ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Nedeniyle Hastaneye Yatan Hastalarda Arteriyel Kan Gazının Yerine Venöz Kan Gazının Değeri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 28-32 | DOI: 10.14744/IGH.2022.40469

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Nedeniyle Hastaneye Yatan Hastalarda Arteriyel Kan Gazının Yerine Venöz Kan Gazının Değeri

Ali Kadri Çırak, Emel Cireli, Aydan Mertoğlu, Sami Deniz, Serpil Tekgül, Yelda Varol, Zeynep Öndeş, Görkem Vayısoğlu Şahin, Ali Korkmaz, Gülistan Karadeniz, Dursun Tatar, Melih Büyükşirin, Enver Yalnız
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Kılavuzlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmelerinde arteriyel kan gazı analizinin kullanılmasını önermektedir, ancak arteriyel kan örneklemesi venöz kan örneklemesine göre daha zordur ve komplikasyon riski daha yüksektir. Bu çalışmanın amacı, kronik obstrüktif akciğer hastalığında venöz kan gazlarının arteriyel kan gazlarıyla korele olup olmadığını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Tek merkezli kesitsel olan çalışmada, kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan hastaların arteriyel ve venöz kan gazı ölçümleri karşılaştırıldı. Arteriyel ve venöz parametreler arasındaki uyumun incelenmesi için Bland Altman analizi kullanıldı.
Bulgular: Yüz hastada yapılan çalışmada kan gazı parametreleri pH, HCO3 ve Pa-CO2’nin venöz ve arteriyel farklılıkları 0 çizgisi civarındaydı ve hesaplanan uyum sınırlarının %95’i içinde rastgele dağılım gösteriyordu. Arteriyel ve venöz HCO3 (p=0,050) ve PaCO2 (p=0,011) belirgin uyum gösterdi.
Sonuç: Venöz HCO3 ve PaCO2 değerleri arteriyel değerlerle uyumludur ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında arteriyel kan gazları yerine venöz kan örneklerinin kul-lanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Arterler, kan gazı analizi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, solu-num yolu hastalığı, venler.

The Feasibility of Venous Blood Gas Instead of Arterial Blood Gas in Patients Hospitalized for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Acute Exacerbation

Ali Kadri Çırak, Emel Cireli, Aydan Mertoğlu, Sami Deniz, Serpil Tekgül, Yelda Varol, Zeynep Öndeş, Görkem Vayısoğlu Şahin, Ali Korkmaz, Gülistan Karadeniz, Dursun Tatar, Melih Büyükşirin, Enver Yalnız
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Objective: Guidelines recommend using arterial blood gas analysis in chronic obstructive pulmonary disease exacerbations (COPDE), but arterial blood sampling is more difficult than venous blood sampling and has higher risk of complications. The objective of the study is to investigate whether venous blood gasses correlate with arterial blood gasses in COPDE.
Material and Methods: It was a one-center cross-sectional study. We compared arterial and venous blood gas measurements of patients with COPDE. We used Bland Alt-man analysis for correlation and agreement between arterial and venous parameters.
Results: Among 100 patients studied, venous and arterial differences of blood gas parameters pH, HCO3, and PCO2 were around the 0 line and were randomly distributed within 95% of the calculated compliance limits. Arterial and venous HCO3 (p=0.050) and PCO2 (p=0.011) showed significant agreement.
Conclusion: Venous HCO3 and PCO2 values correlate with arterial values and we concluded that venous blood samples can be used instead of arterial blood gasses in COPDE.

Keywords: Arteries, blood gas analysis, chronic obstructive, pulmonary disease, veins.

Ali Kadri Çırak, Emel Cireli, Aydan Mertoğlu, Sami Deniz, Serpil Tekgül, Yelda Varol, Zeynep Öndeş, Görkem Vayısoğlu Şahin, Ali Korkmaz, Gülistan Karadeniz, Dursun Tatar, Melih Büyükşirin, Enver Yalnız. The Feasibility of Venous Blood Gas Instead of Arterial Blood Gas in Patients Hospitalized for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Acute Exacerbation. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 28-32

Sorumlu Yazar: Emel Cireli, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale