektir. Tipik lezyonlar için %47.1 düzeyindeki duyarlılık literatüre göre düşüktür. BT görüntülemenin ilk 3 gün gibi erken bir dönemde yapılmış olması ile ilişkili görünmektedir. RSNA sınıflaması, görüntüleme uygun zaman aralığında yapılırsa, COVİD-19 hastalığını rapor etmede güvenilir olarak düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, bilgisayarlı tomografi, rapor, RSNA

Classification of chest CT findings in COVİD-19 disease according to the reporting recommendation of the Radiological Society of North America; compatibility with RT-PCR test

Seher Susam1, Berna Eren Kömürcüoğlu2, Gülru Polat2, Özgür Batum2, Sena Ataman2, Pelin Gülcü2, Filiz Güldaval2, Mine Gayaf2, Fatma Demirci Üçsular2, Emel Cireli Tellioğlu2, Günseli Balcı2
1Department of Radiology, Dr. Suat Seren Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Health Sciences University,İzmir,Turkey
2Department of Chest Disease, Dr. Suat Seren Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Health Sciences University,İzmir,Turkey

Objective: The purpose of the study was to classify the thorax CT findings in COVID-19 according to the consensus report criteria that was published by the Radiological Society of North America (RSNA), and compare them with RT-PCR test results.

Method: The study was conducted in retrospective design in a single center between March 2020 and June 2020. A total of 426 patients with a definitive diagnosis, who applied with the suspicion of COVID-19, who had at least one RT-PCR test result, CT with a maximum of 3 days’ intervals, examination results, clinical, radiological and RT-PCR test results, were included in the study. The CT images were divided into 4 groups as “typical”, “indeterminate”, “atypical”, and “negative” according to RSNA criteria by 2 radiologists experienced in thoracic radiology, and compatibility with RT-PCR test results was checked in each group. The SPSS 26.0 (IBM Corporation) program was used for statistical analyses.

Results: CT findings were in the typical group with 44.4%, 22.3% were in the indeterminate group, 11.7% in atypical, and 21.6% were in the negative group. The RT-PCR test positivity rate was 63.5%, 43.2%, 42%, and 79.3%, respectively (p <0.001). Without any classification, the sensitivity of CT was 71.8%, the specificity was 10.5%, the PPV was 54.5%, and the NPV was 20% (p<0.001). The sensitivity was 47.3%, specificity 59.6%, PPV 63.5%, and NPV 43% in the typical group (p<0.001). The kappa coefficient of agreement between the two radiologists was 0.956.

Conclusion: The agreement among readers is high in the RSNA classification. The sensitivity of 47.1% for typical lesions is lower than in the literature. It seems to be related to the fact that CT imaging was performed as early as the first 3 days. RSNA classification is considered reliable in reporting COVID-19 if imaging is performed at the appropriate time interval.

Keywords: COVID-19, computed tomography, report, RSNASorumlu Yazar: Seher Susam, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale