ISSN: 1300-4115
AKCİĞER KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTU SERUM LDH DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 65-69

AKCİĞER KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTU SERUM LDH DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ?

Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN1, Gürkan ERTUĞRUL1, Emin ERDEM1, Dilek KALENCİ2, Rıfat ÖZACAR1
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Son zamanlarda yapılan pek çok çalışmada, serum Laktat Dehidrogenaz (LDH) düzeyinin prognozu kötü ve ileri evre akciğer kanserinde yüksek bulunduğu ve prognostik faktör yönünden kullanılabileceği bildirilmiştir. Bizim çalışmamızın amacı akciğer kanserli olgularda serum LDH düzeyi ile tümörün boyutları ve evresi arasında korelasyonu belirlemekti. ‚alışmaya histopatolojik olarak akciğer kanseri tanısı konan 110 olgu alındı. Tedavi öncesi serum LDH düzeyi, tümörün boyutları, TNM evresi belirlendi. İstatistiksel olarak LDH düzeyi ile tümörün boyutu ve evresi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Tümörün hacmi ile hastalığın prognozu yönünde yapılacak ileri çalışmalara gereksinim olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, LDH, tümör boyutu

DOES TUMOUR DIMENSION AFFECT SERUM LDH LEVEL IN LUNG CANCER?

Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN1, Gürkan ERTUĞRUL1, Emin ERDEM1, Dilek KALENCİ2, Rıfat ÖZACAR1
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Currently studies showed that serum lactat dehydrogenase (LDH) levels was increased in patients with poor prognose and it could use as a prognostic factor in advanced lung cancer. In our study we aimed to examine the serum LDH level in 110 cases with lung cancer and to define the relationship between tumour dimension and stage. In our study statistically we revealed that serum LDH levels didn't differ according to tumour dimension and stage. We think that further controlled studies that will use survival and tumour volume are necessary.

Keywords: Lung cancer, LDH, tumour dimension

Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Gürkan ERTUĞRUL, Emin ERDEM, Dilek KALENCİ, Rıfat ÖZACAR. DOES TUMOUR DIMENSION AFFECT SERUM LDH LEVEL IN LUNG CANCER? . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(2): 65-69
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale