ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
SUDA BOĞULMA NEDENİYLE HASTANEDE YATAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ VE PROGNOSTİK BULGULAR [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 161-169

SUDA BOĞULMA NEDENİYLE HASTANEDE YATAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ VE PROGNOSTİK BULGULAR

Sevda Şener CÖMERT1, Benan ÇAĞLAYAN1, Servet ALTAY2, Ali FİDAN1, Elif TORUN PARMAKSIZ1
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: İstanbul'da bir eğitim hastanesinde tedavi edilen suda boğulma olgularının demografik verileri, klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularını retrospektif olarak gözden geçirmeyi ve bunların prognoz ile ilişkisini ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve yöntem: 2007-2012 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine getirilen ve hastaneye yatırılan suda boğulma olgularının dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, boğulma karakteristikleri (yer, su ısısı, suda kalma süresi vb), fizik muayene ve akciğer grafisi bulguları, kan gazı değerleri, Glaskow koma skorları (GKS), Rapid Acute Physiology Score (RAPS), Rapid Emergency Medicine Score (REMS) ve taburculuk anında hesaplanan Glaskow Outcome Score (GOS)'ları kayıt edildi. Ayrıca hastaların yoğun bakıma yatış, entübasyon ve CPR öyküleri dikkate alındı. Hastaların prognozu ile su altında kalma süresi, kan pH'sı, GKS, RAPS, REMS, CPR uygulanması ve hastanın entübe edilmesi arasındaki ilişki istatistiksel olarak araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 25.1±20.1 (min:2; max:77) olan, 32(%76.2)'si erkek, 10 (23.8%)'u kadın, 42 olgu dahil edildi. Olguların su altında kalma süresi, ortalama 2.46±1.59 (min:0.5;max:7) dakika idi. Entübe edilen ve edilmeyen hastaların GKS, RAPS, REMS ve GOS skorları arasında, CPR yapılan ve yapılmayan olguların ise RAPS ve GOS değerleri arasında anlamlı fark olduğu (p<0.05) saptandı. Ayrıca GOS 1-3 hastalar ile GOS 4-5 hastaların başvuru anındaki kan pH'ları arasındaki fark da anlamlı bulundu (p=0.003). Olguların GKS, RAPS ve REMS skorları ile GOS skoru arasındaki ilişki anlamlı idi (r=0.615,p<0.001;r=- 0.459,p=0.002;r=-0.347,p=0.003). Sonuç: Acile getirilen hastalarda prognozun erkenden belirlenebilmesi için objektif verilere gereksinim vardır. GKS, RAPS ve REMS gibi skorlama sistemleri bu alanda kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Suda boğulma, boğula yazma, prognoz

THE CHARACTERISTICS OF PATIENTS HOSPITALIZED FOR DROWNING AND PROGNOSTIC FEATURES AT DROWNING

Sevda Şener CÖMERT1, Benan ÇAĞLAYAN1, Servet ALTAY2, Ali FİDAN1, Elif TORUN PARMAKSIZ1
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Aim: To review the demographic data, clinical, laboratory and radiological findings of drowning patients treated at a training hospital in Ä°stanbul and evaluate their relationship with the prognosis, retrospectively. Material-method: The files of drowning patients admitted to our emergency service and hospitalized between 2007-2012 were evaluated, retrospectively. The demographic features, characteristics of drowning, (drowning site, water, the time past under water etc.), physical examination and chest X-ray findings, arterial blood gas values, Glasgow Coma Score (GCS), Rapid Acute Physiology Score (RAPS), Rapid Emergency Medicine Score (REMS) and Glaskow Outcome Score (GOS) which is calculated at the discharge period were registered. Length of stay in intensive care and service, if intubation and cardiopulmonary resuscitation (CPR) were applied were also evaluated. The relationship between prognosis of patients and the time past under water, arterial blood pH, GCS, RAPS, REMS, the application of CPR and intubation were analaysed statistically. Results: Thirty two (76.2%) male, 10(23.8%) female totally 42 patients with a mean age of 25.1±20.1 (min:2;max:77) were included. The mean time of cases past under the water was 2.46±1.59 (min: 0.5;max:7) minutes. Statistically significant difference was observed between GCS, RAPS, REMS, GOS scores of intubated and nonintubated patients and RAPS, GOS scores of patients CPR performed and not performed (p<0.05). There is significant difference between blood pH value of GOS score of 1-3 and GOS 4-5 patients at admission (p=0.003). There is a significant relation between the GCS, RAPS, REMS scores and GOS score of patients (r=0.615, p<0.001;r=-0.459,p=0.002;r=-0.347,p=0.003). Conclusion: Objective data is necessary in order to determine the prognosis of drowning patients at emergency room. Scoring systems such as GCS, RAPS and REMS are available in this area.

Keywords: Drowning, near drowning, prognosis

Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Servet ALTAY, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ. THE CHARACTERISTICS OF PATIENTS HOSPITALIZED FOR DROWNING AND PROGNOSTIC FEATURES AT DROWNING . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 161-169
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale