ISSN: 1300-4115
ACİL SERVİSTE TÜP TORAKOSTOMİ YERLEŞTİRME HATALARI VE KOMPLİKASYONLARI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 91-96

ACİL SERVİSTE TÜP TORAKOSTOMİ YERLEŞTİRME HATALARI VE KOMPLİKASYONLARI

Miktat Arif HABERAL1, Özlem Şengören DİKİŞ2, Erkan AKAR1, Gökhan ÖZTÜRK1, Halil KAYA3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Bursa, Türkiye

Amaç: Tüp torakostomi acil servislerde sıklıkla uygulanan cerrahi işlemlerden biridir. İşleme ait %2-25 oranında komplikasyon riski vardır. Bu çalışmada acil servis uzman ve asistanları tarafından yapılan tüp torakostomi işlemindeki komplikasyonların insidansını belirlemektir. Yöntem ve gereç: Hastanemizin acil servisinde çalışan acil uzman ve asistanları tarafından Mayıs 2013-Nisan 2016 tarihleri arasında tüp torakostomi uygulanan 240 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik veriler, tüp torakostomi endikasyonları ve oluşan komplikasyonları kaydedildi. Bulgular: İki yüz kırk olgunun, 160’ı (%67.7) spontan pnömotoraks, 53’ü (%22.2) travmatik pnömotoraks, 27’si ise (%11.1) travmatik hemotoraks idi. Seksen (%33) olguda hatalı tüp torakostomi uygulandığı, bunların 33 (%41.25)’ünde de komplikasyon geliştiği tespit edildi. En sık rastlanan komplikasyon 15 hasta (%45.45) da tespit edilen tüpün malpozisyonu iken, en az rastlanan komplikasyon 1 hastada (%3.03) da tespit edilen tüpün batın içerisine takılmasıydı. Sonuç: Acil servislerde tüp torakostomi işlemi hayat kurtarır. Acil servis uzman ve asistanların bu işlemi uygulayabilmeleri tedavide zaman kaybetmeden müdahalede bulunulması açısından çok önemlidir. Ancak oluşan komplikasyonların oranlarında azalma olması için verilecek eğitimlerin önemi büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, komplikasyon, tüp torakostomi

ERRORS AND COMPLICATIONS IN TUBE THORACOSTOMY PLACEMENT IN EMERGENCY SERVICE

Miktat Arif HABERAL1, Özlem Şengören DİKİŞ2, Erkan AKAR1, Gökhan ÖZTÜRK1, Halil KAYA3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Bursa, Türkiye

Aim: Tube thoracostomy is one of the most common surgical procedures performed in routine clinical practice. The overall complication rate associated with this procedure is between 2% and 25%. The present study aimed to define the incidence for complications of tube thoracostomy carried out by emergency physicians and resident physicians. Material and Methods: Data of 240 patients whose chest tubes placed exclusively by emergency physicians and resident physicians at our emergency department between May 2013 and April 2016 was collected retrospectively. Demographic data, tube thoracostomy indications and complications were recorded. Results: Of the 240 patients, 160 had (67.7%) spontaneous pneumothorax, 53 had (22.2%) traumatic pneumothorax and 27 had (11.1%) traumatic hemothorax. We identified tube thoracostomy errors in 80 patients (33%) and 33 of them had complications (41.25%). The most common complication was malposition of the chest tube in 15 patients (45.45%) whereas the least common was intraabdominal insertion of chest tube in 1 patient (%3.03). Conclusion: Tube thoracostomy is a lifesaving procedure. Tube thoracostomy carried out by emergency physicians and resident physicians has a great importance as its time sparing effect on treatment. Education and practice is crucial in order to lower the complication rates.

Keywords: Surgery, complication, tube thoracostomy

Miktat Arif HABERAL, Özlem Şengören DİKİŞ, Erkan AKAR, Gökhan ÖZTÜRK, Halil KAYA. ERRORS AND COMPLICATIONS IN TUBE THORACOSTOMY PLACEMENT IN EMERGENCY SERVICE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 91-96
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale