ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Romatolojik Hastalıkların ve Mean Platelet Volume Düzeylerinin Pulmoner Emboli ile İlişkisi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(2): 77-82 | DOI: 10.5222/IGH.2020.00710

Romatolojik Hastalıkların ve Mean Platelet Volume Düzeylerinin Pulmoner Emboli ile İlişkisi

Ayhan Tabur
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Pulmoner emboli (PE), dünyanın her yerinde önemli sağlık problemi olarak gösterilmektedir.
PE nedeni olan birçok predispoze durum bilinmektedir. PE için kazanılmış ve genetik risk
faktörleri mevcuttur ancak hastaların %30’unda neden saptanamamaktadır. Son yıllarda yapılan
araştırmalarda yeni risk faktörleri araştırılmaktadır. Bu çalışmada, PE ile Mean Platelet Volume
(MPV) değeri ve romatolojik hastalıklar (RH) arasındaki ilişki araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada hastane veri tabanında yer alan kayıtlar kullanılmıştır. Ocak 2008 ve Temmuz
2012 tarihleri arasında PE tanısı almış hastalar retrospektif olarak saptanarak 64 hasta çalışmaya
dahil edilmiştir. PE tanısı almış hastalar arasında RH tanısı almış olanlar ve hastaların MPV değerleri
ortalamaları belirlenmiştir. Olgu grubuyla aynı zaman aralığında başvuran hastalardan PE ve
RH olmayan 64 kişi seçilerek kontrol gurubu oluşturulmuştur.
BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda olgu ve kontrol grupları arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, konuya ilişkin planlanacak yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mean Platelet Volume, Pulmoner Emboli, Romatizmal Hastalık

Relation between Rheumatological Diseases and MPV Levels with Pulmonary Embolism

Ayhan Tabur
Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital Department of Emergency Medicine

INTRODUCTION: Pulmonary Embolism (PE) is shown as an important health problem all over the world. Many predisposed conditions are known, which are the cause of PE. There are an acquired and genetic risk factors for PE, but in 30% of patients the cause cannot be determined. There are so many and genetic risk factors for PE. However, in %30 of patients the cause aren’t determined. New risk factors are being investigated in recent years.
In this study, the relationship between PE and the value of mid platelet volume (MPV) and rheumatological diseases (RH) was studied.
METHODS: The records in the hospital database were used in the study. Patients diagnosed with PE between January 2008 and July 2012 were determined retrospectively and 64 patients were included in the study. Among patients diagnosed with PE, those diagnosed with RH and average MPV values of patients were determined. A control group was formed by selecting 64 patients who were not diagnosed with PE and RH from the patients who applied at the same time interval with the case group.Among the patients with PE and who are diagnosed with the RD and whose values of MPV were determined. PE patiends and Rheumatologic patients who are diagnosed with PE and whose values of MPV were compared.
RESULTS: As a result of the analyzes, it was determined that there was no significant difference between the case and control groups.


DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it is evaluated that there is a need for new research to be planned on the subject.

Keywords: Mean Platelet Volume, Pulmonary Embolism, Rheumatic Disease

Ayhan Tabur. Relation between Rheumatological Diseases and MPV Levels with Pulmonary Embolism. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(2): 77-82

Sorumlu Yazar: Ayhan Tabur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale