ISSN: 1300-4115
Weaning İçin Pulmoner Rehabilitasyon Programı içeren Yeni Bir Model [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(2): 62-70 | DOI: 10.5222/IGH.2020.32042

Weaning İçin Pulmoner Rehabilitasyon Programı içeren Yeni Bir Model

İpek Candemir, Dicle Kaymaz, Fatma Aktas, Pınar Ergün
Ataturk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut / kronik solunum yetmezliği olan hastaları yöneten kronik solunum yetmezliği servisimiz, multidispliner
ekibi ile yapılandırılmış entegre pulmoner rehabilitasyon (PR), evde bakım birimi olan hastane ünitesidir. Bu
çalışmanın amacı, yatarak tedavi gören uzamış mekanik ventilasyonu (MV) olan hastalarda weaning deneyimlerimizi
ve multidispliner yapılandırılmış yatan hasta kliniği modelinin weaning için alternatif bir yöntem olup
olmadığını sunmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Multidisipliner yatarak PR programı ve weaning için evde invaziv mekanik ventilasyonu (IMV) olan 23
hasta incelendi. Dispne skorları, vücut kompozisyonları, solunum kas kuvvetleri, psikolojik durumları, PR öncesi
ve weaning işleminden ekokardiyografik ölçümleri, IMV süresi (trakeostominin açılmasından bu yana), weaning
öncesi ve 24 saat sonra AKG düzeyleri kaydedildi.
BULGULAR: Bir hastada pnömoni, 13’ünde KOAH, 5’inde bronşektazi, 2’sinde kifoskolyoz, 2’sinde konjestif kalp
yetmezliği tanısı mevcuttu. IMV süresinin ortanca değeri 126 gündü. Weaning, 21 hastanın 15’inde denenedi. 6
hasta weaning için uygun bulunmadı. 15 hastanın 12’si, %80 weaning başarısı ile dekanüle edildi. Dört hasta uzun
süreli oksijen tedavisi (USOT), nokturnal non-IMV, 7’si USOT, 1 cihazı olmadan taburcu edildi. Weaning başarısızlığı
olan hastalarda daha yüksek aksiyet depresyon skorları, sistolik pulmoner arter basıncı değerleri, daha düşük
maksimum inspiratuar, ekspiratuar basınçlar, daha kısa IMV süreleri mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, uzun süreli MV’de uzmanlaşmış merkezlerin bulunmaması durumunda multidispliner ekibinden
oluşan ve PR’nin hasta yönetimine entegre edilmesinde kronik solunum yetmezliği yatan hasta kliniklerinin
weaning merkezleri olarak hizmet edebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakım yönetimi, Kronik hastalık, Sağlık hizmetleri personeli, Pulmoner rehabilitasyon

A New Model Consisting Pulmonary Rehabilitation Program For Weaning

İpek Candemir, Dicle Kaymaz, Fatma Aktas, Pınar Ergün
Ataturk Chest Disease and Surgery Education and Reserach Hospital

INTRODUCTION: Our chronic respiratory failure service where we manage the patients with acute /chronic respiratory
failure, is a hospital unit with multidisciplinary team with structured integrated pulmonary rehabilitation (PR) and
home care unit. The aim of the study was to present our weaning experiences of inpatient hospital service in
patients with prolonged mechanical ventilation (MV) and whether multidisciplinary structured inpatient service
model could be an alternative method for weaning.
METHODS: Twenty-three patients with home invasive mechanical ventilation (IMV) who underwent multidisciplinary
inpatient PR program and weaning trials were analyzed. Dyspnea scores, body composition, respiratory
muscle strength, physicological status, echocardiagraphic measurements before PR and weaning process, duration
of IMV (since the opening of the tracheostomy), ABG levels before and 24 hours after weaning were recorded.
RESULTS: One patient was with pneumonia, 13 with COPD, 5 with bronchiectasis, 2 with kyphoscoliosis, and 2
with congestive heart failure. The median value of duration of IMV was 126 days. The weaning trial was performed
on 15 of 21 patients. Six patients were not found to be appropriate for weaning. 12 of 15 patients were
decannulated with 80% weaning success. Four patients were discharged with long term oxygen therapy (LTOT),
nocturnal non-IMV, 7 with LTOT, and 1 without device. The patients with weaning failure had higher anxiety
depression scores, systolic pulmonary arterial pressures, lower maximum inspiratory, expiratory pressures, and
shorter duration of IMV.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that chronic respiratory failure inpatients services consisting of multidisciplinary
team and integrating PR into patients’ managements could serve as weaning centers in case of absence of specialized
centers in prolonged MV.

Keywords: Care management, Chronic disease, Health service staff, Pulmonary rehabilitation

İpek Candemir, Dicle Kaymaz, Fatma Aktas, Pınar Ergün. A New Model Consisting Pulmonary Rehabilitation Program For Weaning. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(2): 62-70

Sorumlu Yazar: İpek Candemir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale