ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
GRUP A KOAH’LI HASTALARDA VİTAMİN D EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNİN ANKSİYETE VE DEPRESYONA ETKİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 75-81

GRUP A KOAH’LI HASTALARDA VİTAMİN D EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNİN ANKSİYETE VE DEPRESYONA ETKİSİ

Sami DENİZ1, Aslı Tuğba ÖZBODUÇ2, Filiz SERTPOYRAZ3, Gülru POLAT1, Dursun ALİZOROĞLU1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İzmir, Türkiye

Giriş: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastalarda vitamin D eksikliği ve bu durum ile ilişkili olarak depresyon gelişebileceği son yıllarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Grup A KOAH’lı hastalarda vitamin D eksikliğinin sıklığı ve replasman tedavisinin anksiyete ve depresyon üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereç: Çalışma prospektif vaka serileri olarak düzenlenmiştir. Hastaların demografik verileri, solunum fonksiyon testleri (tümü Grup A), St. George's Solunum Anketi (SGRQ), altı dakika yürüme testi (6DYT), hastane anksiyete ve depresyon (HAD) skorları ile değerlendirildi. Psikiyatri Uzmanı tarafından anksiyete ve depresyonun değerlendirilmesi amacıyla Hamilton Depresyon Ölçeği kullanıldı. Fizik Tedavi Uzmanı tarafından vitamin D eksikliğinin saptanarak yerine koyma tedavisi verildi ve normal sınırlara gelindiğinde (ortalama 3 ay) hastalar tüm bazal değerler açısından tekrar değerlendirildi. Bulgular: Tümü erkek hastalardan oluşan, toplam 43 Grup A KOAH’lı hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 54.7±7.2, FEV1(%) 81.4±1.5, 6DYT 483±88m, toplam SGRQ skoru 40.2±18.7, HAD skorları sırayla; 7.6±4.6 ve 4.4±3.8, hamilton anksiyete ve depresyon skorları sırayla; 10.3±8.8 ve 8.3±7.8, vitamin D düzeyleri 13.9±5.4 idi. Yerine koyma tedavisi sonrası; egzersiz kapasitesinde ve SGRQ skorlarında değişim saptanmadı. Hamilton ve HAD skorlarında anlamlı değişim belirlendi (p<0.05). Sonuç: KOAH’lı hastalarda vitamin D eksikliği tedavisinin anksiyete ve depresyon skorlarında iyileşme sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, vitamin D eksikliği, anksiyete skorları, hayat kalitesi

THE EFFECT OF TREATMENT FOR VITAMIN D DEFFICIENCY ON ANXIETY AND DEPRESSION IN GROUP A COPD PATIENTS

Sami DENİZ1, Aslı Tuğba ÖZBODUÇ2, Filiz SERTPOYRAZ3, Gülru POLAT1, Dursun ALİZOROĞLU1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İzmir, Türkiye

Aim: It has been shown in recent years studies which have been published that vitamin D deficiency and associated with this condition, depression may develop in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The aim of this study was to investigate the frequency of vitamin D deficiency and the effect of replacement therapy on the quality of life in COPD patients. Material and Methods: The study was designed as prospective case series. The demographic data of the patients were evaluated with pulmonary function tests (all group A), SGRQ, six minute walking test (6MWT), hospital anxiety and depression (HAD) scores. It was evaluated by the psychiatrist with the Hamilton scoring system. Vitamin D deficiency was assessed by a physical therapy specialist and all baseline values when they reached normal limits (mean 3 months). Results: A total of 43 patients with COPD, all of whom were male, were included in the study. The mean age was 54.7 ± 7.2, FEV1 (%) was 81.4 ± 1.5, 6MWT was 483 ± 88m, total SGRQ score was 40.2 ± 18.7, HAD scores were; 7.6 ± 4.6 and 4.4 ± 3.8, hamilton anxiety and depression scores respectively; 10.3 ± 8.8 and 8.3 ± 7.8, vitamin D levels were 13.9 ± 5.4. After replacement therapy; no change in exercise capacity was found. Significant change was determined in HAD scores and hamilton scores (p <0.05). Conclusion: Vitamin D deficiency is common in patients with COPD, and it has been concluded that substitution therapy may improve anxiety and depression scores.

Keywords: COPD, vitamin D deficiency, anxiety scores, quality of life

Sami DENİZ, Aslı Tuğba ÖZBODUÇ, Filiz SERTPOYRAZ, Gülru POLAT, Dursun ALİZOROĞLU. THE EFFECT OF TREATMENT FOR VITAMIN D DEFFICIENCY ON ANXIETY AND DEPRESSION IN GROUP A COPD PATIENTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 75-81
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale