ISSN: 1300-4115
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 1-6

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI

Aylin ÖZGEN1, Ömer AYDEMİR2, Ece KAYA3, Nesrin YAMAN4, Ayşin ŞAKAR COŞKUN1, Pınar ÇELİK1, Arzu YORGANCIOĞLU1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa
3Yozgat Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Yozgat
4Van Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

Akciğer kanserli hastalarda hastalıkla ilgili tutumları değerlendirmek, hastalığın tanısının anlatılması ve tedavi seçenekleri konusundaki yaklaşımımızı yönlendirebilir. Çalışmamızda akciğer kanserli hastaların tanılarını bilme, hastalığın etiyolojisi, tedavi yöntemleri ve alternatif tedaviler ile ilgili tutumları araştırıldı. Kliniğimizde akciğer kanseri tanısı alan 55 hastaya, tutumlarını ölçmeye yönelik bir anket yüz yüze görüşmeyle uygulandı. Tutumların güç derecesi 1 ile 4 arasında bir skalada sayısal olarak belirlendi ve en olumlu tutum 4, en olumsuz tutum ise 1 olarak kabul edildi. Her soru için tutumların güç derecesi hesaplandı. 53 erkek, 2 kadın, evre 3B ve evre 4 akciğer kanserli 55 olgunun yaş ortalaması 62 ± 10 idi. %62 hasta hastalıklarının adını bildiğini ifade etti. Hastaların %33'ü hastalığının adını tümör, %16'sı kitle, %7'si yara, %6'sı zatürre olarak tanımlıyordu. Bu bilgileri, hastaların %93'ü doktorundan aldığını ifade etti. Hastaların %71'i, hastalıklarının seyrinin iyi olmadığını bilse bile, bunun söylenmesini istemişti. Tedavi seçimini tümüyle doktoruna bırakan hasta sayısı %79 idi. Hastalığın etiyolojisi ve hastalık hakkında bilgilendirilme ile ilişkili tutumları olumluydu. Tedavi ile ilgili tutumlardan kemoterapi için kısmen olumlu, cerrahi tedavi için olumsuz, radyoterapi için kısmen olumsuz tutum saptandı. Alternatif tedavilerden şifalı otların etkisi ile ilgili tutumları olumsuza yakındı. Akciğer kanserli hastalarda tanı ve tedavi hakkında bilgilendirilme genellikle yetersizdir. Sonuçlarımız akciğer kanserli hastaların hastalıklarının nedeni ve tedavisi hakkında bilgilendirilmeye olumlu tutum sergilediklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, hasta tutumu, hasta uyumu, hasta bilgilendirme

ATTITUDES OF LUNG CANCER PATIENTS TO THEIR DISEASE

Aylin ÖZGEN1, Ömer AYDEMİR2, Ece KAYA3, Nesrin YAMAN4, Ayşin ŞAKAR COŞKUN1, Pınar ÇELİK1, Arzu YORGANCIOĞLU1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa
3Yozgat Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Yozgat
4Van Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

Evaluating the attitudes of lung cancer patients may direct our approaches of describing the diagnosis and treatment options. In our study, we researched the information of lung cancer patients about the diagnosis and their attitudes towards the etiology, treatment options and alternative therapies. A questionnaire measuring the attitudes was performed to 55 lung cancer patients by face-toface interview.Attitude power levels were determined in a scale ranging from 1 to 4 and the most positive attitude was regarded as 4, while the most negative was 1. Attitude power levels were measured for each question. Mean age of 55 patients (53 male, 2 female) with stage 3B and stage 4 lung cancer was 62±10.62% of patients mentioned that they knew their diagnosis. 33% of the patients described their disease as tumour, 16% as mass, 7% as wound, 6% as pneumonia. 93% of patients told that they were informed by their doctor.71% of the patients wanted to be told about the prognosis of their disease even though it was poor. 79% completely left their treatment decision to their doctor. Attitudes of the patients about the etiology and being informed about their disease were positive. Within the attitudes about the treatment options, the attitudes about chemotherapy were nearly positive, surgery were negative and nearly negative about radiotherapy. Within alternative methods the attitudes towards herbal therapy were also nearly negative. Generally, the patients with lung cancer aren't being informed enough about the diagnosis and treatment of their disease. Our results suggest that lung cancer patients have a positive attitude towards being informed about the diagnosis and treatment of their disease.

Keywords: Lung cancer, patient attitude, patient compliance, patient information

Aylin ÖZGEN, Ömer AYDEMİR, Ece KAYA, Nesrin YAMAN, Ayşin ŞAKAR COŞKUN, Pınar ÇELİK, Arzu YORGANCIOĞLU. ATTITUDES OF LUNG CANCER PATIENTS TO THEIR DISEASE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(1): 1-6
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale