ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER ASPERGİLLOZ: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 133-139

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER ASPERGİLLOZ: OLGU SUNUMU

Ali KORKMAZ1, Melike YÜKSEL YAVUZ1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Ceyda ANAR1, Filiz GÜLDAVAL1, İbrahim Onur ALICI1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye

Aspergillozis genellikle saprofitik ve havayolu ile bulaşan mantar olan Aspergillus fumigatus'un neden olduğu mikotik bir hastalıktır. Aspergillus enfeksiyonları; immun baskılanmış hastalarda invazif aspergillozis, allerjik bronkopulmoner aspergillozis ve aspergilloma gibi klinik formlarda ortaya çıkabilmektedir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalardan alınan örneklerde Aspergillus suşlarının kültürde üremesi sıklıkla kontaminasyon olarak yorumlanır. Bazı verilere göre invaziv pulmoner aspergillozlu (İPA) hastaların %1’inde altta yatan KOAH bildirilmiştir. KOAH’lı hastalarda İPA’nın kesin tanısı çoğu zaman zordur. Bu yüzden; teşhis, klinik özellikler, radyolojik bulgular (çoğunlukla toraks bilgisayarlı tomografisi), mikrobiyolojik sonuçlar ve bazen serolojik bilgilerin kombinasyonuna dayanarak konulmaktadır. Bu çalışma ile, KOAH’ı olan iki olgumuzda saptanan pulmoner aspergillozu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner aspegilloz, KOAH, fungal enfeksiyon

PULMONARY ASPERGILLOSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: CASE REPORT

Ali KORKMAZ1, Melike YÜKSEL YAVUZ1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Ceyda ANAR1, Filiz GÜLDAVAL1, İbrahim Onur ALICI1
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye

Aspergillosis is a mycotic disease generally caused by Aspergilllus fumigatus, which is a saprophytic and airborne fungus. Infections caused by Aspergillus spp. in immunocompromised patients may present as invasive aspergillosis, allergic bronchopulmonary aspergillosis and aspergilloma. The cultivation of Aspergillus spp. in samples taken from the airways of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is frequently considered as a contamination. According to some data, it has been reported that there is an underlying COPD in 1% of patients with IPA. Definitive diagnosis of IPA in COPD patients is often difficult. Therefore, diagnosis is put based on the combination of clinical features, radiological findings (mostly thoracic computed tomography), microbiological results and sometimes, serological information. We aimed to discuss pulmonary aspergillosis diagnosed in two of our cases with COPD in the context of literature.

Keywords: Pulmonary aspergillosis, COPD, fungal infection

Ali KORKMAZ, Melike YÜKSEL YAVUZ, Melih BÜYÜKŞİRİN, Ceyda ANAR, Filiz GÜLDAVAL, İbrahim Onur ALICI. PULMONARY ASPERGILLOSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 133-139
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale