ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Stereotaktik Vücut Radyoterapisi: Tek Kurumdaki Yanıt ve Toksisitenin Değerlendirilmesi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 92-98 | DOI: 10.14744/IGH.2022.21033

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Stereotaktik Vücut Radyoterapisi: Tek Kurumdaki Yanıt ve Toksisitenin Değerlendirilmesi

Ali Ölmezoğlu1, Berna Kömürcüoğlu2, Kemal Ekici3
1Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İstinye Üniversitesi, Bursa VM Medical Park Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Bursa, Türkiye.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akciğer tümörlerinin primer veya metastatik kitleleri için stereotaktik vücut radyoterapisinin etkinliğini ve akut toksisitesini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Şubat 2010-Temmuz 2015 tarihleri arasında kliniğimizde CyberK-nife® ile tedavi edilen 110 akciğer tümör kitlesi (esas olarak küçük hücreli olmayan, küçük bir kısmı metastatik) üzerinde analiz yapıldı. Hastalara 20–60 Gy arasında doz verildi, tümörün boyutuna ve konumuna bağlı olarak tedavi 1 ile 7 fraksiyonda yapıldı.
Bulgular: Stereotaktik vücut radyoterapisi sonrası medyan takip süresi 29 aydı (aralık 14,75–40 ay). Medyan genel sağkalım 31,62 aydı (%95 güven aralığı, 24,06–37,93 ay). Üç yıllık sağkalım %42 ve beş yıllık sağkalım %22 çıktı.
Sonuç: Stereotaktik vücut radyoterapisi ile tedavi edilen akciğer tümörleri (birincil veya metastatik), geleneksel radyoterapi programlarına kıyasla daha iyi tedavi yanıtına ve daha az toksisiteye sahipti. Eğer mümkünse, tümörlerin boyutuna ve konumuna bağlı olarak, stereotaktik vücut radyoterapisi en tercih edilen ve uygun maliyetli tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, cyberKnife, stereotaktik vücut radyoterapisi.

Stereotactic Body Radiotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer Patients: Assessment of Response and Toxicity at Single İnstitution

Ali Ölmezoğlu1, Berna Kömürcüoğlu2, Kemal Ekici3
1Department of Radiation Oncology, Istanbul Basaksehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Chest Diseases, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
3Department of Radiation Oncology, Istinye University, Bursa VM Medical Park Hospital, Bursa, Türkiye

Objective: The aim of this study is to assess the efficacy and acute toxicity of stereotactic body radiotherapy (SBRT) for either primary or metastatic masses of lung tumors.
Material and Methods: Analysis was performed on 110 lung tumor masses (primarily non-small cell origin, a small proportion was metastatic) patients treated by CyberKnife® in our clinic between February 2010 and July 2015. Doses had been delivered ranged 20–60 Gy, in one to seven once-daily fractions, depending on tumor size and location.
Results: The median follow-up duration after SBRT was 29 months (range 14, 75–40 months). The median overall survival (OS) was 31.62 months (95% CI, 24.06–37.93 months). 3-year survival was 42% and 5-year survival was 22%.
Conclusion: Lung tumors (primary or metastatic) treated by SBRT had better treatment response and less toxicity compared with conventional radiotherapy schedules. If available-depending on size and location of the tumor(s) - SBRT is the most affordable; preferable option.

Keywords: CyberKnife, lung cancer, stereotactic body radiotherapy.

Ali Ölmezoğlu, Berna Kömürcüoğlu, Kemal Ekici. Stereotactic Body Radiotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer Patients: Assessment of Response and Toxicity at Single İnstitution. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 92-98

Sorumlu Yazar: Kemal Ekici, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale