ISSN: 1300-4115
İATROJENİK PNÖMOTORAKSLI TAVŞANLARDA FARKLI TORASİK DRENLERİN PLEVRAL REAKSİYONLARI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 15-18

İATROJENİK PNÖMOTORAKSLI TAVŞANLARDA FARKLI TORASİK DRENLERİN PLEVRAL REAKSİYONLARI

Şeyda ÖRS KAYA1, Habip ATALAY2, Ferda BİR3, Gökhan YUNCU1, Serpil SEVİNÇ1, Nergül ÇÖRDÜK4, Kenan Can CEYLAN5, Ahmet ÜÇVET5, Ayşe Gaye TOMATIR6
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
5Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
6Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Denizli

Bu çalışmada intratorasik kullanım için yapılmış farklı dren materyallerinin oluşturduğu doku reaksiyonlarının incelenmesini amaçladık 15 tavşan PVC (polivinil klorid), lastik ve silikon dren olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Genel anestezi altında, intratorasik drenler sağ hemitorakslara yerleştirildi. Drenlerin şekil ve boyutları benzerdi. Oluşturulan iatrojenik pnömotoraks iğne aspirasyonu ile tedavi edildi. Yedi gün sonra denekler sakrifiye edilerek toraksları patolojik inceleme için anblok çıkarıldı. Makroskopik olarak, lastik dren grubunda belirgin adezyon bantları mevcuttu. Mikroskopik inceleme semikantitatif olarak yapıldı ve plevral kalınlaşma, plevral inflamasyon, fibrozis 0-4 arası derecelendirildi. İnflamatuar reaksiyon lastik dren grubunda diğerlerinden anlamlı olarak fazla bulundu. Her bir grubun parametrelere göre p değerleri; Plevral adezyon=0.03, Plevral inflamasyon=0.04, Plevral kalınlık=0.005, Plevral fibrozis=0.006. Pnömotoraksta lastik ve PVC drenlerin silikon drenlere tercih edilmesi görüşündeyiz. Oluşan bu ılımlı inflamasyonun rekürren pnömotoraksı önlemede yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, göğüs dreni, plevra, tavşan

PLEURAL REACTIONS TO THE DIFFERENT THORACIC CATHETER MATERIALS IN RABBITS WITH IATROGENIC PNEUMOTHORAX

Şeyda ÖRS KAYA1, Habip ATALAY2, Ferda BİR3, Gökhan YUNCU1, Serpil SEVİNÇ1, Nergül ÇÖRDÜK4, Kenan Can CEYLAN5, Ahmet ÜÇVET5, Ayşe Gaye TOMATIR6
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
5Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
6Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Denizli

In this study, we aimed to analyze the tissue reactions to the different drain materials that are designed for use intrathoracically. 15 rabbits were grouped into 3 as PVC (Polyvinyl chloride), silicon and rubber drain groups. Under general anesthesia, intrathoracic catheters were implanted into right hemithoraxes. The shape and size of each catheters were similar. Iatrogenic pneumothoraxes were treated by needle aspiration. After 7 days animals were sacrified and their thoraces were removed unblock for pathologic examination. In rubber group, definitive adhesive bands were seen macroscopically. Microscopic examinations were performed semiquantitavely, and pleural thickening, pleural inflammation, fibrosis were scored from 0 to 4. Inflammatory reaction was significantly higher in rubber and PVC groups than the silicone groups. P?values of each groups were according to parameters; pleural adhesion (p=0.03), pleural inflammation (0.04), pleural thickening (p=0.005), pleural fibrosis (p=0.006). We claime that PVC and rubber catheters should be preferred instead of silicon ones in pneumothorax. We think that this moderate inflammation might help to prevent recurrence pneumothorax.

Keywords: Pneumothorax, chest tube, pleura, rabbit

Şeyda ÖRS KAYA, Habip ATALAY, Ferda BİR, Gökhan YUNCU, Serpil SEVİNÇ, Nergül ÇÖRDÜK, Kenan Can CEYLAN, Ahmet ÜÇVET, Ayşe Gaye TOMATIR. PLEURAL REACTIONS TO THE DIFFERENT THORACIC CATHETER MATERIALS IN RABBITS WITH IATROGENIC PNEUMOTHORAX . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(1): 15-18
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale