ISSN: 1300-4115
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ’NDE PROFİLAKTİK KRANİYAL RADYOTERAPİ SONRASI KRANİYAL YİNELEMEDE REİRRADYASYON SONUÇLARIMIZ-TEK MERKEZ DENEYİMİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 83-89

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ’NDE PROFİLAKTİK KRANİYAL RADYOTERAPİ SONRASI KRANİYAL YİNELEMEDE REİRRADYASYON SONUÇLARIMIZ-TEK MERKEZ DENEYİMİ

Esra Korkmaz KİRAKLİ1, Mine GAYAF2, Sami DENİZ2, Tülin BOZKURT1, Ufuk YILMAZ2, Berna KÖMÜRCÜOĞLU2
1Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, İzmir, Türkiye
2Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Amaç: Profilaktik kranyal ışınlama (PKI) sonrası beyin metastazı gelişme riski vardır ve tedavi seçeneği en iyi destek tedavi veya palyatif kranyal reirrediasyon (K-rIR) ile sınırlıdır. Bu konuda literatürde veri oldukça sınırlıdır ve çalışmalardaki olgu sayıları azdır. Bu çalışmada, küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) tanılı, PKI sonrası kranyal yinelemelerinde K-rIR uygulanmış olguların sonuçlarının incelenmesi planlanmıştır. Yöntem ve Gereç: Ocak 2012-Haziran 2017 tarihleri arasında kliniğimizde PKI sonrası kranyal yineleme nedeniyle K-rIR uygulanan KHAK tanılı olguların tıbbi bilgileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Kranyal yineleme sonrası genel sağkalım (GS) bu çalışmanın birincil sonlanım noktası iken, kranyal yenilemeye kadar geçen süre, K-rIR'un palyasyon etkisi, RT toksisitesi, lezyonların yerleşim bölgeleri ikincil sonlanım noktalarıdır. Bulgular: PKI yapılan 217 olgunun 22’sinde (%10) beyin metastazı nedeniyle K-rIR uygulanmıştır. Olguların %50’si RPA sınıf II, %36’sı RPA sınf III’dü.PKI sonrası beyinde yinelemeye kadar geçen süre ortanca 13 aydı (%95CI:10-16ay).K-rIR, tedavisini tamamlayan 10 olguda 10X250cGy, 7 olguda 10X200cGy, tüm beyin olarak uygulanmıştı. Olguların %76’sında klinik semptom stabilizasyon veya regresyonu ve/veya radyolojik regresyon saptandı. K-rIR sonrası GS ortanca 4aydı (%95CI:3-5ay). Olguların %22’sinde yineleme sırasında hipokampal (HP) bölge tutulumu saptandı. PKI sonrası beyin metastazı gelişmesine kadar geçen süre ile GS arasında pozitif korelasyon mevcuttu (p<0.001-korelasyon katsayısı: 0.71). Beyin metastazı gelişmesine kadar geçen sürenin uzun olması (HR: 0.7, %95CI:0.6-0.9), (p:0.001) ve RPA sınıf III olması (HR: 6.7, %95CI: 1.5-29.3), (p:0.011) bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Sonuç: PKI sonrası kranyal yinelemede sağkalım oldukça kötüdür, ancak K-rIR tolere edilebilir yan etki profili ile iyi klinik yanıt sağlamaktadır. HP bölgesinde yineleme nadir değildir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, profilaktik kraniyal radyoterapi, reirradyasyon

THE ROLE OF REIRREDATION IN RECURRENCES AFTER PROPHYLACTIC CRANIAL IRRADIATION IN SMALL CELL LUNG CANCER: IS IT NECESSARY?

Esra Korkmaz KİRAKLİ1, Mine GAYAF2, Sami DENİZ2, Tülin BOZKURT1, Ufuk YILMAZ2, Berna KÖMÜRCÜOĞLU2
1Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, İzmir, Türkiye
2Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Aim: OS following brain reirradiation after PCI is dismal. But cranial reirradiation provides good palliation with tolerable toxicity profile. Recurrences in hippocampal region is not rare. Material and Methods: Medical records of SCLC patients who received CR after PCI because of brain metastases between January 2012-June 2017 were revieved retrospectively. While overall survival (OS) after reirradiation was the primary end-point, time interval between PCI and the developement of brain metastases, palliative role of reirradiation, toxicity, locations of metastatic lesions were the secondary end-points. Results: There were 217 patients who received PCI, among them 22 developed brain metastases during follow-up and receieved whole brain reirradiation.50% of them was in RPA classII, 36% was in RPA classIII. The time inerval between PCI and the developement of brain metastases was median 13 months. Reirradiaiton schedule was 10X250cGy in 10, 10X200cGyin 7 patients who completed their treatments. In 76% of patients, there was symptom stabilization or regression and/or radiologic regression. OS after reirradiation was 4 months. In 22% of patients hippocampal region was involved with metastatic foci. There was a positive correlation between OS and time interval between PCI and reirradiation (p<0.001). Longer time interval between PCI and reirradiation and being in RPA class III were found to be independent risk factors. Conclusion: OS following brain reirradiation after PCI is dismal. But cranial reirradiation provides good palliation with tolerable toxicity profile. Recurrences in hippocampal region is not rare.

Keywords: Small cell lung cancer, prophylactic cranial irradiation, reirrediation

Esra Korkmaz KİRAKLİ, Mine GAYAF, Sami DENİZ, Tülin BOZKURT, Ufuk YILMAZ, Berna KÖMÜRCÜOĞLU. THE ROLE OF REIRREDATION IN RECURRENCES AFTER PROPHYLACTIC CRANIAL IRRADIATION IN SMALL CELL LUNG CANCER: IS IT NECESSARY? . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2018; 32(2): 83-89
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale