ISSN: 1300-4115
RADYOLOJİK MEDİASTİNAL KİTLE TANILI İKİ FARKLI OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 117-120

RADYOLOJİK MEDİASTİNAL KİTLE TANILI İKİ FARKLI OLGU SUNUMU

Figen TÜRK1, Yeliz EROL1, Metin ER1, Ahmet ÜÇVET1, Soner GÜRSOY1
SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Mediastinal kitlelerde hem tanı hem tedavi için cerrahi eksizyon gereklidir. Cerrahinin gerekliliği, vital yapılara bası ve malign transformasyon potansiyeli riski nedeniyledir. Bronkojenik kist ve leiomyom çok iyi bilinen patolojik antitelerdir. Bronkojenik kist mediastinal ise kitle ekstirpasyonu, parankimal ise uygun anatomik rezeksiyon, leiomyomun da klasik tedavisi cerrahi enükleasyon, nadiren de özofagus rezeksiyonu gerekebilir. Radyolojik olarak mediastinal kitle tanısı konan iki olguda, radyolojik, klinik ve cerrahi eksplorasyon sonuçları karşılaştırılmıştır. Operasyon öncesi tanı netliği, cerraha yol göstericilik sağlar. İntraparankimal bronkojenik kist ve özofagus leiomyomu, mediastinal kitlelerle karışabilecek sürpriz tanısal farklılıklardan sadece ikisidir. Farklı tanı ve olası komplikasyonları önleme açısından, cerrahi eksplorasyonun ve yeterliliğin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mediastinal kitle, VATS, tanı yanlışlığı

TWO DIFFERENT CASES WITH RADIOLOGIC MEDIASTINAL MASS

Figen TÜRK1, Yeliz EROL1, Metin ER1, Ahmet ÜÇVET1, Soner GÜRSOY1
SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

Mediastinal masses require surgical excision both for diagnosis and treatment. Potential risk of malignant transformation and compression to vital structures require surgery. Bronchogenic cysts and leiomyomas are well-known pathological entities. If the bronchogenic cyst is mediastinal, mass extirpation should be done or if it’s parenchymal appropriate anatomic resection should be performed. Even classical treatment of leiomyoma is surgical enucleation, rarely esophageal resection is needed. Radiologically was diagnosed as mediastinal mass in two cases, the radiological, clinical and surgical exploration results were compared. Preoperative diagnostic definite provides surgical guidance. Intraparenchymal bronchogenic cysts and esophageal leiomyomas are only two of the surprise diagnostic differences that mediastinal masses may encounter. In terms of different diagnosis and prevention of possible complications, emphasis was placed on the necessity of surgical exploration.

Keywords: Mediastinal mass, VATS, misdiagnosis

Figen TÜRK, Yeliz EROL, Metin ER, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY. TWO DIFFERENT CASES WITH RADIOLOGIC MEDIASTINAL MASS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 117-120
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale