ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
COVİD-19 Pandemi Döneminde Akciğer Kanseri Yönetimi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(2): 55-61 | DOI: 10.5222/IGH.2020.52714

COVİD-19 Pandemi Döneminde Akciğer Kanseri Yönetimi

Murat Akyol1, Berna Komurcuoglu2
1S.B.U. İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği
2S.B.U. İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği

Çin’den bütün dünyaya yayılan Covid-19 enfeksiyonu halen dünya genelinde yayılmaya ve ciddi mortalite nedeni
olmaya devam etmektedir. Covid-19 enfeksiyonu sıklıkla ciddi akciğer tutulumuna bağlı pnömoni, ARDS ve
solunum yetmezliğiyle mortaliteye neden olmaktadır.
Akciğer kanseri hem akciğerdeki lokal direncin düşmesine hem de tedavi süresinde oluşabilen immunsüpresyon
ile Covid-19 pnömonisi gibi sekonder enfeksiyonlara bağlı olarak karşı olgularda artmış mortalite riskine neden
olmaktadır. Covid-19 enfeksiyonu seyrinde, kanser ve eşlik eden diğer ciddi komorbiditeler; yüksek oranda ağır
klinik tablo, yoğun bakım yatışı ve mortaliteye neden olmaktadır. Akciğer kanserli hastaların bireysel olarak değerlendirilerek,
evreleri ve performanslarına göre tedavinin planlanması önerilmektedir. Pandemi sürecinde tanıda
endobronşiyal girişimsel tetkikler yerine non-invaziv radyolojik yöntemlerin kullanılması, hastane başvurularının
minimuma indirilerek, hastalarda en etkili ancak daha az immunsüpresyon yapan tedavilerin verilmesi planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, COVİD-19, pandemi, tanı, tedavi, izlem

Lung cancer management in the COVID-19 pandemic

Murat Akyol1, Berna Komurcuoglu2
1Department of Medical Oncology, Health Sciences University, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Chest Diseases, Health Sciences University, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Covid-19 infection, spreading from China to the whole world, continues to spread and cause serious mortality.
Covid-19 infection causes mortality with pneumonia due to severe lung involvement, ARDS and respiratory failure.
Lung cancer causes both a decrease in the local resistance of the lung and an increased risk in cases against
secondary infections such as Covid-19 pneumonia with immunosuppression that may occur during the treatment
period. In the course of Covid-19 infection, cancer and other serious comorbidities cause high rates of severe
clinical picture, intensive care admission and mortality.
During Covid-19 pandemic, cancer and other serious co-morbidities; It causes high rates of severe clinical picture,
intensive care admission and mortality.
It is recommended to evaluate patients with lung cancer individually and to plan the treatment according to their
stages and performances. During the pandemic process, it should be planned to use non-invasive radiological
methods instead of endobronchial interventional examinations in the diagnosis, to minimize

Keywords: lung cancer, COVİD-19, pandemic, diagnosis, therapy, management

Murat Akyol, Berna Komurcuoglu. Lung cancer management in the COVID-19 pandemic. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(2): 55-61

Sorumlu Yazar: Murat Akyol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale