ISSN: 1300-4115
Akciğer kanseri ve KOAH birlikteliği olan hastalarda amfizemin fenotipik özellikleri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-97269 | DOI: 10.14744/IGH.2022.97269

Akciğer kanseri ve KOAH birlikteliği olan hastalarda amfizemin fenotipik özellikleri

Nuran Katgı1, Pınar Cımen1, Seher Susam2, Fatma Fevziye Tuksavul1
1Göğüs Hastalıkları Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Radyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) birlikteliğinde amfizemin fenotipik özellikleri ile ilişkisini inceledik.
Yöntem: Kliniğimizde 01/01/2016 ve 31/12/2018 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısı almış, aynı zamanda KOAH tanısı da bulunan hastaları retrospektif olarak değerlendirdik.
Bulgular: Toplam 248 hastayı değerlendirdik. Çalışmamızda amfizemin fenotipi ve şiddeti ile tümörün histolojik tip ve lokalizasyonu arasında ilişki bulamadık. Ancak vizüel amfizem fenotipleri ile vücut kitle indeksi (VKİ) (p=0.003) ve 1. saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm / zorlu vital kapasite (FEV1/FVC) (p=0.003), sentrilobüler amfizem (SLA) şiddeti ile VKİ (p˂0.001), FEV1 (p=0.004), FEV1/FVC (p˂0.001) ve paraseptal amfizem (PSA) ile VKİ (p=0.003) arasında anlamlı ilişki saptandı. Ayrıca KOAH evreleri ve VKİ (p=0.007), FEV1 (p˂0.001), FEV1/FVC (p˂0.001), cerrahi oranı (p˂0.001) arasında da anlamlı ilişki tespit edildi. Akciğer kanseri ile tümör lokalizasyonu (p˂0.001), histolojik tipi (p=0.018) ve cerrahi oranı (p˂0.001) arasında da anlamlı ilişki gözlendi.
Sonuç: Parankim hasarı ile giden amfizemin bilgisayarlı tomografinin kantitatif değerlendirilmesi ile ortaya konan vizüel tip ve ciddiyeti ile akciğer kanserinin histolojik tip ve lokalizasyonu arasında herhangi bir ilişki saptanamadı. Hasta popülasyonumuzun %72.2’sinde izlenen SLA anlamlı bir oran olsa da kontrol grubumuzun yokluğu nedeniyle istatistiği yapılamadı. İlerde daha fazla hasta sayısı ve kontrol grubu içeren çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, KOAH, amfizem, bilgisayarlı tomografi.

Phenotypic features of emphysema in patients with lung cancer and COPD coexistence

Nuran Katgı1, Pınar Cımen1, Seher Susam2, Fatma Fevziye Tuksavul1
1Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Dr.Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Radiology, University of Health Sciences Dr.Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Aim: In this study, we examined the relationship between the phenotypic features of emphysema in the coexistence of lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Materials and methods: Patients who were diagnosed with lung cancer and had concurrent COPD in our clinic between 01/01/2016 and 31/12/2018 were retrospectively evaluated.
Results: A total of 248 patients were evaluated. In our study, no correlation was found between the phenotype and severity of emphysema and lung cancer, and also no relation was found between histological type and localization of the tumor. However, there was a significant difference between the visual emphysema phenotypes and body mass index (BMI) (p = 0.003) and forced expiratory volume in 1 second / forced vital capacity (FEV1/FVC) (p = 0.003), centrilobular emphysema (CLE) severity and BMI (p ˂ 0.001), FEV1 (p= 0.004), FEV1/FVC (p ˂ 0.001), and paraseptal emphysema (PSE) and BMI (p = 0.003). Also there was a significant difference between COPD stages and BMI (p = 0.007), FEV1 (p ˂ 0.001), FEV1/FVC (p ˂ 0.001), surgery rate (p=0.001). A significant correlation was observed between lung cancer and localization of tumor (p ˂ 0.001), histological type (p = 0.018), surgery rate (p ˂ 0.001).
Discussion:
In our study, no correlation was found between the visual type and severity of emphysema associated with parenchymal damage, as revealed by the quantitative evaluation of computed tomography, and the histological type and location of lung cancer. Although a significant rate of CLE was observed in 72.2% of our patient population, it could not be statistically documented due to the absence of our control group. So this subject requires further studies with a larger number of patients and a control group.

Keywords: Lung cancer, COPD, emphysema, computed tomographySorumlu Yazar: Nuran Katgı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale