ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Stereotaktik Vücut Radyoterapisi: Tek Kurumdaki Yanıt ve Toksisitenin Değerlendirilmesi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-21033 | DOI: 10.14744/IGH.2022.21033

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Stereotaktik Vücut Radyoterapisi: Tek Kurumdaki Yanıt ve Toksisitenin Değerlendirilmesi

Ali Ölmezoğlu1, Berna Komurcuoglu2, Kemal Ekici3
1İstanbul Başaksehir Çam Ve Şakura Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye
3İstinye Üniversitesi, Bursa Vm Medical Park Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Bursa, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akciğer tümörlerinin primer veya metastatik kitleleri için stereotaktik vücut radyoterapisinin (SBRT) etkinliğini ve akut toksisitesini değerlendirmektir.
Yöntemler: Şubat 2010 ile Temmuz 2015 tarihleri arasında kliniğimizde CyberKnife® ile tedavi edilen 110 akciğer tümör kitlesi (esas olarak küçük hücreli olmayan, küçük bir kısmı metastatik) üzerinde analiz yapıldı. Hastalara 20-60 Gy arasında doz veridi ve tümör boyutuna ile konumuna bağlı olaraktedavi 1 ile 7 fraksiyonda yapıldı.
Bulgular: SBRT sonrası medyan takip süresi 29 aydı (aralık 14, 75-40 ay). Medyan genel sağkalım 31,62 aydı (%95 GA, 24,06-37,93 ay). Üç yıllık sağkalım %42 ve 5 yıllık sağkalım %22 çıktı.
Sonuç: SBRT ile tedavi edilen akciğer tümörleri (birincil veya metastatik), geleneksel radyoterapi programlarına kıyasla daha iyi tedavi yanıtına ve daha az toksisiteye sahipti. Eğer mümkünse, tümörlerin boyutuna ve konumuna bağlı olarak, SBRT en tercih edilen ve uygun maliyetli tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Stereotaktik vücut radyoterapisi, CyberKnife, Akciğer kanseri

Stereotactic Body Radiotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer Patients: Assessment of Response And Toxicity At Single Institution

Ali Ölmezoğlu1, Berna Komurcuoglu2, Kemal Ekici3
1Istanbul Basaksehir Cam And Sakura City Hospital, Department Of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey
2Izmir Dr Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, Department Of Chest Diseases, Izmir, Turkey
3Istinye University, Bursa Vm Medical Park Hospital, Department Of Radiation Oncology, Bursa, Turkey

Purpose: The aim of this study is to assess the efficacy and acute toxicity of stereotactic body radiotherapy (SBRT) for either primary or metastatic masses of lung tumors.
Methods: Analysis was performed on 110 lung tumor masses (primarily non-small cell origin, a small proportion were metastatic) patients treated by CyberKnife® in our clinic between February 2010 and July 2015. Doses had been delivered ranged 20 Gy to 60 Gy, in one to seven once-daily fractions, depending on tumor size and location.
Results: The median follow-up duration after SBRT was 29 months (range 14, 75 -40 months). The median overall survival (OS) was 31,62 months (95% CI, 24,06-37,93 months). Three years survival was 42% and 5 years survival was 22%
Conclusion: Lung tumors (primary or metastatic) treated by SBRT had better treatment response and less toxicity compared with conventional radiotherapy schedules. If available-depending on size and location of the tumor(s) - SBRT is the most affordable; preferable option.

Keywords: Stereotactic body radiotherapy, CyberKnife, Lung cancerSorumlu Yazar: Kemal Ekici, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale