ISSN: 1300-4115
MANİSA VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA DERİ PRİK TESTİ SONUÇLARI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 97-103

MANİSA VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA DERİ PRİK TESTİ SONUÇLARI

Ferda BİLGİR1, Bilge ÖZDEMİR2, Papatya DEĞİRMENCİ3, Bahadır DEDE4, Cengiz KIRMAZ5
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve İmmunoloji, İzmir, Türkiye
2Manisa Devlet Hastanesi, Allerji ve İmmunoloji Kliniği, Manisa, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve İmmunoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
4Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Muğla, Türkiye
5Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye

Amaç: Allerjik rinit (AR), allerjik hastalıklar içerisinde en sık görülenidir ve sıklığı giderek artmaktadır. AR sıklığının ve allerjen dağılımının bölgesel farklılık göstermesi patogenezde çevresel faktörlerin çok önemli olduğunu göstermektedir. Bu çalışma bölgemizde yaşayan AR’li hastalarda allerjen dağılımının belirlenmesi ve koruyucu tedbirlere katkıda bulunmak amacıyla planlandı. Yöntem ve Gereç: Merkezimize Ekim 2010-Aralık 2012 arasında AR semptomlarıyla başvuran 2100 hastanın deri prik testi (DPT) sonuçları ve bilgi formları retrospektif olarak incelendi. DPT sonuçları yaş ve cinsiyete göre değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması 37.07±13.08 olan 2100 hastanın 1381’i (%65.8) kadın, 719’u (%34.2) erkekti. Hastaların %67.1’inde DPT’de inhalen allerjen duyarlılığı saptandı. Hastaların %17.8’inde tek alerjene duyarlılık varken %49.3’ünde birden fazla alerjene duyarlılık vardı. En sık çayır poleni (%43.2), ikinci sırada ev tozu akarları (%40.2), üçüncü sırada ağaç poleni (%39.6) duyarlılığı gelmekteydi. Sonuç: Bölgede sık karşılaşılan allerjenlerin bilinmesi koruyucu tedbirlere ve tedaviye katkıda bulunmaktadır. Polenlere karşı çevresel önlemler alınabilir, hastaların polenizasyon periyotları hakkında bilgilendirilmesi sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Allerjik rinit, Allerjen, Deri prik testi

RESULTS OF SKIN PRICK TESTS IN ALLERGIC RHINITIS LIVING IN MANISA AND ENVIRONMENT

Ferda BİLGİR1, Bilge ÖZDEMİR2, Papatya DEĞİRMENCİ3, Bahadır DEDE4, Cengiz KIRMAZ5
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve İmmunoloji, İzmir, Türkiye
2Manisa Devlet Hastanesi, Allerji ve İmmunoloji Kliniği, Manisa, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve İmmunoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
4Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Muğla, Türkiye
5Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye

Aim: Allergic rhinitis (AR) is the most common allergic disease and its frequency is increasing steadily. Regional differences in AR frequency and allergen distribution indicate that environmental factors are very important in pathogenesis. This study was planned to determine the distribution of allergens in AR patients living in our region and to contribute to preventive measures. Material and Methods: The results of skin prick test (SPT) and informational forms of 2100 patients with AR symptoms between October 2010 and December 2012 were reviewed retrospectively. Skin prick test results were evaluated according to age and sex. Results: The average age is 37.07 ± 13.08 of 2100 patients. There were 1381 (65.8%) women and 719 (34.2%) men. 67.1% of the patients had inhaled allergen sensitization in SPT. While 17.8% of the patients had single allergen sensitivity, 49.3% had more allergen sensitivities. The most frequent pollens were meadow pollen (43.2%), house dust mite (40.2%) and tree pollen (39.6%). Conclusion: Knowing of common allergens in the region has contributed to preventive measures and preventive therapies. Environmental measures against pollens can be taken and patients can be informed about the pollen periods.

Keywords: Allergic rhinitis, allergen, skin prick test

Ferda BİLGİR, Bilge ÖZDEMİR, Papatya DEĞİRMENCİ, Bahadır DEDE, Cengiz KIRMAZ. RESULTS OF SKIN PRICK TESTS IN ALLERGIC RHINITIS LIVING IN MANISA AND ENVIRONMENT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 97-103
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale