ISSN: 1300-4115
EGFR ve C-KİT Pozitif Adenoid Kistik Karsinomlu 2 olgu, [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-53824 | DOI: 10.14744/IGH.2022.53824

EGFR ve C-KİT Pozitif Adenoid Kistik Karsinomlu 2 olgu,

Pınar Gürsoy
ege üniversitesi

Akciğerin adenoid kistik karsinomu (ACCL) yavaş seyirli, çok
nadir görülen bir tümördür. Primer tedavisi cerrahidir. Ancak özellikle
rekurrensler sık görülmektedir. Cerrahiye uygun olmayan durumlarda
kemoterapi bir seçenek olsada yanıt oranları oldukça düşüktür. Tümöre özgü
biyolojiyi belirlemek ve bireyselleştirilmiş tedavi bu hastalarda önemli bir rol
oynamaktadır. Akciğerin adenoid kistik karsinom (ACCL) tanısı alan iki
hastamızda yapılan moleküler profilleme ile EGFR pozitifliği ve c-KIT
pozitifliği saptadık. Bu hedeflere yönelik erlotinib ve imatinib tedavilerinin
etkinliğini değerlendirdik. ACCL nedeniyle EGFR pozitifliği saptanan ve
erlotinib kullanan vakamızda 16 aylık progresyonsuz sağkalım saptandı. c-KIT
nedeniyle imatinib kullanan hastamızda ise PFS 9 ay olarak gözlendi. Her iki
tedavi ile kemoterapilerle edilen sağkalımdan daha uzun sağkalımlar elde edildi.
Lokal ileri ve metastatik ACCL hastalarında kemoterapilerle düşük
sağkalımlar saptanmıştır. Bu hastalık grubunda moleküler profilleme hastalar
açısından çok önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: adenoid kistik karsinom, erlotinib, imatinib, c-KIT, EGFR.

: Two Cases With Adenoid Cystıc Carsinoma With EGFR and C-KIT

Pınar Gürsoy
ege university

Introduction: Adenoid cystic carcinoma of the lung (ACCL) is a very rare tumor with a slow course. Primary treatment is surgery. However, recurrences are common. Although chemotherapy is an option in cases not suitable for surgery, response rates are quite low. Identifying the tumor-specific biology and individualized treatment play an important role in these patients. We detected EGFR positivity and c-KIT positivity by molecular profiling performed in two of our patients diagnosed with ACCL. We evaluated the efficacy of erlotinib and imatinib treatments aimed at these targets. In our case with EGFR positivity due to ACCL and using erlotinib, a 16-month progression-free survival was found. In our erlotinib used/given case with EGFR positivity due to ACCL, a 16-month progression-free survival (PFS) was found. In our patient who used imatinib for c-KIT, PFS was observed to be 9 months. Longer survivals were achieved with both treatments compared to chemotherapies.
Low survival rates have been found with chemotherapies in locally advanced and metastatic ACCL patients. Molecular profiling plays a very important role in this disease group for patients.

Keywords: : Adenoid cystic carcinoma, erlotinib, imatinib, c-KIT, EGFR.Sorumlu Yazar: Pınar Gürsoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale