ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
AKCİĞER KİST HİDATİKLİ HASTALARIMIZ: ŞANLIURFA İLİNDEN VERİLER [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 25-30

AKCİĞER KİST HİDATİKLİ HASTALARIMIZ: ŞANLIURFA İLİNDEN VERİLER

Hayriye UÇAR1, Ayşegül ÇALLI1, Ahmet Mehmet DOBLAN2, Mazlume SUNA3, Nuray ALPAY4, Ahmet Emin ERBAYCU5
1Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa
2Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa
3Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Şanlıurfa
4Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Anestezi Bölümü, Şanlıurfa
5Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Kist hidatik en sık karaciğeri tutmakla birlikte ikinci en sık lokalizasyon akciğerdir. Bu çalışmada Şanlıurfa ilinde bir Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde teşhis edilen akciğer kist hidatikli hastaların analizi yapılmıştır. 2008 yılı içinde teşhis konulan akciğer kist hidatikli hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastaların genel özellikleri, radyolojik görünümleri ve uygulanan tedaviler kaydedilmiştir. Çalışmaya yaş ortalaması 29.8 (4-62) yıl olan, 15 kadın, 9 erkek, toplam 24 hasta alınmıştır. En sık görülen semptomlar nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısıdır. Hastaların %66.7'sinde tek, %33.3'ünde iki adet akciğer kist hidatiği tespit edilmiştir. En sık lokalizasyon sağ alt lobdur (%66.7). Radyolojik olarak kistlerin %75'i intakttır ve en sık saptanan radyolojik görünüm düzgün sınırlı kisttir (%66.7). Hastaların %25'inde akciğer kist hidatiğine karaciğer kist hidatiği de eşlik etmektedir. Tüm hastalar cerrahi yöntemler ile tedavi edilmiştir. Akciğer hidatik kistli hastalar; en sık nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı ile ve radyolojik olarak tek, düzgün sınırlı, intakt kist ile başvurmaktadır. En sık lokalizasyon sağ alt lobdur. Akciğer kist hidatiğinin temel ve kesin tedavisi cerrahidir.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, akciğer, kistektomi, kistotomi, torakotomi

OUR PATIENTS WITH PULMONARY CYST HYDATIC: DATA FROM ŞANLIURFA CITY

Hayriye UÇAR1, Ayşegül ÇALLI1, Ahmet Mehmet DOBLAN2, Mazlume SUNA3, Nuray ALPAY4, Ahmet Emin ERBAYCU5
1Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa
2Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa
3Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Şanlıurfa
4Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Anestezi Bölümü, Şanlıurfa
5Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Cyst hydati d frequently involves liver where the second common localization is lung. In this study , analysis was done in patients with pulmonary cyst hydatid diagnosed at a chest diseases policlinic of Şanlıurfa city. Patients those were diagnosed pulmonary cyst hydatid in year 2008 was included in the study. General characteristics, radiological features and treatment performed were collected. Totally 24 patients, 15 female, 9 male with a mean age of 29.8 (4-62) years was included. Frequently seen symptoms were breathlessness, cough and chest pain. There was one cyst in 66.7% and two cyst in 33.3%. Most frequent cyst localization was right lower lobe (66.7%). In radiology, 75% of the cyst were intact (non-perforated) and most common radiological feature was smooth shaped cyst (66.7%). In 25% of the patients, there was liver cyst hydatid concurrently with pulmonary cyst hydatid. All patients were treated with surgical procedures. Patients with pulmonary cyst hydatid frequently applied with breathlessness, cough and chest pain and with single, smooth shaped, intact cyst. Most frequent localization is right lower lobe. The basic and exact treatment of pulmonary cyst hydatid is surgery.

Keywords: Cyst hydatid, pulmonary, cystectomy, cystotomy, thoracotomy

Hayriye UÇAR, Ayşegül ÇALLI, Ahmet Mehmet DOBLAN, Mazlume SUNA, Nuray ALPAY, Ahmet Emin ERBAYCU. OUR PATIENTS WITH PULMONARY CYST HYDATIC: DATA FROM ŞANLIURFA CITY. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 25-30
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale