ISSN: 1300-4115
İLERİ YAŞTA HİPOKSEMİNİN NADİR BİR NEDENİ: FALLOT TETRALOJİSİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 111-115

İLERİ YAŞTA HİPOKSEMİNİN NADİR BİR NEDENİ: FALLOT TETRALOJİSİ

İclal HOCANLI1, Abdullah Emre NAYMAN1
Harran Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Şanlıurfa, Türkiye

Hipoksemiye neden olan en önemli mekanizmalardan biri sağdan sola şanttır. Fallot tetralojisi; ventriküler septal defekt, sağ ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı, ventriküler septumun aort kökü tarafından geçersiz kılınması ve sağ ventrikül hipertrofisinden oluşan konjenital bir kalp malformasyonudur. Fallot tetralojisi, en yaygın siyanotik konjenital kalp defektidir ve tüm konjenital kardiyopatilerin yaklaşık % 5'ini oluşturmaktadır. Görülme sıklığı her milyon canlı doğumda yaklaşık 400 dür. Hastanın sağkalımı pulmoner tıkanıklığın derecesine ve pulmoner kan dolaşımına bağlıdır. Hastalar, dördüncü dekattan sonra nadiren hayatta kalmaktadır. Preoperatif değerlendirme sırasında, tesadüfen tanı konulan 41 yaşındaki kadın hasta, hipoksemi etyolojisinde kardiyak malformasyonlara dikkat çekmek ve dördüncü dekada kadar tanı konulamamış olması nedeni ile sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fallot tetralojisi, Hipoksemi, Nefes darlığı, Şant

A RARE CAUSE OF HYPOXEMIA AT ADULT AGE: TETRALOGY OF FALLOT

İclal HOCANLI1, Abdullah Emre NAYMAN1
Harran Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Şanlıurfa, Türkiye

One of the most important mechanisms causing hypoxemia is shunt from right to left. Tetralogy of Fallot; Ventricular septal defect, right ventricular outflow tract obstruction, ventricular septum is overridden by aortic root, and right ventricular hypertrophy is a congenital heart malformation. Tetralogy of Fallot is the most common cyanotic congenital heart defect and accounts for approximately 5% of all congenital cardiopathies. The prevalence is about 400 per million live births. The survival of the patient depends on the degree of pulmonary obstruction and pulmonary circulation. Patients rarely survive after the fourth decade. A 41-year-old female patient who was diagnosed by chance during preoperative evaluation was presented to draw attention cardiac malformations in etiology of hypoxemia and the diagnosis was not made until the fourth decade.

Keywords: Tetralogy of Fallot, Hypoxemia, Dyspnea, Shunt

İclal HOCANLI, Abdullah Emre NAYMAN. A RARE CAUSE OF HYPOXEMIA AT ADULT AGE: TETRALOGY OF FALLOT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 111-115
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale