ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2009
ORIGINAL ARTICLE
1.
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI
ATTITUDES OF LUNG CANCER PATIENTS TO THEIR DISEASE
Aylin ÖZGEN, Ömer AYDEMİR, Ece KAYA, Nesrin YAMAN, Ayşin ŞAKAR COŞKUN, Pınar ÇELİK, Arzu YORGANCIOĞLU
Sayfalar 1 - 6
Akciğer kanserli hastalarda hastalıkla ilgili tutumları değerlendirmek, hastalığın tanısının anlatılması ve tedavi seçenekleri konusundaki yaklaşımımızı yönlendirebilir. Çalışmamızda akciğer kanserli hastaların tanılarını bilme, hastalığın etiyolojisi, tedavi yöntemleri ve alternatif tedaviler ile ilgili tutumları araştırıldı. Kliniğimizde akciğer kanseri tanısı alan 55 hastaya, tutumlarını ölçmeye yönelik bir anket yüz yüze görüşmeyle uygulandı. Tutumların güç derecesi 1 ile 4 arasında bir skalada sayısal olarak belirlendi ve en olumlu tutum 4, en olumsuz tutum ise 1 olarak kabul edildi. Her soru için tutumların güç derecesi hesaplandı. 53 erkek, 2 kadın, evre 3B ve evre 4 akciğer kanserli 55 olgunun yaş ortalaması 62 ± 10 idi. %62 hasta hastalıklarının adını bildiğini ifade etti. Hastaların %33'ü hastalığının adını tümör, %16'sı kitle, %7'si yara, %6'sı zatürre olarak tanımlıyordu. Bu bilgileri, hastaların %93'ü doktorundan aldığını ifade etti. Hastaların %71'i, hastalıklarının seyrinin iyi olmadığını bilse bile, bunun söylenmesini istemişti. Tedavi seçimini tümüyle doktoruna bırakan hasta sayısı %79 idi. Hastalığın etiyolojisi ve hastalık hakkında bilgilendirilme ile ilişkili tutumları olumluydu. Tedavi ile ilgili tutumlardan kemoterapi için kısmen olumlu, cerrahi tedavi için olumsuz, radyoterapi için kısmen olumsuz tutum saptandı. Alternatif tedavilerden şifalı otların etkisi ile ilgili tutumları olumsuza yakındı. Akciğer kanserli hastalarda tanı ve tedavi hakkında bilgilendirilme genellikle yetersizdir. Sonuçlarımız akciğer kanserli hastaların hastalıklarının nedeni ve tedavisi hakkında bilgilendirilmeye olumlu tutum sergilediklerini ortaya koymaktadır.
Evaluating the attitudes of lung cancer patients may direct our approaches of describing the diagnosis and treatment options. In our study, we researched the information of lung cancer patients about the diagnosis and their attitudes towards the etiology, treatment options and alternative therapies. A questionnaire measuring the attitudes was performed to 55 lung cancer patients by face-toface interview.Attitude power levels were determined in a scale ranging from 1 to 4 and the most positive attitude was regarded as 4, while the most negative was 1. Attitude power levels were measured for each question. Mean age of 55 patients (53 male, 2 female) with stage 3B and stage 4 lung cancer was 62±10.62% of patients mentioned that they knew their diagnosis. 33% of the patients described their disease as tumour, 16% as mass, 7% as wound, 6% as pneumonia. 93% of patients told that they were informed by their doctor.71% of the patients wanted to be told about the prognosis of their disease even though it was poor. 79% completely left their treatment decision to their doctor. Attitudes of the patients about the etiology and being informed about their disease were positive. Within the attitudes about the treatment options, the attitudes about chemotherapy were nearly positive, surgery were negative and nearly negative about radiotherapy. Within alternative methods the attitudes towards herbal therapy were also nearly negative. Generally, the patients with lung cancer aren't being informed enough about the diagnosis and treatment of their disease. Our results suggest that lung cancer patients have a positive attitude towards being informed about the diagnosis and treatment of their disease.

2.
STABİL KOAH'LI HASTALARDA SAİNT GEORGE SOLUNUM ANKETİ (SGRQ) SKORLARININ HASTALIĞIN AĞIRLIĞI VE AMFİZEM VARLIĞI İLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF SAINT GEORGE RESPIRATORY QUESTIONNIARE SCORES WITH SEVERITY OF DISEASES AND EMPHYSEMA PATTERN IN PATIENTS WITH STABLE COPD
Hayrettin GÖÇMEN, Dane EDİGER, Esra UZASLAN, Ercüment EGE
Sayfalar 7 - 15
KOAH sistemik inflamasyon ve ataklarla seyreden bir hastalıktır. Bu progresif süreç ve ataklar kişinin yaşam kalitesinde bozukluğa yol açar. KOAH'ta yaşam kalite testlerinin hastalığın ağırlığı ve amfizem yapısını gösteren parametrelerle korele olması beklenir. KOAH'ta hastalığın ağırlığını ve amfizem paternini gösteren parametrelerle yaşam kalitesini gösteren Saint George Solunum Anketi (SGRQ) skoru arasında ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Polikliniğimizde takip edilen ve sigara içmiş stabil KOAH'lı hastalar çalışmaya alındı. SGRQ skorunu etkileyebilecek ek hastalığı olan olgular çalışmadan dışlandılar. Olgulardan SGRQ Türkçe versiyonunu doldurması istendi. Akciğer grafisinde amfizem bulgularına yönelik ölçümler yapıldı. Olguların spirometrik, demografik verileri, hastalık süresi ve atakla ilgili bulguları kaydedilerek prospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya yaş ortalaması 65.1±4.3 yıl olan toplam 100 olgu dahil edildi (81 erkek, 19 kadın). Olguların ortalama SGRQ skoru 53.9±12.2 idi. SGRQ skoru ile %FEV1 (r=-0.739 p<0.001), FEV1/FVC (r=-0.577 p<0.001), %PEF (r=-0.585 p<0.001) ve %FEF2575 (r=-0.646 p<0.001) değerleri arasında negatif korelasyon mevcuttu. SGRQ skorunun akciğer grafisinde amfizem varlığını gösteren bulgulardan retrosternal mesafe ile pozitif(r=0.601 p<0.001), kostodiyafragmatik ve kardiyofrenik sinüs uçlarını birleştiren çizginin diyafragma en uç noktasına uzaklığı ile negatif (r=- 0.614 p<0.001) korelasyon gösterdi ği saptandı. Hastalık süresi uzun (r= 0.242 p=0.015), yıllık atak (r=0.519 p<0.001), hastanede toplam yatış (r=0.450 p<0.001) ve toplam yatış günü sayısı fazla (r=0.423 p<0.001) hastaların SGRQ skorlarının yüksek olduğu belirlendi. KOAH'ta hastalığın evresi arttıkça SGRQ skorunun da anlamlı derecede arttığı görüldü (p<0.05). KOAH progressif olması nedeniyle kalıcı ve ilerleyen yaşam kalitesi bozukluklarına neden olmaktadır. SGRQ skorları hastalığın ağırlığını gösteren parametreler ile korelasyon göstermektedir. Amfizem yapısı belirgin olan KOAH'lılarda bu ilişki daha belirgindir
COPD char acterizes progressive systemic inflammation and acute exacerbations. This progressive process worsen quality of life. It is expected that quality of life questionnaire scores correlates with severity of disease and emphysematous pattern in COPD. We aimed to investigate if there is any relationship between severity of disease and emphysematous pattern with Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ) scores in patients with COPD. The exsmoker patients with stable COPD who were controlled in our outpatient clinic were evaluated. Cases who had any additional clinical problem that may affect SGRQ scores were excluded. SGRQ Turkish Version were filled by the patients. Spirometric and demographic characteristics of cases were evaluated prospectively. Total 100 cases (81 males 19 females) were enrolled to study with the mean age 65.1±4.3 years. Mean SGRQ scores was 53.9±12.2. Were found that SGRQ scores correlated negatively with %FEV1 (r=-0.739 p<0.001), FEV1/FVC (r=-0.577 p<0.001), %PEF (r=-0.585 p<0.001) and %FEF2575 (r=-0.646 p<0.001) values. Were determinated that SGRQ scores correlated with retrosternal distances(r=0.601 p<0.001) positively and with distances of intersinusal line to dome of diaphragm (r=-0.614 p<0.001) negatively. In patients who had long duration of disease(r= 0.242 p=0.015), more total numbers of yearly exacerbations(r=0.519 p<0.001), hospitalization (r=0.450 p<0.001) and hospitalization days (r=0.423 p<0.001), SGRQ scores were significantly higher. Were found positively relationship between stages of COPD and SGRQ scores too(p<0.05). COPD may cause worsen the quality of life in patients due to progression. SGRQ scores correlate with parameters that predict severity of disease. This relationship is more clear in emphysema pattern.

3.
PULMONER VENÖZ TROMBOEMBOLİLİ HASTALARDA TANI SÜRESİ VE MALİYET ANALİZİ
THE FACTORS EFFECTING DIAGNOSIS TIME AND THE COST ANALYSIS IN PATIENTS WITH PULMONARY VENOUS THROMBOEMBOLISM
Pelin DURU ÇETİNKAYA, Serir AKTOĞU, Enver YALNIZ
Sayfalar 17 - 23
Tanı konulmamış pulmoner venöz tromboembolide (VTE), mortalite %30'a ulaşmakta ancak doğru tanı ve uygun tedavi ile bu oran %3'e kadar düşmektedir. VTE'nin akla getirilip en kısa sürede tanı konulması çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı VTE'li olguların tanı süresini ve bunu etkileyen faktörleri, hastanede yatış sürelerini araştırmak, bu olguların maliyet analizlerini yapmaktır. Mayıs 2005-Aralık 2007 tarihleri arasında, VTE tanısı alan 51 olgu retrospektif olarak çalışmaya alındı. Ortalama tanı süresi 3.6 ± 2.7 (1-14) gün ve ortalama hastanede yatış süresi 15.5 ± 6.7 (6-40) gündür. Tanı konup, tedavileri başlanan hastaların toplam maliyeti ortalama 1730.2 ± 1188.6 Türk Lirasıdır (TL) Olguların toplam maliyeti incelendiğinde %47.05'inin tetkik, %36.56'sının tedavi, %14.14'ünün yatak ücreti ve %2.24'ünün ise muayene ücreti olduğu saptanmıştır. Olguların %49'unda lökositoz, %21.6'sında ateş vardır. Ortalama lökosit değeri 16.100 ± 8353'dür. Lökositozu olan hastaların maliyeti anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0.041). Pulmoner VTE'li hastalarda maliyetin önemli bir bölümünü özellikle görüntüleme yöntemleri oluşturmaktadır. Lökositozun saptanması hastalarda maliyetin artmasına neden olmaktadır. Ateş ve lökositoz, hekimi pulmoner VTE tanısından uzaklaştırmamalıdır.
In veno us thromboembolism (VTE), the mortality rate in undiagnosed patients extends up to 30%, however this rate can be reduced to 3% with a correct diagnose and an appropriate treatment. The consideration and early diagnosis of VTE are very important issues. The aim of this study is to investigate the diagnosis time, the factors affecting the diagnosis time and the length of hospital stay and to perform a cost analysis of patients with VTE. Fifty one cases with VTE were admitted to study retrospectively between May 2005 and December 2007. The mean of diagnosis time was 3.6 ± 2.7 (1-14) day and the length of hospital stay was 15.5 ± 6.7 (6-40) day. The mean total cost of patients who were diagnosed and started to treat was 1730.2 ± 1188.6 Turkish Lira (TL). When the cost of patients was examined, it was detected that 47.05% for diagnostic procedures, 36.56% for treatment, 14.14% for bed cost and 2.24% for examination fee of doctor. The patients had leucocytosis (49%) and fever (21.6%). The mean of le ucocytes value was 16.100 ± 8353. A significantly higher cost was observed in patients with leucocytosis (p=0.041). The important part of the cost in patients with VTE is especially scaning methods. The detection of leucocytosis caused to increase of the cost in patients. The presence of fever and leucocytosis in a patient should not exclude the diagnosis of VTE.

4.
AKCİĞER KİST HİDATİKLİ HASTALARIMIZ: ŞANLIURFA İLİNDEN VERİLER
OUR PATIENTS WITH PULMONARY CYST HYDATIC: DATA FROM ŞANLIURFA CITY
Hayriye UÇAR, Ayşegül ÇALLI, Ahmet Mehmet DOBLAN, Mazlume SUNA, Nuray ALPAY, Ahmet Emin ERBAYCU
Sayfalar 25 - 30
Kist hidatik en sık karaciğeri tutmakla birlikte ikinci en sık lokalizasyon akciğerdir. Bu çalışmada Şanlıurfa ilinde bir Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde teşhis edilen akciğer kist hidatikli hastaların analizi yapılmıştır. 2008 yılı içinde teşhis konulan akciğer kist hidatikli hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastaların genel özellikleri, radyolojik görünümleri ve uygulanan tedaviler kaydedilmiştir. Çalışmaya yaş ortalaması 29.8 (4-62) yıl olan, 15 kadın, 9 erkek, toplam 24 hasta alınmıştır. En sık görülen semptomlar nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısıdır. Hastaların %66.7'sinde tek, %33.3'ünde iki adet akciğer kist hidatiği tespit edilmiştir. En sık lokalizasyon sağ alt lobdur (%66.7). Radyolojik olarak kistlerin %75'i intakttır ve en sık saptanan radyolojik görünüm düzgün sınırlı kisttir (%66.7). Hastaların %25'inde akciğer kist hidatiğine karaciğer kist hidatiği de eşlik etmektedir. Tüm hastalar cerrahi yöntemler ile tedavi edilmiştir. Akciğer hidatik kistli hastalar; en sık nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı ile ve radyolojik olarak tek, düzgün sınırlı, intakt kist ile başvurmaktadır. En sık lokalizasyon sağ alt lobdur. Akciğer kist hidatiğinin temel ve kesin tedavisi cerrahidir.
Cyst hydati d frequently involves liver where the second common localization is lung. In this study , analysis was done in patients with pulmonary cyst hydatid diagnosed at a chest diseases policlinic of Şanlıurfa city. Patients those were diagnosed pulmonary cyst hydatid in year 2008 was included in the study. General characteristics, radiological features and treatment performed were collected. Totally 24 patients, 15 female, 9 male with a mean age of 29.8 (4-62) years was included. Frequently seen symptoms were breathlessness, cough and chest pain. There was one cyst in 66.7% and two cyst in 33.3%. Most frequent cyst localization was right lower lobe (66.7%). In radiology, 75% of the cyst were intact (non-perforated) and most common radiological feature was smooth shaped cyst (66.7%). In 25% of the patients, there was liver cyst hydatid concurrently with pulmonary cyst hydatid. All patients were treated with surgical procedures. Patients with pulmonary cyst hydatid frequently applied with breathlessness, cough and chest pain and with single, smooth shaped, intact cyst. Most frequent localization is right lower lobe. The basic and exact treatment of pulmonary cyst hydatid is surgery.

5.
SPONTAN PNÖMOTORAKSTA OPERATİF TEDAVİ
OPERATIVE MANAGEMENT OF THE SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX
Cemil KUL, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Halil TÖZÜM
Sayfalar 31 - 35
Spontan pnömotora ks, Göğüs Cerrahisi'nin sık karşılaşılan ve hayati tehlike yaratan bir hastalık grubudur. Tüp torakostomi cerrahi tedavinin ilk basamağını oluşturur. Uzamış hava kaçağı ve nüks, operatif tedavinin ana endikasyonunu oluşturmaktadır. Spontan pnömotoraks nedeni ile operasyon uygulanan hastaların değerlendirilmesi amaçlandı. Kliniğimizde, 2006-2008 yılları arasında spontan pnömotoraks tanısı ile operatif girişim uygulanan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar yaş, cinsiyet, pnömotoraksın lokalizasyonu ve etyolojisi, operatif işlem ve endikasyonları, postoperatif hastane yatış süresi ve komplikasyonları açısından değerlendirildi. Yaş ortalaması 31.7 (15-64) yıl olan 68 hastaya 70 operasyon yapıldı. Erkek/kadın oranı 6/1 idi. Hastaların 65'ine aksiler torakotomi, dördüne video yardımlı torakoskopik cerrahi, birine sınırlı posterolateral torakotomi uygulandı. Peroperatif ve postoperatif erken mortalite izlenmedi. Oniki hastada (%17.6) komplikasyon saptandı. Ortalama hastanede kalış süresi 6.0 gündü. Ortalama 18.3 ay takip süresinde nüks izlenmedi. Sonuç olarak tüp torakostominin yetersiz kaldığı hallerde, operatif girişimler düşük nüks oranı ile etkin bir tedavi yöntemidir.
Spontaneous pneumothorax is a frequently seen disease that cause fatal results. Tube thoracostomy is the first step of the surgical therapy. Prolonged air leakage and recurrence are the main indications. It was aimed to assess patients those had been undergone to surgery for spontaneous pneumothorax. Patients those had been operated in our clinic for spontaneous pneumothorax between 2006-2008, were reviewed. Patients were evaluated with their age, gender, localization and etiology of pneumothorax, surgical procedure and indications, posoperative period and complications. Seventy operations were performed in 68 patients with a mean age of 31.7 (15-64) years. Male / female ratio was 6/1. The surgical procedure was axillary thoracotomy in 65, video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) in 4, limited posterolateral thoracotomy in one patient. We had no perioperative and postoperative early mortality. Complications occurred in 12 patients (17.6%). Average hospital stay was 6 days. No recurrence was noted in follow-up period of 18.3 months. Consequently, when tube thoracostomy is inefficient, operative interventions are effective treatment methods with lower recurrence.

6.
BİR SCİMİTAR SENDROMU OLGUSU
A CASE OF SCIMITAR SYNDROME
Nurhan SARIOĞLU, Aylin ÖZGEN, Pınar ÇELİK, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Fatma CAN, Cihan GÖKTAN, Arzu YORGANCIOĞLU
Sayfalar 37 - 41
Anatomik anormalliği olan hastaların bir kısmı yetişkin döneme kadar herhangi bir yakınma hissetmeden gelebilirler. Kaşeksi ve hirsutizm yakınmaları ile endokrinoloji kliniğinde tetkik edilen 20 yaşında bayan olgu akciğer grafisinde lezyon saptanması üzerine göğüs hastalıkları kliniğimizce konsülte edildi. 3-4 yıldır efor dispnesi tarifleyen olgunun özgeçmişinde sık (yılda 3-4 kez) alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde hipoplazi ve parsiyel venöz dönüş anomalisi izlenmekteydi. Bu bulgular ile olguya Scimitar sendromu tanısı konuldu. PA akciğer grafisindeki görüntüsü “Türk Palası(TurkishSword's)”na benzetildiği için sendrom bu ismi almıştır. Nadir görülen bir pulmoner anomali olması nedeniyle bu olguyu literatür eşliğinde sunmayı uygun bulduk.
Patients with anatomical abnormality may reach adulthood without any symptoms. A 20-year-old female was consultated in our pulmonary diseases clinic for a lesion in chest X-ray while she was being investigated by endocrinology clinic for cachexia and hirsutism. She was suffering from execise dyspnea for 3 to 4 years and frequent (3-4 times a year) lower respiratory tract infections She was diagnosed as Scimitar Syndrome depending on the findings of right pulmonary hypoplasia and partial venous return abnormality in thorax computerized tomography. As, the image in chest X-ray resembles Turkish sword the syndrome is called so. We would like to present this case with the literature as it is a rare pulmonary anomaly.

7.
GEÇ BAŞVURULU KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİLİ BİR OLGU
LATE PRESENTING CONGENITAL DIAPHRAMATIC HERNIA: CASE REPORT
Hasan AĞIN, Hurşit APA, Suna ASİLSOY, Ertan KAYSERİLİ, Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ, Safiye AKTAŞ
Sayfalar 43 - 46
Konjenital diy afragma hernileri özellikle doğumdan sonra ilk saatler ya da ilk bir ay içinde tanı alır. Yenidoğanda dönemi dışında tanı alan konjenital diyafragma hernileri geç başvurulu konjenital diyafragma hernisi olarak adlandırılır ve nadir görülen bir durumdur. Beş yaşında erkek olgu, hastanemiz acil servisine 3-4 gündür süren karın ağrısı, halsizlik, ateş, öksürük, son 24 saat içinde artan nefes almada zorluk, kusma ve genel durumunun kötüleşmesi nedeniyle getirildi. Yoğun bakımda izlenen hasta yatışının 3. saatinde eksitus oldu. Postmortem otopsi yapılan hastada konjenital diyafragma hernisi ve intestinal perforasyon saptandı. İnfant ve çocuklarda ani başlayan solunum sıkıntısı ayırıcı tanısında geç başvurulu konjenital diyafragma hernisinin düşünülmesinin gerektiğini vurgulamak amacıyla ile olgu sunuldu.
Congenital diaphragmatic hernias are especially diagnosed in the first hours after birth or within the first month. When they are diagnosed after neonatal period, which is a rare condition, they are called late-presenting congenital diaphragmatic hernia. A five years old boy with abdominal pain, fever, fatigue and cough lasting for 3-4 days, presented with sudden respiratory distress, vomiting and deterioration of his general situation. The patient died at the third hour of his admission to pediatric intensive care unit. Postmortem autopsy revealed congenital diaphragmatic hernia and intestinal perforation. This case is represented in order to emphasize that late-presenting congenital diaphragmatic hernia should be taken into consideration in the differential diagnosis of infants and children with sudden onset respiratory distress.

8.
KARTAGENER SENDROMU: BİR OLGU
KARTAGENER SYNDROME: A CASE
Esma ÖZTÜRK, Sibel ÖZKURT, Neşe DURSUNOĞLU
Sayfalar 47 - 50
Kartagener sendromu, otozomal resesif (OR) geçişli, bronşektazi, situs inversus, sinüzit, kronik üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları ve bronşiektazi ile karakterizedir. Primer silier diskinezi 20000 canlı doğumda bir görülen nadir bir durumdur. Bu hastalık grubunun %50'sini Kartagener Sendromu oluşturur. Bu hastalarda solunum sistemi bulguları çocukluk çağında başlar, kronik öksürük ve mukoid balgam sıktır ve sık pnömoni öyküleri vardır. Bronşektazi tekrarlayan akciğer infeksiyonları nedeni ile gelişir ve genellikle akciğerin orta ve alt loblarında görülür. Solunum fonksiyon testleri normal veya obstrüktif paternde olabilir. Çocukluğundan beri öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı olan 23 yaşındaki erkek olguyu literatür desteği ile sunduk. Sonuç olarak, kronik rinosinuzit ve bronşektazisi olan genç hastalarda olası bir tanı olarak akılda tutulmalıdır.
Kartagener's Syndrome is a rare autosomal resessive disorder which present with situs inversus, sinusitis, chronic upper and lower respiratory tract infection and bronchiectasis. Primary ciliary dyskinesia is a fairly rare condition with a prevalance of 1 in 20000 live births. In those patients, rspiratory symptoms begin in childhood, chronic cough, mucoid sputum are frequent and they have pneumonia oftenly. Bronchiectasis is seen as a result of recurrent pulmonary infections and usually seen in the middle and lower lobes of lung. Pulmonary function tests can show a normal or obstructive pattern. Fifty percent of primary ciliary dyskinesia is Kartagener's Syndrome. We report a 23-year-old male presented with recurrent cough, purulent sputum episodes since childhood and dyspnea. In conclusion, primary ciliary dyskinesia should be considered as a possible diagnosis in young patients with chronic rhinosinusitis and bronchiectasis.

LookUs & Online Makale