ISSN: 1300-4115
Sarkoidozda Klinik-Radyolojik Bulgular ile Serum Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 99-105 | DOI: 10.14744/IGH.2022.49369

Sarkoidozda Klinik-Radyolojik Bulgular ile Serum Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi

Ayşegül Pehlivanlar, Olcay Ayçiçek
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye.

Amaç: Sarkoidoz tanısında biyobelirteç olarak kullanılan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) düzeyinin hastalığın aktivitesini ve granülom yükünü gösterdiği bilinse de aktif hastalığı olan tüm hastalarda yüksek seyretmemektedir. Çalışmada, normal ACE düzeyine sahip sarkoidozlu hastalar ile yüksek düzeye sahip sarkoidozlu hastalar arasındaki klinik ve radyolojik farkları ortaya koymak amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, Ocak 2013-Haziran 2020 tarihleri arasında sarkoidoz tanısı konularak takip ya da tedavi edilen hastaların klinik ve radyolojik verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar ACE düzeylerine göre normal ACE grubu ve yüksek ACE grubu olarak ikiye ayrıldı. Bu iki grup yaş, cinsiyet, semptomlar, komorbidite varlığı, sigara içim özellikleri ve ekstrapulmoner tutulum varlığı açısından karşılaştırıldı. Her iki grubun bilgisayarlı toraks tomografi görüntüleri incelenerek lenf nodları ve parankimal lezyonlar ve hastalık evrelerine göre karşılaştırma yapıldı. Özellikler olarak cinsiyet, yaş, semptomlar, mevcut komorbiditeler ve ekstrapulmoner tutulum bölgeleri değerlendirildi.
Bulgular: Yaş ortalamaları kadın hastalarda 54,17±13,30, erkeklerde 46,62±15,72 idi, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,016). Normal ACE grubu ile yüksek ACE grubu arasında yaş, cinsiyet, başvuru semptomları, komorbit hastalıklar ve sigara içme özellikleri açısından anlamlı farklılık gözlenmedi. Konglomere lenf nodları yüksek ACE grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0,023). Akciğerde nodül saptanan lop sayısı (p=0,026), lenf nodlarının minimum ve maksimum çapı (sırasıyla p=0,038, 0,021), toraks içi ve dışı toplam tutulan lenf nodu istasyon sayısı (p=0,003) ile ACE düzeyleri karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönde bir ilişki saptandı.
Sonuç: Çalışmamız daha büyük, konglomere yerleşimli ve daha çok sayıda lenf nodu ve nodüler lezyonları olan sarkoidoz hastalarında ACE seviyelerinin daha yüksek seyrettiğini gösterdi

Anahtar Kelimeler: Anjiyotensin dönüştürücü enzim, ekstrapulmoner tutulum, lenf nodu, sarkoidoz.

Evaluation of the Relationship between Clinical-Radiological Findings and Serum Angiotensin Converting Enzyme Levels in Sarcoidosis

Ayşegül Pehlivanlar, Olcay Ayçiçek
Department of Chest Diseases, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Türkiye

Objective: Although it is known that angiotensin converting enzyme (ACE) levels, which are used in the diagnosis of sarcoidosis as a biomarker, show disease activity and granuloma load, they do not progress high in all patients with an active disease. Our study aimed to present the clinical and radiological differences between sarcoidosis patients with normal ACE levels and those with high ACE levels.
Material and Methods: The study was carried out by retrospectively examining the clinical and radiological data of patients who were monitored diagnosis of sarcoidosis at our unit between January 2013 and June 2020. The patients were divided into two groups as the normal ACE group and high ACE group based on their ACE levels. These two groups were compared in terms of age, sex, symptoms, presence of comorbidities, smoking status, and presence of extrapulmonary involvement. By examining the computerized thorax tomography images of both groups, comparisons were made based on lymph nodes and parenchymal lesions, as well as disease stages. The information on sex, age, symptoms, existing comorbidities and extrapulmonary involvement regions was assessed.
Results: The mean age of female patients was 54.17±13.30 years, while the mean age of male patients was 46.62±15.72 years, and the difference was statistically significant. p=0.016). No significant difference was observed between the normal ACE group and the high ACE group in terms of age, sex, symptoms on admission, comorbid diseases, and smoking status. There was no statistically significant difference between the groups in terms of numbers of extrapulmonary involvement. The conglomerated lymph nodes were significantly higher in the high ACE group (p=0.023). When the ACE levels were compared to the number of lobes in the lung where nodules were detected (p=0.026), minimum and maximum diameters of lymph nodes (respectively, p=0.038 and 0.021) and intrathoracic and extrathoracic total involved lymph node station numbers (p=0.003), positive relation was observed.
Conclusion: Our study showed that the ACE levels were higher in the sarcoidosis patients with larger, conglomerated, and more abundant lymph node and nodular lesions.

Keywords: Angiotensin converting enzyme, extrapulmonary involvement, lymph node, sarcoidosis.

Ayşegül Pehlivanlar, Olcay Ayçiçek. Evaluation of the Relationship between Clinical-Radiological Findings and Serum Angiotensin Converting Enzyme Levels in Sarcoidosis. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(2): 99-105

Sorumlu Yazar: Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale